МОВНО-ЕСТЕТИЧНИЙ ОБРАЗ ЖІНКИ-ВЧЕНОГО В ПАЛІТРІ СПОГАДІВ КОЛЕГ, УЧНІВ, ПОСЛІДОВНИКІВ

Т. Ю. Лисиченко

Анотація


У статті здійснено спробу представити синтезований мовно-естетичний образ доктора філологічних наук, професора Лідії Андріївни Лисиченко, 90 років від дня народження якої наукова спільнота відзначає в березні 2018 року. Матеріалом для дослідження послужили тексти привітань з нагоди ювілеїв, поетичних і прозових присвят, вступних статей до книжок Л. А. Лисиченко тощо, написані одногрупниками, колегами, учнями професора, а також деякі тексти публіцистичного характеру авторства самої ювілярки.

Ключові слова: людина як об’єкт текстового зображення, мовно-естетичний образ, аксіологічна функція, елітарна мовна особистість, картина світу, концепт, текстова оцінка.

 

The article attempts to present a synthesized language and aesthetic image of doctor of Philology, professor Lydiia Andriivna Lysychenko, whose 90th anniversary the scientific community celebrates in March 2018. Not only the scientific ideas of this outstanding scientist, but also the vital paradigm of this woman find their further embodiment and logical development in the scientific and creative activities of the best representatives of Ukrainian linguistics. So, the material for the study was the texts of congratulations on the occasion of jubilees, poetic and prose dedications, introductory articles to the books of L. A. Lysychenko, etc., written by classmates, colleagues, students of the professor, as well as some texts of the journalistic character of L. A. Lysychenko’s authorship. Particular attention in the texts of congratulations is given to the concepts of “beauty of the soul”, “mutual respect”, “student’s gratitude”, “life wisdom”. The analysis of texts testified to the creative personality of L. A. Lysychenko and its high estimation among the scientific-pedagogical and philological community.

Key words: person as an object of text image, linguistic and aesthetic image, axiological function, elite speech personality, picture of the world, concept, text valuation.


Повний текст:

PDF

Посилання


Азбука культури поведінки / упорядник Л. А. Лисиченко. Київ: Українське видавництво, 1995. 33 с.

Балабуха К. Х. Усміхнена. Слово. Думка. Людина. Збірник наукових праць із актуальних проблем лінгвістики (до 80-річчя від дня народження доктора філологічних наук, професора Л. А. Лисиченко). Харків, 2008. С. 26.

Гулак А. Т. Мои друзья. Сборник стихов. Киев: Українське видавництво, 2017. 48 с.

Дорошенко С. І. Моя душа і серце з Вами. Харків: ТОВ ≪Планета-Принт≫, 2016. 39 с.

Дорошенко С. І. Завжди у творчому пошуку (до 80-річчя Л. А. Лисиченко). Слово. Думка. Людина. Збірник наукових праць із актуальних проблем лінгвістики (до 80-річчя від дня народження доктора філологічних наук, професора Л. А. Лисиченко). Харків, 2008. С. 5–10.

Заблоцька Т. А ти у нас все молода... Спогади-привітання Тамари Заблоцької – однокурсниці Лідії Півненко (Лисиченко). Слово. Думка. Людина. Збірник наукових праць із актуальних проблем лінгвістики (до 80-річчя від дня народження доктора філологічних наук, професора Л. А. Лисиченко). Харків, 2008. С. 22–24.

Ім’я для вашої дитини / упорядник та автор вступної статті Л. А. Лисиченко. Київ: Українське видавництво, 1997. 38 с.

Лисиченко Л. А. Бесіди про рідне слово (слово і його значення): Посібник. Харків: ХДПУ, 1993. 140 с.

Лисиченко Л. Есеї про любов / слово про автора О. Маленко. Харків, 2016. 52 с.

Лисиченко Л. А. І на тім рушникові... / вступ. cт. О. Маленко. Харків, 2012. 274 с.

Семеног О. Мовна особистість учителя в соціокультурній парадигмі ХХІ століття. Професійна освіта: педагогіка і психологія: Польсько-український щорічник / за. ред. Т. Левовицького, І. Вільш, І. Зязюна, Н. Ничкало. Ченстохова – Київ, 2007. Вип. ІХ. С. 323–332.

Соловьев В. С. Сочинения в 2 т. Т. 2 / общ. ред. и сост. А. В. Гулыги, А. Ф. Лосева. М.: Мысль, 1988. 822 с.
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.1203313

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.