СЕМАНТИКО-ГРАМАТИЧНЕ НАПОВНЕННЯ ПОВТОРІВ В ІДІОСТИЛІ ІВАНА БАГРЯНОГО (на матеріалі роману «Людина біжить над прірвою»)

О. А. Олексенко, К. В. Гусенко

Анотація


Стаття присвячена аналізу синтаксичних повторів, їхньої ролі в структурно-смисловій організації художніх творів Івана Багряного, зокрема роману «Людина біжить над прірвою». У науковому дослідженні виокремлено основні засоби експресивного синтаксису, що ґрунтуються на повторі тих чи  тих мовних одиниць; визначено особливості граматичного вираження різних стилістичних фігур повтору, простежено їхнє стилістичне й смислове навантаження в художньому тексті. Різноманітні за структурою, граматичним та  лексико-семантичним наповненням, повторювані конструкції сприяють художньому моделюванню внутрішнього світу героїв роману, увиразнюють авторську оповідь та  слугують потужним засобом емоційного впливу на читача.

Ключові слова


ідіостиль Івана Багряного, експресивний синтаксис, стилістичні фігури, повтори, контекст

Повний текст:

PDF

Посилання


Акимова, Г. Н. (1990). Новое в синтаксисе современного русского языка: учеб.пособ. Москва: Высш. шк.

Багряний, І. (1992). Людина біжить над прірвою. Київ: Укр. письм.

Ващенко, В. С. (1958). Стилістичні явища в українській мові. Харків: Держвидав.

Вихованець, І. Р., & Городенська, К. Г. (2004). Теоретична морфологія української мови. Київ: Пульсари.

Дегтярьова, І. О. (2009). Стилістичний потенціал української постмодерністської прози. (Дис. … канд. філол. наук). Київ: Ін-т укр. мови НАН України.

Загнітко, А. П. (2001). Теоретична граматика української мови: Синтаксис. Донецьк: ДонНУ.

Русанівський, В. М. (2001). Історія української літературної мови. Київ: АртЕк.

Сологуб, Н. М. (1993). Біблійні образи в художній творчості Івана Багряного. Київ: Наук. думка.

Чумак, О. Г. (2001). Художньо-семіотична парадигма у мовотворчості І. Багряного. Наук. вісн. кафедри ЮНЕСКО Київ. держ. лінгвіст. ун-ту, 4, 221–226.

REFERENCES

Akimova, G. N. (1990). Novoe v sintaksise sovremennogo russkogo yazyka [New in the syntax of the modern Russian language]. Moskva: Vyssh. shk. [in Russian].

Bahrianyi, І. (1992). Liudyna bіzhyt nad prіrvoiu [A person running over the abyss]. Kyiv: Ukr. pysm. [in Ukrainian].

Vashchenko, V. S. (1958). Stylistychni yavyshcha v ukrainskii movi Олексенко О. А., Гусенко К. В. Семантико-граматичне наповнення повторів в ідіостилі Івана Багряного… [Stylistic phenomena in the Ukrainian language]. Kharkiv: Derzhvydav [in Ukrainian].

Vykhovanets, I. R., & Horodenska, K. G. (2004). Teoretychna morfolohiia ukrayinskoyi movy [Theoretical morphology of the Ukrainian language]. Kyiv: Pulsary [in Ukrainian].

Dehtiarova, I. O. (2009). Stylistychnyi potentsial ukrainskoi postmodernistskoi prozy [Stylistic Potential of Ukrainian Postmodernist Prose]. Candidate’s thesis. Kyiv: In-t ukr. movy NAN Ukrainy [in Ukrainian].

Zahnitko, A. P. (2001). Teoretychna hramatyka ukrainskoi movy: Syntaksys [Theoretical grammar of the Ukrainian language: Syntax]. Donetsk: DonNU [in Ukrainian].

Rusanivskyi, V. M. (2001). Istoriia ukrainskoi literaturnoi movy [History of the Ukrainian literary language]. Kyiv: ArtEk [in Ukrainian].

Solohub, N. M. (1993). Bibliini obrazy v khudozhnii tvorchosti Ivana Bahrianoho [Biblical visions in the literary legacy of Ivan Bagryany]. Kyiv: Nauk. dumka [in Ukrainian].

Chumak, O. H. (2001). Khudozhno-semiotychna paradyhma u movotvorchosti I. Bahrianoho [Artistic and semiotic paradigm in I. Bagryany’s language style]. Nauk. visn. kafedry YuNESKO Kyiv. derzh. linhvist. un-tu [Scientific Bulletin of the UNESCO Department of Kyiv State Linguistic University], 4, 221–226 [in Ukrainian].

Ukrainska mova: Entsyklopediia [The Ukrainian language: Encyclopedia]. (2004). Kyiv: Ukr. entsykl. [in Ukrainian]
DOI: https://doi.org/10.34142/23127546.2021.54.1.14

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.