ПРО ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ СОНЕТНОГО ВІРША ІВАНА ФРАНКА

А. К. Мойсієнко

Анотація


Стаття присвячена сонетній творчості І. Франка, зокрема ролі поета в оновленні традиції сонетного вірша. На власне мовному рівні в поетиці Франкових текстів означено ряд явищ, традиційно застережених щодо сонетного вірша, це насамперед повтори тих самих слів, іноді цілих рядків у  риторичних та  риторично-запитальних реченнях, незавершеність фрази з перенесенням у наступний рядок (анжамбеман) тощо. Розглянуто деякі структурно-композиційні особливості сонетних творів автора. І. Франко, культивуючи сонетний вірш як поет, водночас немало зробив для дослідження його як теоретик, літературознавець, перекладач (сонети Данте, Шекспіра). Сонетна творчість Івана Франка є не лише вершинною віхою здобутків українського сонету наприкінці ХІХ-го століття, а й своєрідним підмурівком для подальших новітніх пошуків у цьому жанрі.

Ключові слова


: Іван Франко, сонет, текст, поетика, словесний повтор, анжамбеман, структурно-композиційна організація

Повний текст:

PDF

Посилання


Гегель (1958). Сочинения. Лекции по эстетике. (Т. ХІV. Кн. 3). Москва: Гос. соц.-эконом. изд-во.

Буало, Н. (1967). Мистецтво поетичне (М. Рильський, пер.). Київ: Мистецтво.

Гундорова, Т. (2006). Франко не Каменяр. Франко і Каменяр. Київ: Критика.

Денисюк, І. (2001). Невичерпність атома. Львів: б.в.

Зеров, М. (1990). Франко-поет. В Зеров, М. Твори в двох томах. (Т. 2). (с. 457–491). Київ: Дніпро.

Ільницький, М. (2008). Драматургія сонета. В Ільницький, М. На перехрестях віку. (Кн. І.). (с. 576–605). Київ: Києво-Могил. акад.

Ковалів, Ю. (2017). Іван Франко в інтертекстуальному полі лірики. Київські полоністичні студії, 29, 255–260.

Кошелівець, І. (1954). Нариси з теорії літератури. Мюнхен: Cicero.

Охріменко, Т. (2010). Іван Франко і його сонети. Всесвітня література та культура, 7–8, 50−51.

Павличко, Д. (1983). Сонети Івана Франка. В Павличко, Д. Над глибинами: Літературно-критичні статті і виступи (с. 17−27). Київ: Наук. думка.

Рильський, М. (1974). Іван Франко – майстер художнього слова. В Рильський, М. Слово про літературу (с. 150–181). Київ: Дніпро.

Ткачук, М. (2006). Новаторство «вольних» сонетів І. Франка. Дивослово, 5, 41−45.

Франко, І. (1983). Козак Плахта.В Франко, І. Зібрання творів. (Т. 43). (c. 248−279). Київ: Наук. думка.

REFERENCES

Gegel’. (1958). Sochineniya. Lekcii po estetike [Compositions. Lectures on aesthetics]. (Vol. ХІV. Part. 3). Moskva: Gos. soc.-e’komom. izd-vo [in Russian].

Bualo, N. (1967). Mystetstvo poetychne [Poetic art] (M. Rylskyi, trans.). Kyiv: Mystetstvo [in Ukrainian].

Hundorova, T. (2006). Franko ne Kameniar. Franko i Kameniar. Kyiv: Krytyka [in Ukrainian].

Denysiuk, I. (2001). Nevycherpnist atoma [Inexhaustibility of the atom]. Lviv: b.v. [in Ukrainian]. Zerov, M. (1990). Franko-poet [Franko-poet]. In Zerov, M. Tvory v dvokh tomakh – Works in two volumes. (Vol. 2). (рр. 457–491). Kyiv: Dnipro [in Ukrainian].

Ilnytskyi, M. (2008) Dramaturhiia soneta [The drama of the sonnet]. In Ilnytskyi, M. Na perekhrestiakh viku – At the crossroads of age. (Part I). (рр. 576–605). Kyiv: Kyievo-Mohylianska akademiia [in Ukrainian].

Kovaliv, Yu. (2017). Ivan Franko v intertekstualnomu poli liryky [Ivan Franko in the intertextual field of lyrics]. Kyivski polonistychni studii – Kyiv Polonistic Studies, 29, 255–260 [in Ukrainian].

Koshelivets, I. (1954). Narysy z teorii literatury [Essays on the theory of literature]. Miunkhen: Cicero [in

Ukrainian].

Okhrimenko, T. (2010). Ivan Franko i yoho sonety [Ivan Franko and his sonnets]. Vsesvitnia literatura ta kultura – World literature and culture, 7−8, 50−51 [in Ukrainian].

Pavlychko, D. (1983). Sonety Ivana Franka [Sonnets by Ivan Franko]. In Pavlychko, D. Nad hlybynamy: Literaturno-krytychni statti i vystupy – Above the depths: Literary-critical articles and speeches (рр. 17−27). Kyiv: Nauk. dumka [in Ukrainian].

Rylskyi, M. (1974). Ivan Franko – maister khudozhnoho slova [Ivan Franko is a master of the artistic word]. In Rylskyi, M. Slovo pro literaturu – A word about literature (рр. 150– 181). Kyiv: Dnipro [in Ukrainian].

Tkachuk, M. (2006). Novatorstvo «volnykh» sonetiv I. Franka [Innovation of «free» sonnets by Ivan Franko]. Dyvoslovo, 5, 41–45 [in Ukrainian].

Franko, I. (1983). Kozak Plakhta [Cossack Plakhta]. In Franko, I. Zibrannia tvoriv – Collected works. (Vol. 43). (pp. 248−279). Kyiv: Nauk. dumka [in Ukrainian].
DOI: https://doi.org/10.34142/23127546.2021.54.1.12

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.