СЛОВНИКИ ОНОМАСТИЧНИХ ТЕРМІНІВ У РОСІЙСЬКОМУ Й УКРАЇНСЬКОМУ МОВОЗНАВСТВІ: КОМПОЗИЦІЯ, СКЛАД, СПОСОБИ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ТА ПРОБЛЕМА ДЕФІНІЮВАННЯ

Д. Янчура

Анотація


Стаття присвячена аналізу термінологічних ономастичних словників ХХ–ХХІ століть, укладених російськими й українськими вченими. Увагу приділено вивченню композиції, принципів і способів інтерпретації ономастичних термінів, а також проблемі їх дефініювання. Розглянуто специфіку міжмовних паралелей і  труднощі, що  виникають у  процесі інтерпретації нових ономастичних термінів. Дослідження доводить необхідність укладання сучасних двомовних і  багатомовних словників ономастичних термінів у  зв’язку зі зростанням значення ономастики у  світовій лінгвістиці, збільшенням їх кількості та відповідними змінами в їхній системі.

Ключові слова


ономастична термінологія, ономастичні словники, українська ономастика, російська ономастика, міжмовні паралелі

Повний текст:

PDF

Посилання


Ахманова, О. С. (1966). Словарь лингвистических терминов. Москва: Сов. энцикл.

Белецкий, А. А. (1972). Лексикология и теория языкознания: Ономастика. Киев: Изд-во Киев. ун-та.

Бучко, Д., & Ткачова, Н. (2012). Словник української ономастичної термінології. Харків: Ранок-НТ.

Загнітко, А. (2013). Словник сучасної лінгвістики: поняття і терміни. Донецьк: ДонНУ.

Казимирова, І. А. Ономастична термінологія української мови в аспекті проблеми гармонізації. Мова і культура, 16, 186–193.

Ковалик, І. І. До упорядкування системи українських ономастичних термінів. Повідомлення української ономастичної комісії, 14, 20–27.

Космеда, Т. (2019). Термінологічна наукова школа професора Ірини Миколаївни Кочан (присвячується 70-літтю вченої). В У вимірах слова (с. 7–21). Львів; Дрогобич: Посвіт.

Німчук, В. В. Українська ономастична термінологія (Проект). Повідомлення української ономастичної комісії, 1, 24–43. 9. Подольская, Н. В. (1978). Словарь русской ономастической Див. The International Council of Onomastic Sciences. Узято з https://icosweb.net. терминологии. Москва: Наука.

Суперанская, А. В. (2009). Ономастика начала ХХІ века. Москва: Ин-т языкознания РАН. 11. Супрун, В. І. Размышления над ономастической терминологией. Вестн. Волгогр. гос. ун-та, 8 (62), 133–138.

Торчинський, М. М. Словник української ономастичної термінології (засади, структура, коментарі). Українське мовознавство, 38, 243–247.

Abuzarowa, M. Явище синонімії в українській ономастичній термінології. Zeszyty Cyrylo-Metodiańskie, 5, 35–44.

Janczura, D. Ономастичні школи в Україні. Studia Ukrainica Posnaniensia, 6, 45– 52.

Svoboda, J. K slovanské onomastické terminologii. Zpravodaj Místopisné komise ČSAV, 1, 273–284.

Włoskowicz, W. O pojęciach, systemach pojęciowych i terminologii onomastycznej. Onomastica, 62, 73–98.

REFERENCES

Axmanova, O. S. (1966). Slovar’ lingvisticheskix terminov [Dictionary of linguistic terms]. Moskva: Sov. e’ncikl. [in Russian].

Beleckij, A. A. (1972). Leksikologiya i teoriya yazykoznaniya: Onomastika. [Lexicology and the theory of linguistics: Onomastics] Kiev: Izd-vo Kiev. un-ta [in Russian]

Buchko, D., & Tkachova, N. (2012). Slovnyk ukrainskoi onomastychnoi terminolohii [Dictionary of Ukrainian onomastics terminology]. Kharkiv: Ranok-NT [in Ukrainian].

Zahnitko, A. (2013). Slovnyk suchasnoi linhvistyky: poniattia i terminy [Dictionary of modern linguistic: concepts and terms] Donetsk: DonNU [in Ukrainian].

Kazymyrova, I. A. Onomastychna terminolohiia ukrainskoi movy v aspekti problemy harmonizatsii [Ukrainian onomastic terminology with the framework of the issue of harmonisation]. Mova i kultura – Language and culture, 16, 186–193 [in Ukrainian].

Kovalyk, I. I. Do uporiadkuvannia systemy ukrainskykh onomastychnykh terminiv [On the standardisation of Ukrainian onomastic terms]. Povidomlennia ukrainskoi onomastychnoi komisii – The statement of the Ukrainian onomastic committee, 14, 20–27 [in Ukrainian].

Kosmeda, T. (2019). Terminolohichna naukova shkola profesora Iryny Mykolaivny Kochan (prysviachuietsia 70-littiu vchenoi) [Terminological research school of Professor Iryna Kochan (on the occasion of the scholar’s 70th birthday)]. In U vymirakh slova – In the universe of words (pp. 7–21). Lviv; Drohobych: Posvit [in Ukrainian].

Nimchuk, V. V. Ukrainska onomastychna terminolohiia (Proekt) [Ukrainian onomastics terminology (Project)]. Povidomlennia ukrainskoi onomastychnoi komisii – The statement of the Ukrainian onomastic committee, 1, 24–43 [in Ukrainian].

Podol’skaya, N. V. (1978). Slovar’ russkoj onomasticheskoj terminologii [Dictionary of Russian onomastics terminology]. Moskva: Nauka [in Russian].

Superanskaya, A. V. (2009). Onomastika nachala XXІ veka [Onomastics of the beginning of the XXI century]. Moskva: In-t yazykoznaniya RAN [in Russian].

Suprun, V. І. Razmyshleniya nad onomasticheskoj terminologiej [Some thoughts on onomastic terminology]. Vestn. Volgogr. gos. un-ta – The herald of Volgograd State University, 8 (62), 133–138 [in Russian].

Torchynskyi, M. M. Slovnyk ukrainskoi onomastychnoi terminolohii (zasady, struktura, komentari) [Dictionary of Ukrainian onomastics terminology (principles, structure, comments]. Ukrainske movoznavsvto – Ukrainian linguistics, 38, 243–247 [in Ukrainian].

Abuzarowa, M. Yavyshche synonimii v ukrainskii onomastychnii terminolohii [The phenomenon of synonymy in Ukrainian onomastic terminology]. Zeszyty Cyrylo-Metodiańskie – Cyril and Methodius’ notebooks, 5, 35–44 [in Ukrainian].

Janczura, D. Onomastychni shkoly v Ukraini [Onomastics schools in Ukraine]. Studia Ukrainica Posnaniensia, 6, 45–52 [in Ukrainian].

Svoboda, J Янчура Д. Словники ономастичних термінів у російському й українському мовознавстві: композиція, склад…K slovanské onomastické terminologii [On the Slavic onomastic terminology]. Zpravodaj Místopisné komise ČSAV, 1, 273–284.

Włoskowicz, W. O pojęciach, systemach pojęciowych i terminologii onomastycznej [On concepts, conceptual systems and terminology of onomatics]. Onomastica, 62, 73–98.
DOI: https://doi.org/10.34142/23127546.2021.54.1.21

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.