ПСИХОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ ДИСКУСІЙНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ НА ОСНОВІ ХУДОЖНІХ ТЕКСТІВ

М. П. Янісів, М. М. Іщук, М. П. Ділай

Анотація


Розвиток у студентів умінь нестандартного, творчого мислення – соціальне замовлення нашого суспільства Метою дослідження є проаналізувати дискусію як особливу форму мисленнєво-мовленнєвої діяльності студентів під час обговорення соціокультурологічних та літературних проблем. Запропоновано основні принципи та прийоми, що зумовлюють ефективність проведення дискусії. Схарактеризовано індивідуально-психологічні особливості учасників дискусії, які впливають на її успішний перебіг, а також проілюстровано приклади зі світової літератури, що відображають поведінку співрозмовників.

Ключові слова: дискусія, компетенція, уміння, навички, психологічні принципи, прийом, індивідуально-психологічні особливості.

 

Topicality. Scientists who consider problems of other language communicative activity mark that a foreign language for senior students should be used as a means to increase professional and general educational level, that is not only with communicative, but with cognitive purpose as well. Development of not standard, creative thinking skills of students corresponds to social demand of our society at its present stage of scientific-technological progress, social-political and cultural development. Aim of the article – to clarify the main psychological basis of effective discussion course, to draw a line around treating its principles and methods and discover influence of individual psychological peculiarities of discussion participants when disputing socio-cultural and literature problems on its course. Task of the investigation is to highlight the main principles and methods that make discussion process be effective, characterize individual-psychological peculiarities of discussion participants that influence its successful course, pick out examples from the world literature, which reflect behavior of communicators. Conclusions: conditions of discussion course, its methods and psychological principles, as well as consideration of individual -psychological peculiarities of discussion participants, come forward, on the one hand, as important aspect of discussion, on the other hand, they cause effectiveness of its course, aiming at solution of any cultural problem.

Key words: discussion, competence, skills, abilities, psychological principles, methods, individual-psychological peculiarities.


Повний текст:

PDF

Посилання


Гашек Ярослав Пригоди бравого вояка Швейка. Переклав з чеської Степан Масляк. Вид-во художньої літератури «Дніпро». К., 1970. 668 с.

Гусев С. С., Тульчинський Г. Л. Проблема понимания в философии Филос.–гносеол. Анализ. М.: Политиздат, 1985. С. 127.

Гурвич П. Б. Основы обучения устной речи на языковых факультетах. Владимир: Изд-во Владимир. пед. ин-та, 1972. 156 с.

Гоголь М. В. Мертві душі. Rulit. Me / books/ [ Електронний ресурс]. URL: www://Rulit.me/books/mertvi–dushi–read/

Жинкин Н. И. Механизмы речи. М.: Изд-во АПН РСФСР, 1958. С. 39.

Ивин А. А. Риторика: искусство убеждать. М.:ФАИР–ПРЕСС, 2002. 304 с.

Левченко О. П. Усне ділове мовлення: методичні вказівки. Львів: ЛРІДУ, 2010. 254 с.

Коблова Л. П. Методика обучения дискуссии на третьем курсе языкового вуза. Дис. канд. пед. Наук. М., 1974. 150 с.

Костюк Г. С. Навчально-виховний процес і психічний розвиток особистості. К., 1989. 608 с.

Меріме Проспер. Матео Фальконе [ Електронний ресурс ]. URL: http // oblosvita.kiev.ua/3521/prosper-merime-matteo-falkone/.

Методика викладання іноземних мов у середніх навчальних закладах: Підручник. Вид.2-е,випр. і перероб. / Кол. авторів під керівн. С. Ю. Ніколаєвої. К.: Ленвіт, 2002. 328 с.

Павлова Л. Г. Современная риторика Спор. Дискуссия. Полемика. М.: Просвещение, 1991. С. 119.

Платонов К. К. Структура и развитие личности. М.: Наука,1986. 225 с

Рубинштейн Л. С. Бытие и сознание. Человек и мир. В Кн. Человек и мир. СПб.: Питер, 2003. С. 282–406.

Шантарин Е. В. Методика проведения бесед − дискуссий при обучении устной речи в языковом вузе. Дис... канд. пед. наук. Владимир, 1973. 162 с.

Шейко О. М. Чи вмієте ви правильно вести дискусію? К., 1959. 24 с.

Юнг К. Г. Алхимия снов. Четыре Архетипа / Пер. с англ. Пантелеев С. И. М.: Медков С.Б., 2011. 312 с.
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.1242917

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.