БІБЛІЇЗМИ Й РЕЛІГІЙНА ЛЕКСИКА ТА ФРАЗЕОЛОГІЯ: СПРОБА РОЗМЕЖУВАННЯ ПОНЯТЬ

Н. В. Піддубна

Анотація


У статті здійснюється спроба становлення теолінгвістичної термінології, зокрема розмежування термінів «біблійна лексика», «біблійна фразеологія», «релігійна лексика», «релігійна фразеологія». Автор статті не ототожнює ці терміни, уважаючи, що релігійна лексика і фразеологія охоплює значно ширшу сферу, і пропонує окреслити їх як сакралізми. До релігійної лексики входять не лише бібліїзми, а й коранізми, талмудизми, сутризми, що поповнюють лексичний і фразеологічний фонд української мови спершу як екзотизми, поступово пересуваючись із периферії в напрямку ядра, подекуди набуваючи нових смислів.

Ключові слова: біблійна лексика, біблійна фразеологія, релігійна лексика, релігійна фразеологія, сакралізм.

 

The article presents an attempt of organizing theological-linguistic terminology, in particular differentiating the notions "Biblical lexis", "Biblical phraseology", "religious lexis", "religious phraseology". The author doesn't equals these terms, taking into view that religious lexis and phraseology covers a wider sphere and suggesting considering them sacred lexemes. Religious lexis and phraseology includes not only Biblicisms but also quranisms, talmudisms, sutrisms that enrich lexical and phraseological funds of the Ukrainian language first as exotisms, gradually moving from the periphery to the nucleus, obtaining new senses from time to time. The article shows that some religious lexemes, in spite of their rather wide use in the Ukrainian language, are not listed in the dictionaries, definitions of some names need correction. The notion of "religious phraseology" widens at the expense of phraseological units of nominative and communicative types that are borrowed and are still being borrowed by the Ukrainian language from languages of peoples who profess other religions.

Key words: Biblical lexis, Biblical phraseology, religious lexis, religious phraseology, sacred lexeme.


Повний текст:

PDF

Посилання


Андрей Николаенко о проблемах возвращения Донбасса. URL: https://www.facebook.com/osnovaparty/posts/1938412463086757.

Бурукина О. А. Цвета библейских фразеологизмов: истоки цветового символизма. Славянская фразеология и Библия. Slovanska frazeologia a Biblia. — Greifswald: Ernst-Moritz-Arndt-Universitat Greifswald Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald, 2013. С. 59—69.

Бусел В. Т. Великий тлумачний словник сучасної української мови. К., Ірпінь. Перун, 2005. 1728 с.

Гадомский А. К. Религиозный язык или стиль: попытка систематизации терминологии теолингвистики. Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. Филология. Симферополь: ТНУ, 2006. Т. 19 (58). № 2. С. 186–192.

Гадомский А. К. Русско-польская терминология теолингвистики. Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. Филология. Симферополь: ТНУ, 2006. Т. 19 (58). № 1. С. 147–156.

Експерт пояснив, чому варто припинити ≪повторювати мантру≫. URL: https://m.znaj.ua/politics/ekspert-poyasnyvchomu-varto-prypynyty-povtoryuvaty-mantru-pro-minsk

Куза А. М. Українська релігійна фразеологія: особливості функціонування в сучасному мовному просторі: дис.… канд. філол. наук. 10.02.01 – українська мова. Львів : ЛНУ ім. І. Я. Франка, 2016. 212 с.

Піддубна Н. До питання про вживання релігієзнавчих термінів у лінгвістичних дослідженнях. Studia Ukrainica Posnaniensia. –ZesytVІ [Tetiana Kosmeda – redactor naukowy]. – Poznan, 2018. – С. 131–139.

Піддубна Н. В. Розбудова понятійного апарату теолінгвістики: бібліїзм, біблієма, біблійність, біблійнім. Лінгвістичні дослідження: [зб. наук. праць /гол. ред. проф. К. Ю. Голобородько та ін.]. Х.: ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2016. Вип. 46. С. 100–107.

Піддубна Н. В. Формування номенклатури назв релігійних споруд в українській мові : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01. Харків, 2000. 177 с.

Покровська І. Л. Репрезентація концепту МОЛИТВА в сучасній турецькій мові. StudiaLinguistica : Збірник наукових праць. К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Вид.-поліграф. центр ≪Київський університет≫. Вип. 7. 2013. С. 290–294.

Садыхова Г. Р. О взаимовлиянии различных религиозных источников на фразеологический состав язика. Когнитивные факторы взаимодействия фразеологии со смежными дисциплинами : сб. науч. тр. по итогам ІІІ международной научной конференции (Белгород, 19–21 марта 2013 года) / отв. ред. проф. Н. Ф. Алефиренко. Белгород : ИД ≪Белгород≫ НИУ ≪БелГУ≫, 2013. С. 232–234.

Словник української мови : в 11 т. / АН УРСР, Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні / [редкол. : акад. І. К. Білодід та ін.]. – К. : Наукова думка, 1978–1980. 11 т.

Слухай Н. Лингвистка сферы сакрального : русская культурно-языковая традиция (введение). Біблія і культура. 2008. № 10. С. 116–123.

Цитати з Корану [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://pro-status.com.ua/citaty/330.php.

Шамарова С. И. О статусе парарелигиозной лексики и парарелигиозного язика. Теория и практика языковой коммуни-кации: Материалы III Международной конференции. –Уфа : УГАТУ, 2011. С. 481–483.

Шевченко В. М. Словник-довідник з релігієзнавства. К.: Наукова думка, 2004. 560 с.

Шевченко Т. Г. Кобзар. Вперше зі щоденником автора /упоряд. та комент. С. А. Гальченка ; передм. І. М. Дзюби Х.: Книжковий Клуб ≪Клуб сімейного дозвілля≫, 2015. 960 с.

Якимов П. А. Религиозная лексика – церковная лексика – библейская дексика : к вопросу о соотношении понятий. Вестник ОГУ. 2013. № 9 (158). С. 66–68.
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.1203849

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.