ПЕРСПЕКТИВИ УКРАЇНСЬКОЇ ТЕРМІНОГРАФІЧНОЇ КРИТИКИ

Т. О. Петрова

Анотація


У статті розкрито потенційні можливості розвитку української термінографічної критики, що розв’язує питання оцінювання словників термінів, верифікації викладених у  них метаданих тощо. Аргументовано такі її перспективи: виробити власні теоретичні засади оцінювання фахових словників; лексикографічно описати метамову української термінографічної критики; розробити шкалу критичних оцінок спеціальних словників на матеріалі текстів рецензій; розкрити комунікативний потенціал рецензії на  термінологічний словник; переглянути недооцінений статус практики оцінювання термінологічних словників; сформувати глобальну українську потужну наукову школу критики тощо. Доведено, що українська термінографічна критика має унікальні перспективи

Ключові слова


метамова, оцінка, рецензія, текст, термін, термінографічна критика, термінографія, термінологічний словник

Повний текст:

PDF

Посилання


Білодід, І. К. (Ред.) (1970–1980). Словник української мови. (Т. 1–11). Київ: Наук. думка.

Гнатюк, І. (2010). Пріоритетні напрями досліджень з лексикології та лексикографії в сучасній славістиці. Лексикографічний бюлетень, 19, 232–238.

Загнітко, А. П. (2014). Сучасна лінгвістика: погляди та оцінки. Донецьк: ДонНУ.

Загнітко, А. (2017). Теорія лінгвоперсонології. Вінниця: Нілан-Лтд.

Космеда, Т. (2000).Аксіологічні аспекти прагмалінгвістики: формування і розвиток категорії оцінки. Львів: ЛНУ ім. Івана Франка.

Космеда, Т. А. (2012). Ego і Alter Ego Тараса Шевченка в комунікативному просторі щоденникового дискурсу. Дрогобич: Коло.

Космеда, Т. (2017). Функційне навантаження наукової мовознавчої школи в сучасному просторі університетської системи. Лінгвістичні студії, 34, 176–183.

Петрова, Т. (2020a). Зони перетину метамов термiнографiчноï критики й лiнгвiстичноi експертологiï в украïнському мовознавствi. Acta Polono-Ruthenica, 3 (XXV), 191–200. https://doi.org/10.31648/apr.5898.

Петрова, Т. О. (2020b). Особливості композиції рецензії на термінологічний словник. Лінгвістичні дослідження, 52, 177–193. https://doi.org/ 10.34142/23127546.2020.52.17.

Петрова, Т. (2019a). Рецензія на термінологічний словник: експертиза, професійний діалог і наукова дискусія. Лiнгвiстичнi студiї, 38, 84–88. DOI: 10.31558/1815-3070.2019.38.13.

Петрова, Т. (2019b). Рецензія на термінологічний словник як жанр критичного субдискурсу. Наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту імені Івана Огієнка. Серія «Філологічні науки», 50, 133–139. DOI: 10.32626/2309- 9771.2019-50-133-139.

Петрова, Т. О. (2019c). Теоретико-практичне значення рецензій на українські термінологічні словники кінця ХХ ст. – поч. ХХІ ст. Проблеми загального і слов’янського мовознавства, 3, 96–106. https://doi.org/10.15421/251913.

Петрова, Т. (2020c). Современные практики оценки специальных текстов: лингвистическая и терминографическая экспертизы. Jezikoslovni zapiski, 26 (2), 155–171. https://doi.org/10.3986/JZ.26.2.11. SNIP 0,67.

Петрова, Т. (2021). Терминологические параллели в метаязыке славянской терминографической критики. Przegląd Rusycystyczny, 1 (173), 132–150. DOI: 10.31261/pr.9093.

Петрова, Т. О. (2018). Українська термінографічна критика: від витоків до сучасності. Наук. вісн. Нац. ун-ту біоресурсів і природокористування України. Серія «Філологічні науки», 292, 208–217.

Халіман, О. В. (2019). Граматика оцінки: морфологічні категорії української мови. Харків: Майдан.

REFERENCES

Bilodid, I. K. (Red.) (1970–1980). Slovnyk ukrainskoi movy [Dictionary of the Ukrainian language]. (T. 1–11). Kyiv: Nauk. dumka.

Hnatiuk, I. (2010). Priorytetni napriamy doslidzhen z leksykolohii ta leksykohrafii v suchasnii slavistytsi [Priority areas of research in lexicology and lexicography in modern Slavic studies]. Leksykohrafichnyi biuleten – Lexicographic bulletin, 19, 232–238.

Zahnitko, A. P. (2014). Suchasna linhvistyka: pohliady ta otsinky [Modern linguistics: views and assessments]. Donetsk: DonNU.

Zahnitko, A. (2017). Teoriia linhvopersonolohii [Theory of linguopersonology]. Vinnytsia: Nilan-Ltd.

Kosmeda, T. (2000). Aksiolohichni aspekty prahmalinhvistyky: formuvannia i rozvytok katehorii otsinky [Axiological aspects of pragmalinguistics: formation and development of the evaluation category]. Lviv: LNU im. Ivana Franka.

Kosmeda, T. A. (2012). Ego i Alter Ego Tarasa Shevchenka v komunikatyvnomu pros-tori shchodennykovoho dyskursu [Taras Shevchenko’s Ego i Alter Ego in the communicative space of a diary discourse]. Drohobych: Kolo.

Kosmeda, T. (2017). Funktsiine navantazhennia naukovoi movoznavchoi shkoly v suchasnomu prostori universytetskoi systemy [Functional load of scientific linguistic school in the modern space of the University system]. Linhvistychni studii – Linguistic studies, 34, 176–183.

Petrova, T. (2020a). Zony peretynu metamov terminohrafichnoï krytyky y linhvistychnoi ekspertolohiï v ukraïnskomu movoznavstvi [Intersection areas of metalanguages of terminographic criticism and linguistic expertology in Ukrainian linguistics]. Acta Polono-Ruthenica, 3 (XXV), 191–200. https:// doi.org/10.31648/apr.5898.

Petrova, T. O. (2020b). Osoblyvosti kompozytsii retsenzii na terminolohichnyi slovnyk [Composition features of terminology dictionary review]. Linhvistychni doslidzhennia – Linguistic research, 52, 177–193. https://doi.org/10.34142/23127546.2020.52.17/.

Petrova, T. (2019a). Retsenziia na terminolohichnyi slovnyk: ekspertyza, profesiinyi dialoh i naukova dyskusiia [Review of а terminological dictionary: examination, professional dialogue and scientific discussion]. Linhvistychni studii – Linguistic studies, 38, 84–88. DOI: 10.31558/1815-3070.2019.38.13.

Petrova, T. (2019b). Retsenziia na terminolohichnyi slovnyk yak zhanr krytychnoho subdyskursu [The review of a terminology dictionary as a critical sub-discourse genre]. Nauk. pr. Kamianets-Podil. nats. un-tu imeni Ivana Ohiienka. Seriia «Filolohichni nauky» – Scientific works of Ivan Ogienko Kamyanets-Podilsky National University. Series «Philological sciences», 50, 133–139. DOI:10.32626/2309-9771.2019-50-133-139/.

Petrova, T. O. (2019c). Teoretyko-praktychne znachennia retsenzii na ukrainski terminolohichni slovnyky kintsia XX st. – poch. XXI st. [Theoretical and practical value of the reviews on Ukrainian terminology dictionaries of the late XXth and the early XXIst centuries]. Problemy zahalnoho i slovianskoho movoznavstva – Problems of general and Slavic linguistics, 3, 96–106. https://doi.org/10.15421/251913.

Petrova, T. (2020c). Sovremennye praktiki ocenki special’nyx tekstov: lingvisticheskaya i terminograficheskaya e’kspertizy [Current practices for estimating special texts: linguistic and terminographic expertising]. Jezikoslovni zapiski – Linguistic notes, 26 (2), 155–171. https://doi.org/10.3986/JZ.26.2.11. SNIP 0,67.

Petrova, T. (2021). Terminologicheskie paralleli v metayazyke slavyanskoj terminograficheskoj kritiki [Terminological parallels in the metalanguage of Slavic terminographic criticism]. Przegląd Rusycystyczny, 1 (173), 132–150. DOI: 10.31261/pr.9093.

Petrova, T. O. (2018). Ukrainska terminohrafichna krytyka: vid vytokiv do suchasnosti [Ukrainian termonografical criticism: from origin to modern times]. Nauk. visn. Nats. un-tu bioresursiv i pryrodokorystuvannia Ukrainy. Seriia «Filolohichni nauky» – Scientific Bulletin of the National University of Life and Environmental Sciences. Series «Philological sciences», 292, 208–217.

Khaliman, O. V. (2019). Hramatyka otsinky: morfolohichni katehorii ukrainskoi movy [Grammar of assessment: morphological categories of the Ukrainian language]. Kharkiv: Maidan.
DOI: https://doi.org/10.34142/23127546.2021.54.1.20

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.