КАТЕГОРІЙНО-ПОНЯТТЄВА КЛАСИФІКАЦІЯ ДОРОЖНЬО-БУДІВЕЛЬНОЇ ЛЕКСИКИ

Н. П. Книшенко

Анотація


Об’єкт дослідження нашої розвідки – українська дорожньо-будівельна терміносистема (УДБТс). У  цій статті здійснено спробу диференціювати одиниці УДБТс з позиції категорійно-поняттєвої класифікації з урахуванням досвіду дослідників з термінознавства. Як результат окреслено основні тематичні групи на позначення назв виробничих дій і процесів, назв речовин, матеріалів, назв властивостей, якостей предметів, явищ, процесів, назв машин, пристроїв, пристосувань, деталей, знарядь праці та їхніх частин, назви режимів, способів і методів виконання виробничих дій та процесів і т. ін.

Ключові слова


: категорійно-поняттєва класифікація, ТГ – тематична група, ТС – термінологічна система, УДБТ – українська дорожньо-будівельна термінологія, УДБТс – українська дорожньо-будівельна терміносистема

Повний текст:

PDF

Посилання


Булик-Верхола, С. З. (2003) Формування і розвиток української музичної термінології. (Дис. … канд. філол. наук). Львів: ЛНУ імені І. Франка.

Канделаки, Т. Л. (1977) Семантика и мотивированность терминов. Москва: Наука.

Книшенко, Н. П. (2013) Українська дорожньо-будівельна термінологія: структура і семантичні відношення. (Дис. … канд. філол. наук). Харків: ХНПУ імені Г. С. Сковороди.

Медведь, О. В. (2008). До уточнення характеру та рівневої типології термінологічної системності. Вісн. Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології», 620, 45–48.

Плотников, Б. А. (1984) Основы семасиологии. Минск: Выш. шк.

Туровська, Л. В. (2005) Терміни та номени в науково-технічній сфері. Українська термінологія і сучасність, VI, 225–229.

Уфимцева, А. (1962) Опыт изучения лексики как системы (на материале английского языка). Москва: Изд-во АН СССР.

References

Bulyk-Verkhola, S. (2003). Formuvannia i rozvytok ukrainskoi muzychnoi terminolohii [Formation and development of Ukrainian musical terminology]. Candidate’s thesis. Lviv: LNU іmeni І. Franka [in Ukrainian].

Kandelaky, T. (1977) Semantyka y motyvyrovannost termynov [Semantics and motivation of terms] Moskva: Nauka [in Russian].

Knyshenko, N. (2013) Ukrainska dorozhno-budivelna terminolohiia: struktura i semantychni vidnoshennia [Ukrainian road building terminology: structure and semantic relations]. Candidate’s thesis. Kharkiv: HNPU imeni H. S. Skovorody [in Ukrainian]. Книшенко Н. П. Категорійно-поняттєва класифікація дорожньо-будівельної лексики

Medved, O. (2008) Do utochnennia kharakteru ta rivnevoi typolohii terminolohichnoi

systemnosti [To clarify the nature and level typology of terminological systematics] Visn. Nats. un-t «Lvivska politekhnika». Seriia «Problemy ukrainskoi terminolohii» – Bulletin of the National Lviv Polytechnic University. Series «Problems of Ukrainian Terminology», 620, 45–48 [in Ukrainian].

Plotnykov, B. (1984) Osnovy semasyolohyy [Fundamentals of Semasiology]. Minsk: Vysh. shk. [in Russian].

Turovska, L. (2005) Terminy ta nomeny v naukovo-tekhnichnii sferi [Terms and names in the scientific and technical sphere] Ukrainska terminolohiia i suchasnist – Ukrainian terminology and modernity, VI, 225–229 [in Ukrainian].

Ufymtseva, A. (1962) Opyt yzuchenyia leksyky kak systemy (na materyale anhlyiskoho yazyka) [Experience in studying vocabulary as a system (based on the material of the English language)]. Moskva: Yzd-vo AN SSSR [in Russian].
DOI: https://doi.org/10.34142/23127546.2021.54.1.18

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.