ФУНКЦІОНУВАННЯ ГЕНДЕРНИХ СТЕРЕОТИПІВ У РОМАНІ О. ІЛЬЧЕНКА «КОЗАЦЬКОМУ РОДУ НЕМА ПЕРЕВОДУ…»

І. М. Лобачова, С. В. Помирча

Анотація


У статті розглянуто функціонування гендерних стереотипів у романі О. Ільченка «Козацькому роду нема переводу…» як творі художньої літератури, у якому висвітлено етнолінгвістичні норми гендерної культури українського народу. Проаналізовано гендерні стереотипи на  позначення віку, зовнішності, соціальних ролей і психологічних особливостей, що вможливило зробити висновок про схожість гендерних стереотипів минулого й  сучасності. Виокремлено стереотипізовані риси зовнішності та вікові характеристики чоловіків і жінок. З’ясовано, що соціальні стереотипи виражені передусім сімейними ролями. Виокремлені психологічні стереотипи вказують на позитивну оцінку чоловіка й часто негативну жінки.

Ключові слова


вікові стереотипи, гендерна культура, гендерний стереотип, етнолінгвістичні норми, психологічний стереотип, соціальний стереотип, стереотипи зовнішності

Повний текст:

PDF

Посилання


Горностай, П. П. (2010). Гендерний розвиток та гендерна ідентичність особистості. Психологія. Узято з https://ru.osvita.ua/vnz/reports/psychology/9815/.

Городяненко, В. Г. (2003). Основні положення гендерної соціології. Узято з http://ebk.net.ua/Book/sociology/gorodyanenko_sotsiologiya/part3/31402.htm.

Горошко, Е. И. (2001). Гендерная проблематика в языкознании. Введение в гендерные исследования. (Ч. 1). Сакт-Петербург: Алетейя.

Ільченко, О. Є. (2009). Козацькому роду нема переводу, або ж Мамай і Чужа Молодиця. Харків: Фоліо.

Основи теорії ґендеру (2004).Київ: “К.І.С.”.

Помирча, С.В. (2009). Вербальне вираження етнопсихічних архетипів у романі О. Ільченка «Козацькому роду нема переводу...». (Автореф. дис. ... канд. філол. наук). ХНПУ імені Г. С. Сковороди.

Сбітнєва, І. (2009). Біблія – репрезент концептуальної картини світу. Лінгвістичні студії, 18, 283–287.

REFERENCES

Hornostai, P. P. (2010). Hendernyi rozvytok ta henderna identychnist osobystosti [Gender development and gender identity]. Psykholohiia – Psychology. Retrieved from:

https://ru.osvita.ua/vnz/reports/psychology/9815/ [in Ukrainian].

Horodianenko, V. H. (2003). Osnovni polozhennia hendernoi sotsiolohii [The main provisions of gender sociology]. Retrieved from: http://ebk.net.ua/Book/sociology/gorodyanenko_sotsiologiya/ part3/31402.htm [in Ukrainian].

Goroshko, E. I. (2001). Gendernaya problematika v yazykoznanii. Vvedenie v gendernye issledovaniya [Gender issues in linguistics. Introduction to Gender Studies]. (Vol. 1). Sankt-Peterburg: Aleteyya [in Russian].

Ilchenko, O. Ye. (2009). Kozatskomu rodu nema perevodu, abo zh Mamai i Chuzha Molodytsia [The Cossack Family will not Die out, or Mamai and a Stranger Girl]. Kharkiv: Folio [in Ukrainian]. Лобачова І. М., Помирча С. В. Функціонування гендерних стереотипів у романі О. Ільченка «Козацькому роду нема переводу…»

Osnovy teorii genderu (2004) [Fundamentals of gender theory]. Kyiv: “K.І.S.” [in Ukrainian].

Pomyrcha, S. V. (2009). Verbalne vyrazhennia etnopsykhichnykh arkhetypiv u romani O. Ilchenka «Kozatskomu rodu nema perevodu...» [Verbal expression of ethnopsychic archetypes in O. Ilchenko’s novel “The Cossack Family will not Die out…”]. Extended abstract of candidate’s thesis. KNPU imeni H. S. Skovorody [in Ukrainian].

Sbitnieva, I. (2009). Bibliia – reprezent kontseptualnoi kartyny svitu [The Bible is a representative of the conceptual picture of the world]. Linhvistychni studii – Linguistic Studies, 18, 283–287 [in Ukrainian].
DOI: https://doi.org/10.34142/23127546.2021.54.1.09

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.