БАЗОВІ ПОНЯТТЯ ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЇ: ЛІНГВОКУЛЬТУРА й ЛІНГВОКУЛЬТУРЕМА

С. М. Колонюк

Анотація


Стаття присвячена проблемі виокремлення й  інтерпретації базових термінів лінгвокультурології з  огляду на  її диференціацію на  зіставну та порівняльну. Доведено, що необхідно зважати на закріпленість термінів за напрямами лінгвокультурології чи іншими науковими напрямами. Термін лінгвокультура є гіперонімом, що репрезентує гіпер-гіпонімічні зв’язки з  гіпонімами національна лінгвокультура чи етнічна лінгвокультура. До базових термінів лінгвокультурології відносимо лінгвокультурему. Пропонуємо розширити перелік її засобів вираження, включаючи, крім слів, словосполучень, текстів, і звуко-букви, сполучення слів

Ключові слова


лінгвокультурологія, порівняльна лінгвокультурологія, зіставна лінгвокультурологія, лінгвокультура, національна лінгвокультура, етнічна лінгвокультура, лінгвокультурема, гіпер-гіпонімічні зв’язки

Повний текст:

PDF

Посилання


Алефиренко, Н. (2010). Лингвокультурология. Москва: Флинта.

Загнітко, А. (2012). Словник сучасної лінгвістики: поняття і терміни. (Т. 2–3). Донецьк: ДоНУ.

Зиновьева, Е., & Юрков, Е. (2009). Лингвокультурология: теория и практика. Санкт-Петербург: Мирс.

Космеда, Т. (2020). “Дух” літери, або буква – першоелемент лінгвокультури: відкрита лекція. Кам’янець-Подільський: ОВ «Друкарня “Рута”».

Космеда, Т. (2006). Комунікативна компетенція Івана Франка: міжкультурні, інтерперсональні, риторичні виміри. Львів: ПАІС.

Космеда, Т. А., & Плотнікова, Н. В. (2010). Лінгвоконцептологія: мікроконцептосфера СВЯТКИ в українському мовному просторі. Львів: ПАІС.

Маслова, В. (2007). Лингвокультурология (3-е изд.). Москва: Академия.

Осіпова, Т. (2019). Невербальна комунікація та своєрідність її омовлення в українському дискурсі: феномен вербалізації невербаліки. Харків: Вид-во Іванченка І. С.

Попов, С. (2018). Лингвокультурология: от констатаций к объяснительности. Traektoriâ Nauki, 4 (4), 1001–1011. DOI: 10.22178/pos.33-1.

References

Alefirenko, N. (2010). Lingvokul’turologiya [Linguoculturology]. Moskva: Flinta [in Russian].

Zahnitko, A. (2012). Slovnyk suchasnoi linhvistyky: poniattia i terminy [Dictionary of modern linguistics: concepts and terms]. (T. 2–3). Donetsk: DoNU [in Ukrainian].

Zinov’eva, E., & Yurkov, E. (2009). Lingvokul’turologiya: teoriya i praktika [Cultural linguistics: theory and practice]. Sankt-Peterburg: Mirs [in Russian].

Kosmeda, T. (2020). “Dukh” litery, abo bukva – pershoelement linhvokultury [The «spirit» of a letter, or letter – the first element of linguistic culture]. Kamianets-Podilskyi: OV «Drukarnia

Kosmeda, T. (2006). Komunikatyvna kompetentsiia Ivana Franka: mizhkulturni, interpersonalni, rytorychni vymiry [Ivan Franko’s communicative competence: intercultural, interpersonal, rhetorical dimensions]. Lviv: PAIS [in Ukrainian].

Kosmeda, T. A., & Plotnikova, N. V. (2010). Linhvokontseptolohiia: mikrokontseptosfera SVIАTKY v ukrainskomu movnomu prostori [Linguoconceptology: microconceptosphere HOLIDAYS in the Ukrainian language space]. Lviv: PAIS [in Ukrainian].

Maslova, V. (2007). Lingvokul’turologiya [Linguoculturology] (3rd ed.). Moskva: Akademiya [in Russian].

Osipova, T. (2019). Neverbalna komunikatsiia ta svoieridnist yii omovlennia v ukrainskomu dyskursi: fenomen verbalizatsii neverbaliky [Nonverbal communication and the originality of its verbalization in the Ukrainian discourse: the phenomenon of verbalization of nonverbal]. Kharkiv: Vyd-vo Ivanchenka I. S. [in Ukrainian].

Popov, S. (2018). Lingvokul’turologiya: ot konstatacij k ob»yasnitel’nosti [Linguoculturology: from Ascertaining to Explaining]. Traektoriâ Nauki – The trajectory of Science, 4 (4), 1001–1011. DOI: 10.22178/pos.33-1 [in Russian].
DOI: https://doi.org/10.34142/23127546.2021.54.1.19

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.