ПОЕТИЧНА ГРАМАТИКА: ІНТИМІЗУВАЛЬНІ СМИСЛИ ЗАЙМЕННИКОВИХ ФОРМ У ХУДОЖНЬОМУ ТЕКСТІ В. СИМОНЕНКА

Т. А. Космеда

Анотація


У статті актуалізується проблематика поетичної граматики, розглядаються особливості моделювання категорії інтимізації за допомогою прагматичних ефектів, виражених займенниковими формами, що визначаються як характерна ознака ідіостилю В. Симоненка. Поет демонструє скупчення зазначених форм, що виражають широку палітру прагматичних смислів, покладених в основу механізму своєрідної мовної гри, і засвідчують приналежність письменника до психотипу амбіверта.

Ключові слова: поетична граматика, категорія інтимізації, прагматичні смисли, мовна гра, ідіостиль, амбіверт.

 

В статье актуализируется проблематика поэтической грамматики, рассматриваются особенности моделирования категории интимизации при помощи прагматических эффектов, выраженных местоименными формами, которые характерны для идиостиля В. Симоненко. Поэт демонстрирует широкое скопление названных форм в художественном тексте. Эти формы выражают целую палитру прагматических смыслов, лежащих в основе механизма своеобразной языковой игры, что может свидетельствовать о приналежности писателя к психотипу амбиверта.

Ключевые слова: поэтическая грамматика, категория интимизации, прагматические смыслы, языковая игра, идиостиль, амбиверт.

 

In the sphere of a modern paradigm of pragmalinguistics the theory of poetic grammar has been elaborated, in particular the attention is focused on these intimate meanings which are modelled on the basis of the actualization of the pronoun forms or the language formulas. These forms and formulas have the ability to verbalize the intimization category. The purpose of the scientific research is to illustrate the specificity of the actualization of thepronoun forms (formulas) in a poetic discourse written by V. Symonenko who is called «an intimate poet» (R. Semkiv), the language of his poetic texts is nominated as «the language of heart» (І. Dziuba); to prove the fact that the system of the pronoun forms gives the opportunity to V. Symonenko to specify the intimization category; the analysis of the specificity of functioning of the pronoun forms, which model the certain pragmatic meanings in the poet’s discourse, proves the hypothesis that V. Symonenko belonged to a certain psycho-type – an ambivert. V. Symonenko used the typical Ukrainian national forms (formulas) which are used not in a direct demonstrative meaning to verbalize the category of intimization, to model an emotional colouring of the text. These are the following models: 1) the form of the demonstrative pronoun that (masculine), that (feminine), that (neuter), this, these (masculine, feminine, neuter), used with different nouns (different lexico-semantic groups), in particular the use of a demonstrative pronoun that (masculine) before a proper name; 2) the formula of a direct address used with the pronoun forms: V. Symonenko elaborated his own system of a direct address with the pronouns; 3) the pronoun form it, used in the structureof the syntactic phraseological units: so it is so (tak vono tak), it is not a wonder (vono ne dyvo), it was so (vono bulo tak), it is so (vono tak ye). The functioning of the pronoun forms in one context, the features of his idiolect also belong to V. Symonenko’s formula of the actualization of the intimization category. These facts can’t help attracting a reader’s attention. The pronoun forms add to a poetic text the system of pragmatic meanings, model the pragmatic effects, a language play reflecting an individual sensual, masculine perception of the world through the axiological dichotomy of positiveness – negativeness of native as well as foreign, confirming the fact that V. Symonenko belonged to a psycho-type – ambivert. The perspectives of the research consists in the necessity to investigate other means of intimization modelling in V. Symonenko’s poetic text.

Key words: poetic grammar, intimization category, pragmatic meanings, language play, individual style, ambivert.


Повний текст:

PDF

Посилання


Булаховський Л. А. Мовні засоби інтимізації в поезії Тараса Шевченка // Булаховський Л. А. Вибрані праці, у 5 томах. – Т. 2. – Київ : Наук. думка, 1977. – С. 573–593.

Космеда Т. Василь Симоненко – «інтимний поет»: ідіостильові засоби моделювання категорії інтимізації / Т. Космеда // Анна Горнятко-Шумилович, Тетяна Космеда, Феномен креативності Василя Симоненка: літературознавчий та лінгвістичний аспекти; за заг. ред. проф. Тетяни Космеди : монографія: УАМ, 2016. – С. 137–224.

Космеда Т. А. Мовна гра в парадигмі інтерпретативної лінгвістики. Граматика оцінки. Граматична ігрема (теоретичне осмислення дискурсивної практики) : моногр. / Т. А. Космеда, О. В. Халіман. – Дрогобич : Коло, 2013. – 228 с.

Космеда Т. А. Прагматика займенника : традиція і сучасний дискурс українців / Т. А. Космеда, О. В. Халіман // Наукові записки Луганського національного університету. Серія «Філологічні науки». / Збірник наукових праць [Пред’явлення Світу в гуманітарних дискурсах ХХІ ст.]. / Луган. нац. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – Вип. ІХ. – Луганськ : Вид-во ДЗ «ЛНУ ім. Т. Г. Шевченка», 2010. – С. 40–55.

Олексенко О. Займенники в поетичному мовленні Івана Драча: семантика і функції // Мова. Культура. Взаєморозуміння / за ред. проф. Т. А. Космеди. – Вип. 2. – Дрогобич, 2012. – С. 220 – 228.

Олексенко О. Прономінальність поетичного мовлення як ознака авторського стилю (на матеріалі творчості поетів-шістдесятників) // Studia Ukrainica Poznaniensi / red. nauk.Tetiana Kosmeda. – Zesz. III – Poznań. – 2015. – С. 181–188.

Олексенко О. Функційно-семантична своєрідність прономінативів зі значенням особи в ліриці М. Вінграновського // Лінгвістичні студії / за ред. А. П. Загнітка. – Вип. 27. – Донецьк, 2013. – С. 51–55.

Пастух Т. Київська школа поетів та її оточення: (модерні стильові течії української поезії 1960–90-х років) : моногр. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2010. – 700 с.

Симоненко В. Вибр. твори / упоряд. А. Ткаченко, Д. Ткаченко. – 3-є вид., випр. – Київ: Смолоскип, 2015, 852 с. (Сер. «Шістдесятники»).
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.814063

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.