ОСОБЛИВОСТІ ФРАЗЕОЛОГІЧНОГО СКЛАДУ ГОВІРОК КУП’ЯНСЬКОГО І ДВОРІЧАНСЬКОГО РАЙОНІВ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

А. А. Cагаровський

Анотація


Статтю присвячено діалектній фразеології східних районів (Дворічанського і Куп’янського) Харківської області, а виявлення й опис цих словосполук є актуальною і поки нерозв’язаною проблемою як у межах усієї України, так і для конкретного реґіону. Автор подає близько 50 місцевих фразеологізмів (не засвідчених навіть на сусідніх мовлен- нєвих територіях), витлумачує їх, супроводить природним інформативним контекстом, паспортизує. Фактичний матеріал роботи (із 36 сіл) буде включено до майбутнього фразеологічного словника Харківщини.

Ключові слова: говіркова риса, діалектний фразеологізм, діалектний фразеологічний словник, Харківщина.

 

The article is devoted to the dialectal phraseology of the eastern rural areas (Kupiansk and Dvurichansk) of Kharkiv oblast. The identification and description of these word combinations are an actual and still not satisfactorily solved problem both within the border of the whole Ukraine and for a particular area. The author considers approximately 50 local phraseological units (not fixed even on the neigbouring dialect areas), interprets them, accompanies them with a natural informative context, and certifies them. The factual material of the work (gathered in 36 settlements) will find its place in the future phraseological dictionary of Kharkiv oblast. There is every ground to create the dictionary since A.A. Sagarovsky has quite a large data file with phraseological materials approximately description gathered 503 settlements of the oblast.

Key words: dialect feature, dialect phraseological unit, dialect phraseological dictionary, Kharkiv oblast.


Повний текст:

PDF

Посилання


Лисиченко Л. А. Архаїчні назви одягу в східнослобожанських говірках: Праці XII Респ. діалектол. наради. К.: Наук. думка, 1971. С. 336-342.

Лисиченко Л. А. Деякі риси словникового складу с. Колодязне Дворічанського району Харківської області: XV звіт.-наук. конф.: тези доп. секції мови та літ-ри. Харків, 1960. С. 18-19.

Лисиченко Л. А. До вивчення лексики Слобожанщини: матеріали XII Респ. діалектол. конф. К.: Наук. думка, 1960.

Лисиченко Л. А. До характеристики морфологічних явищ, властивих східним говорам Харківщини: тези доп. XI звіт.-наук. конф. Харк. пед. ін.-ту, 1956. С. 4-5.

Лисиченко Л. А. Із спостережень за системою словозміни в говірках східної Харківщини. Наук. зап. Харк. пед. ін-ту, 1958. Т. 29. С. 177-194.

Лисиченко Л. А. Із спостережень над фонетичними особливостями говірок Куп’янського і Дворічанського районів Харківської області. Наук. зап. Харк. пед. ін-ту, 1957. Т. 25. С. 81-92.

Лисиченко Л. А. Особливості говірок східних районів (Куп’янського і Дворічанського) Харківської області: дис. … канд. філол. наук: 10.02.01. Харків, 1955. 186 с.

Сагаровский А. А. Матеріали до фразеологічного словника Центральної Слобожанщини (Харківщини). Харків: ОВВНМЦ ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. 226 с.

Ужченко В. Д., Ужченко Д. В.. Фразеологічний словник східнослобожанських і степових говірок Донбасу: 4-е вид. Луганськ: Альма-матер, 2002. 263 с.

Юрченко О. С., Івченко А. О. Словник стійких народних порівнянь. Харків: Основа, 1993. 175 с.

Юрченко А. С., Ройзензон Л. И., Ройзензон С. И. Украинский диалектный словарь Харьковской области [фрагменты]: труды Самарк. ун-та. Самарканд, 1975. Вып. 272: Вопросы фразеологии. № 8. С. 192-207.
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.1203855

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.