СПЕЦИФІКА ФУНКЦІЮВАННЯ ГРАДАЦІЙНИХ СПОЛУЧНИКІВ З КОМПОНЕНТАМИ НЕ ТЕ ЩО, НЕ ТЕ ЩОБ

Т. М. Спільник

Анотація


Стаття присвячена виявленню специфіки функціювання градаційних сполучників з  компонентами не те що, не те щоб у  синтаксичних конструкціях української мови. Здійснений аналіз дає змогу стверджувати, що в українській мові функціюють два парні градаційні сполучники з базовими компонентами не те що, не те щоб. У процесі аналізу було з’ясовано, що перша й друга частини цих сполучників можуть варіюватися. Установлено, що зміст фрагмента градаційного речення, який містить компоненти сполучників не те що, не те щоб, завжди відповідає критерію необхідності, а  зміст іншого – критерію достатності. Використання цих сполучників у висловленні завжди зумовлене комунікативним наміром мовця

Ключові слова


градаційне відношення, градаційні речення, комунікативний намір мовця, критерії необхідності й достатності, парні градаційні сполучники

Повний текст:

PDF

Посилання


Весельська, Г. (2010). Нові явища у функціонуванні градаційних сполучників. Мовознавчий вісник, 11, 165–168.

Весельська, Г. С. (2014). Нові явища у функціонуванні сурядних сполучників в українській мові кінця ХХ–початку ХХІ ст. Житомир: Вид-во ЖДУ.

Городенська, К. Г. (2019). Градаційні складносурядні речення в українській мові: структура та внутрішньозначеннєва диференціація. Українська мова, 3 (71), 29–39.

Завальнюк, І. Я. (2009). Оновлена стилістична конотативність складносурядних речень в українському газетному мовленні початку ХХІ ст. Наук. часопис Нац. пед. ун-ту імені М. П. Драгоманова. Серія 10 «Проблеми граматики і лексикології української мови», 5, 200–205.

Караман, С. О. (Ред.) (2011). Сучасна українська літературна мова. Київ: Літера ЛТД.

Ломакович, С. В., & Шмелёва, Т. В. (1985). Выражение номинативных затруднений говорящего (в простом и сложном предложении). Синтаксические связи, строение формантов и семантические отношения

в сложном предложении (с. 119–128). Калинин: КГУ.

Пономарів, О. Д. (Ред.) (1997). Сучасна українська мова. Київ: Либідь.

Рула, Н. В. (2018). Градаційні речення як семантико-синтаксичний різновид складносурядних конструкцій. Південний архів. Серія «Філологічні науки», 72 (Т. 1), 31–34.

Слинько, І. І., Гуйванюк, Н. В., & Кобилянська, М. Ф. (1994). Синтаксис сучасної української мови: проблемні питання: навч. посіб. Київ: Вища шк.

Спільник, Т. М. (2004). Градаційне відношення в структурі складних сполучникових конструкцій сучасної української мови. (Дис. ... канд. філол. наук). Харків: ХДПУ імені Г. С. Сковороди.

REFERENCES

Veselska, H. (2010). Novi yavyshcha u funktsionuvanni hradatsiinykh spoluchnykiv [New phenomena in functioning of gradation conjunctions]. Movoznavchyi visnyk – Linguistic Bulletin, 11, 165–168 [in Ukrainian].

Veselska, H. S. (2014). Novi yavyshcha u funktsionuvanni suriadnykh spoluchnykiv v ukrainskii movi kintsia ХХ – pochatku ХХІ st. [New phenomena in functioning coordinate conjunctions in the Ukrainian language of the late XX – early XXI century]. Zhytomyr: Vyd-vo ZhDU [in Ukrainian].

Horodenska, K. H. (2019). Hradatsiini skladnosuriadni rechennia v ukrainskii movi: struktura ta vnutrishnoznachennieva dyferentsiatsiia [Gradation compound sentences in the Ukrainian language: structure and intra-semantic differentiation]. Ukrainska mova – Ukrainian language, 3 (71), 29–39 [in Ukrainian].

Zavalniuk, I. Ya. (2009). Onovlena stylistychna konotatyvnist skladnosuriadnykh rechen v ukrainskomu hazetnomu movlenni pochatku ХХІ st. [Updated stylistic connotation of compound sentences in Ukrainian newspaper broadcasting of the beginning of the XXI century] Nauk. chasopys Nats. ped. un-tu imeni M. P. Drahomanova – Scientific journal of the M. P. Drahomanov National Pedagogical University. Seriia 10 «Problemy hramatyky i leksykolohii ukrainskoi movy», 5, 200–205 [in Ukrainian].

Karaman, S. O. (Red.) (2011). Suchasna ukrainska literaturna mova – Modern Ukrainian literary language. Kyiv: Litera LTD [in Ukrainian].

Lomakovich, S. V., & Shmelyova, T. V. (1985). Vyrazhenie nominativnyx zatrudnenij govoryashhego (v prostom i slozhnom predlozhenii) [Expression of the speaker’s nominative difficulty (in a simple and complex sentence)]. Sintaksicheskie svyazi, stroenie formantov i semanticheskie otnosheniya v slozhnom predlozhenii – Syntactic connections, structure of formants and semantic relations

in a complex sentence (рр. 119–128). Kalinin: KGU [in Russian].

Ponomariv, O. D. (Red.) (1997). Suchasna ukrainska mova – Modern Ukrainian language. Kyiv: Lybid [in Ukrainian].

Rula, N. V. (2018). Hradatsiini rechennia yak semantyko-syntaksychnyi riznovyd skladnosuriadnykh konstruktsii [Gradation sentences as a semantic-syntactic kind of compound constructions]. Pivdennyi arkhiv – Southern archive. Seriia «Filolohichni nauky», 72 (T. 1), 31–34 [in Ukrainian].

Slynko, I. I., Huivaniuk, N. V., & Kobylianska, M. F. (1994). Syntaksys suchasnoi ukrainskoi movy: problemni pytannia – Syntax of the modern Ukrainian language: problematic issues. Kyiv: Vyshcha shk. [in Ukrainian].

Spilnyk, T. M. (2004). Hradatsiine vidnoshennia v strukturi skladnykh spoluchnykovykh konstruktsii suchasnoi ukrainskoi movy [Gradation relation in the structure of compound conjunction constructions of the modern Ukrainian language]. Candidate’s thesis. Kharkiv: KhDPU imeni H. S. Skovorody [in Ukrainian].
DOI: https://doi.org/10.34142/23127546.2021.54.1.05

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.