ПОЕТИЧНА МОВОТВОРЧІСТЬ А. М. ПОПОВСЬКОГО

Ю. В. Невська

Анотація


Розвідку присвячено дослідженню лінгвістичної зреалізованості поетичного мислення А.  М.  Поповського як висококультурної, компетентної мовної особистості, носія елітарної мовної культури. Окреслено складники поетичної картини світу А. М. Поповського, досліджено його поетичну мовну особистість, виділено важливі для поета концепти, риси поетичного мовомислення й авторського словотвору. Установлено, що аналізована поезія має діалогічний вимір, експлікований у декількох типах адресатів. З’ясовано, що поезіям А. М. Поповського властивий осібний стиль, характерне органічне поєднання національного образного світу й власне авторського, філософськи осмисленого погляду на життя

Ключові слова


мовотворчість, елітарна мовна особистість, компетентна мовна особистість, поетична мовна особистість, поетичне мислення, стиль, адресат.

Повний текст:

PDF

Посилання


Вихованець, І. Р. (1988) Частини мови в семантико-граматичному аспекті: моногр. Київ: Наук. думка.

Ґрещук, В. (2019). Словотвір у текстотворенні. Вісн. Львів. ун-ту. Серія філологічна, 70, 43–51.

Загнітко, А. П. (2016). Категорійний і парадигмальний простір сучасної лінгвоперсонології. Studia Linguistica, 9, 150–159.

Калашник, В. С. (2011). Мовна особистість митця в індивідуально-авторській поетичній картині світу (спостереження над лірикою збірки Анатолія Мойсієнка «Спалені камені»). У Калашник, В. С. Людина та образ у світі мови: вибр. ст. (с. 248–252). Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна.

Кононенко, В. І. (2004). Концепти українського дискурсу. Київ-Івано-Франківськ: Плай.

Космеда, Т. А. (2012). EGO I ALTER EGO Тараса Шевченка в комунікативному просторі щоденникового дискурсу. Дрогобич:

Невська Ю. В. Поетична мовотворчість А. М. Поповського Коло.

Мацько, Л. І. (2014). Мовна особистість Тараса Шевченка як чинник формування національної ідентичності. Наук. зап. Нац. ун-ту «Острозька академія». Серія «Філологічна», 50, 8–15.

Невська, Ю. В. (2019). Дискурсиви в епістолярії М. Куліша: комунікативно-прагматичний вимір. Харків: ХІФТ.

Поповський, А. М. (2020). У роздумах плинного часу. Дніпро: Ліра.

Романченко, А. П. (2013). Семантичні типи порівнянь у художньому мовленні Ліни Костенко. Записки з українського мовознавства, 20, 43–50. Узято з http://nbuv.gov.ua/UJRN/zukm_2013_20_8.

REFERENCES

Vykhovanets, I. R. (1988) Chastyny movy v semantyko-hramatychnomu aspekti [Parts of speech in the semantic-grammatical aspect]. Kyiv: Nauk. dumka [in Ukrainian].

Greshchuk, V. (2019). Slovotvir u tekstotvorenni [Word building in text formation]. Visn. Lviv. un-tu. Seriia filolohichna – Bulletin of Lviv University. Philological series, 70, 43–51 [in Ukrainian].

Zahnitko, A. P. (2016). Katehoriinyi i paradyhmalnyi prostir suchasnoi linhvopersonolohii [Categorical and paradigmatic space of modern linguopersonology]. Studia Linguistica, 9, 150–159 [in Ukrainian].

Kalashnyk, V. S. (2011). Movna osobystist myttsia v indyvidualno-avtorskii poetychnii kartyni svitu (sposterezhennia nad lirykoiu zbirky Anatoliia Moisiienka “Spaleni kameni”) [Linguistic personality of the artist in the individual author’s poetic picture of the world (observation of the lyrics of the collection of Anatoly Moisienko “Burnt Stones”)]. In Kalashnyk, V. S. Liudyna ta obraz u sviti movy – Man and image in the world of language (с. 248–252). Kharkiv: KhNU imeni V. N. Karazina[in Ukrainian].

Kononenko, V. I. (2004). Kontsepty ukrainskoho dyskursu [Concepts of Ukrainian discourse]. Kyiv–Ivano-Frankivsk: Plai [in Ukrainian].

Kosmeda, T. A. (2012). EGO I ALTER EGO Tarasa Shevchenka v komunikatyvnomu prostori shchodennykovoho dyskursu [Taras Shevchenko’s EGO I ALTER EGO in the communicative space of the diary discourse]. Drohobych: Kolo [in Ukrainian].

Matsko, L. I. (2014). Movna osobystist Tarasa Shevchenka yak chynnyk formuvannia natsionalnoi identychnosti [Taras Shevchenko’s linguistic personality as a factor in the formation of national identity]. Nauk. zap. Nats. untu “Ostrozka akademiia”. Seriia “Filolohichna”, 50, 8–15 [in Ukrainian].

Nevska, Yu. V. (2019). Dyskursyvy v epistoliarii M. Kulisha: komunikatyvno-prahmatychnyi vymir [Discourse markers in the epistolary of M. Kulish: communicative-pragmatic dimension]. Kharkiv: KhIFT [in Ukrainian].

Popovskyi, A. M. (2020). U rozdumakh plynnoho chasu [In the reflections of the flowing time]. Dnipro: Lira [in Ukrainian].

Romanchenko, A. P. (2013). Semantychni typy porivnian u khudozhnomu movlenni Liny Kostenko [Semantic types of comparisons in Lina Kostenko’s poetic speech]. Zapysky z ukrainskoho movoznavstva – Notes on Ukrainian linguistics, 20, 43–50. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/ukm_2013_20_8 [in Ukrainian].
DOI: https://doi.org/10.34142/23127546.2021.54.1.13

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.