ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ВИВЧЕННЯ ПИТАЛЬНИХ РЕЧЕНЬ У КОНТЕКСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

С. М. Кривенко

Анотація


У статті презентовано вивчення питальних речень у  професійній діяльності, окреслено їхню роль як одного з  важливих компонентів фахової успішності. Розглянуто функційно-семантичні особливості питальних речень, їхню специфіку як засобу професійної комунікації. Визначено ті питальні конструкції, що є найчастотнішими в різних типах дискурсу, зокрема медичному, публіцистичному, юридичному, військовому. Запропоновано класифікацією питальних речень, яка сприятиме ширшому витлумаченню комунікативних характеристик питальних речень у вимірах професійного мовлення.

Ключові слова


питальне речення, професійна компетенція, мовлення фахівця, професійний діалог, професійний дискурс, класифікація питальних речень

Повний текст:

PDF

Посилання


Білодід, І. К. (Ред). (1969). Сучасна українська літературна мова. Синтаксис. Київ: Наук. думка.

Завальнюк, І. Я. (2009). Синтаксичні одиниці в мові української преси початку ХХІ століття: функціональний і прагмалінгвістичний аспекти. Вінниця: Нова книга.

Загнітко, А. (2009). Український синтаксис: теоретикоприкладний аспект. Донецьк: ДонНУ.

Івченко, М. П. (1965). Сучасна українська літературна мова. Київ: Вид-во Київ. ун-ту ім. Т. Г. Шевченка.

Карасик, В. И. (2002). Языковой круг: личность, концепты, дискурс. Волгоград: Перемена.

Литвиненко, Н. (А) (2009). Автокомунiкацiя в медичному дискурсi (на матерiалi дiалогiв

лiкар – пацiєнт). Українська мова, 3, 83–96.

Литвиненко, Н. (В) (2009). Український медичний дискурс. Харків: Харк. іст.-філол. т-во.

Панкова, М. (2007). Диференційні і класифікаційні ознаки українських питальних речень. Шевченківська весна. Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (с. 109–113).

Київ: ВЦ «Принт-центр».

Панкова, М. (2009а). Еволюція лінгвістичних поглядів на питальні речення: семантичний і комунікативний аспекти. Наук. пр. Чорном. держ. ун-ту ім. Петра Могили комплексу «Києво-Могилянська академія».

Серія «Філологія. Мовознавство», 105 (92),102–106.

Панкова, М. (2009b). Еволюція поглядів на питальні речення: диференційний та класифікаційний аспекти. Лiнгвiстичнi студії, 19, 94–97.

Пономарьова, Л. В. (2010a). Комунікативні засоби вираження питання в судово-процесуальному дискурсі. Мова і Культура, 13, IX (145), 54–60.

Пономарьова, Л. (2011). Судова полеміка: мовленнєві прийоми, правила, помилки. Лінгвістичні студії, 2, 187–191.

Пономарьова, Л. (2010b). Чинники ефективності мовленнєвої діяльності адвоката в судовому процесі. Мандрівець, 4, 72–75.

Просяна, А. В. (2018). Дослідження українського юридичного дискурсу: структурно-семантичний і лінгвопрагматичний аспекти. (Дис. … канд. філол. наук). Одеса: Одес.

нац. ун-т ім. І. І. Мечникова.

Просяна, А. В. (2016). Комунікативна поведінка учасників судового дискурсу: стратегії і тактики спілкування. Society for Cultural and Scientific Progress in Central and Eastern Europe Budapest. Science and Education a New Dimension. Philology, IV (23), Issue 100, 32–36.

Просяна, А. В. (2017). Лінгвопрагматика судового дискурсу: стратегії мовленнєвої поведінки комунікантів. Наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка: Філологічні науки, 44, 265–270.

Просяна, О. В. (2016). Український судовий дискурс: аспекти лінгвопрагматичного дослідження та сутнісні характеристики. Наук. вісн. Дрогоб. держ. пед. ун-ту ім. Івана Франка. Серія «Філологічні науки (мовознавство)», 6, 153–157.

Пономарів, О. Д. (Ред). (1997). Сучасна українська мова. Київ: Либідь.

Центр розвитку кар’єри КПІ ім. Ігоря Сікорського. Дайджест актуальних вакансій (10.10.–16.10.). Узято з https://rabota.kpi.ua/portfolio-items.

Шабат, С. Т. (2000). Категорія питальної модальності в сучасній українській мові. (Автореф. дис. … канд. філол. наук). Івано-Франківськ: Прикарп. ун-т ім. Василя Стефаника.

Шабат, С. Т. (2001). Речення питальної модальності в сучасній українській мові. Мовознавство, 1, 53–58.

Шаблій, О. С. (2015). Особливості діалогічного мовлення курсантів вищих військових навчальних

закладів. Вісн. Київ. нац. лінгв. ун-ту. Серія «Педагогіка та психологія», 24, 127–135.

DOI: https://doi.10.32589/2412-9283.24.2015.69615.

REFERENCES

Bilodid, I. K. (Ed.). (1972). Suchasna ukrainska literaturna mova. Syntaksys [Modern

Ukrainian literary language. Syntax]. Kyiv: Nauk. dumka [in Ukrainian].

Zavalniuk, I. Ya.(2009). Syntaksychni odynytsi v movi ukrainskoi presy pochatku XXI stolittia: funktsionalnyi i prahmalinhvistychnyi aspekty: monohrafiia [Syntactical Units in the Language of the Ukrainian Press of the Beginning of the XXI c: Structure and Pragmastylistic Functions]. Vinnytsia: Nova knyha [in Ukrainian].

Zagnitko, A. (2009). Ukrainskyi syntaksys: teoretykoprykladnyi aspekt [Ukrainian Syntax: Theoretical and Applied Aspect]. Donetsk: DonNU[in Ukranian].

Ivchenko M. P. (1965). Suchasna ukrainska literaturna mova [Modern Ukrainian literary language]. Kyiv: Vyd-vo Kyiv. un-tu im. T. H. Shevchenka [in Ukrainian].

Karasik, V. I. (2002). Yazykovoj krug: lichnost’, koncepty, diskurs: monografіya [Language circle: personality, concepts, discourse]. Volgograd: Peremena [in Russian].

Lytvynenko, N. (2009a). Avtokomunikatsiya v medychnomu dyskursi (na materiali dialohiv likar – patsiyent) [Autocommunication in the medical discourse (on the material of the dial-up doctor – patient)]. Ukrainska mova – Ukrainian language, 3, 83–96 [in Ukrainian].

Lytvynenko, N. (2009b). Ukrainskyi medychnyi dyskurs: monohrafiia [Modern Ukrainian medical discourse].

Kharkiv: Kharkivske istoryko-filolohichne tovarystvo [in Ukrainian].

Pankova, M. (2007). Dyferentsiini i klasyfikatsiini oznaky ukrainskykh pytalnykh rechen [Differential

and classification features of Ukrainian interrogative sentences]. Shevchenkivska vesna. Materialy Mizhnar. nauk.-prakt. konf. studentiv, aspirantiv ta molodykh vchenykh – Shevchenko

spring. The proceedings of the International Interdisciplinary Scientific Conference of Students and young scientists named (pp. 109–113). Kyiv: VTs «Prynt-tsentr» [in Ukrainian]. Кривенко С. М. Теоретичні засади вивчення питальних речень у контексті професійної діяльності

лінгвістичні дослідження: зб. наук. праць ХНПУ імені Г. С. Сковороди. 2021. Вип. 54. Ч. І

Pankova, M. (A) (2009). Evoliutsiia linhvistychnykh pohliadiv na pytalni rechennia: semantychnyi i komunikatyvnyi aspekty [The Evolution of linguistic views of interrogative sentence, semantic and communicative aspects]. Nauk. pr. Chornom. derzh. un-tu im. Petra Mohyly kompleksu «Kyievo-Mohylianska akademiia». Seriia «Filolohiia. Movoznavstvo» – Scientific works of the Petro Mohyla Black Sea State University of the Kyiv-Mohyla Academy complex. Series «Philology. Linguistics», 105 (92), 102–106 [in Ukrainian].

Pankova, M. (2009b). Evoliutsiia pohliadiv na pytalni rechennia: dyferentsiinyi ta klasyfikatsiinyi aspekty [Evolution of views on interrogative sentences: differential and classification aspects].

Linhvistychni studii – Linguistic studies, 19, 94–97 [in Ukrainian].

Ponomarova, L. V. (2010a). Komunikatyvni zasoby vyrazhennia pytannia v sudovo-protsesualnomu dyskursi

[Communicative means of expressing the issue in the judicial discourse]. Mova i Kultura – Language and Culture, 13, IX (145), 54–60 [in Ukrainian].

Ponomarova, L. (2011). Sudova polemika: movlennievi pryiomy, pravyla, pomylky [Judicial controversy: speech techniques, rules, mistakes]. Linhvistychni studii – Linguistic studies, 2, 187–191 [in Ukrainian].

Ponomarova, L. (B) (2010). Chynnyky efektyvnosti movlennievoi diialnosti advokata v sudovomu protsesi [Factors in the effectiveness of a lawyer’s speech activity in court]. Mandrivets – The Traveler, 4, 72–75 [in Ukrainian].

Prosiana, A. V. (2018). Doslidzhennia ukrainskoho yurydychnoho dyskursu: strukturno-semantychnyi i linhvoprahmatychnyi aspekty [Research in Ukrainian legal discourse: structural-semantic and linguo-pragmatics aspects]. Candidate’s thesis. Odesa: Odes. nats. un-t im. I. I. Mechnykova [in

Ukrainian].

Prosiana, A. V. (2016). Komunikatyvna povedinka uchasnykiv sudovoho dyskursu: stratehii i taktyky spilkuvannia [Communicative behavior of the participants of

judicial discourse, communication strategies and tactics]. Society for Cultural and Scientific Progress in Central and Eastern Europe Budapest. Science and Education a New Dimension.

Philology, IV (23), Issue 100, 32–36 [in Ukrainian].

Prosiana, A. V. (2017). Linhvoprahmatyka sudovoho dyskursu: stratehii movlennievoi povedinky komunikantiv [Linguopragmatics of judicial discourse: strategies of speech behavior of communicants]. Nauk. pr.

Kamianets-Podil. nats. un-tu im. Ivana Ohiienka: Filolohichni nauky – Scientific papers of

Kamianets-Podilsky Ivan Ohiyenko National University: Philological Sciences, 44, 265–270

[in Ukrainian].

Prosiana, O. V. (2016). Ukrainskyi sudovyi dyskurs: aspekty linhvoprahmatychnoho doslidzhennia ta sutnisni kharakterystyky [Ukrainian judicial discourse:

aspects of lingual-pragmatic research and intrinsic characteristics]. Nauk. visn. Drohob. derzh. ped. un-tu im. Ivana Franka. Seriia «Filolohichni nauky (movoznavstvo)» – Scientific

bulletin of the Ivan Franko Drohobych State Pedagogical University. Series «Philological Sciences (linguistics)», 6, 153–157 [in Ukrainian].

Ponomariv, O. D. (Ed.). (1997). Suchasna ukrainska mova [Modern Ukrainian language]. Kyiv: Lybid [in Ukrainian].

Tsentr rozvytku kariery KPI im. Ihoria Sikorskoho. Daidzhest aktualnykh vakansii (10.10.–16.10.) – Students Career and Recruitment Centre Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute. Digest

of current vacancies. Retrieved from https://rabota.kpi.ua/portfolio-items [in Ukrainian].

Shabat, S. T. (2000). Katehoriia pytalnoi modalnosti v suchasnii ukrainskii movi [The category of interrogative modality in the modern Ukrainian language]. Extended abstract

of candidate’s thesis. Ivano-Frankivsk: Prykarp. un-t im. Vasylia Stefanyka [in Ukrainian].

Shabat, S. T. (2001). Rechennia pytalnoi modalnosti v suchasnii ukrainskii movi [Sentence of interrogative modality in modern Ukrainian language]. Movoznavstvo – Linguistics,

, 53–58 [in Ukrainian].

Shablii, O. S. (2015). Osoblyvosti dialohichnoho movlennia kursantiv vyshchykh viiskovykh navchalnykh zakladiv [Military Institute of Telecommunications and Informatization Cadets’ dialogic speech features at higher military educational establishments]. Visn. Kyiv. nats. linhv. un-tu. Seriia «Pedahohika ta psykholohiia» – Bulletin of the Kyiv National Linguistic University. Series «Psychology and Pedagogy», 24, 127–135.

DOI: https://doi.10.32589/2412-9283.24.2015.69615 [in Ukrainian].
DOI: https://doi.org/10.34142/23127546.2021.54.1.03

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.