НЕПРОМИНУЩІСТЬ ВТІЛЕНОГО В СЛОВІ

О. С. Черемська, В. Ф. Жовтобрюх

Анотація


У статті висвітлено роботу Круглого столу «Науковий доробок професора Ольги Муромцевої в українському мовознавчому і філософсько-освітньому вимірах», який відбувся 16 лютого 2018 р. на українському мовно-літературному факультеті ХНПУ імені Г.С. Сковороди; окреслено коло науковців, які долучилися до пошанування пам’яті Ольги Муромцевої, увагу закцентовано на актуальних напрямах наукової спадщини Професора та їх розвитку в наукових пошуках учнів, колег і послідовників.

Ключові слова: професор О. Г. Муромцева, пошанування пам’яті, науковий доробок, актуальні напрями наукової спадщини, аспекти українського мовознавства.

 

The article covers the work of the Round Table «Professor Olha Muromtseva’s scientific achievements in Ukrainian linguistic and philosophical and educational dimensions», which took place on February 16, 2018 at the Ukrainian Language and Literature Department of the KhNPU named after G.S. Skovoroda; the names of the scholars who participated in honoring the memory of Olha Muromtseva were written, attention is focused on actual directions of scientific heritage of the Professor and their development in scientific searches of students, colleagues and followers. The dissertations are analyzed, in which it is noted that the scientific works of Professor O. Muromtsev are devoted to various aspects of Ukrainian linguistics, in particular the history of the Ukrainian literary language, morphology and morpheme, lexicology and lexicography, functional stylistics, and the peculiarities of the idiostyle of Ukrainian classical writers. Considerable attention is also paid to the issues of the culture of the Ukrainian language and the methods of teaching it in higher education. To honor the memory of Olha Muromtseva leading in Ukraine linguists joined, known for their work in the spectrum of scientific activities of the scientist. During the Round Table, the presentation of the nominal scholarship O. Muromtseva to young researchers of the Ukrainian language took place. For the past five years, the best students of the KhNPU named after H. S. Skovoroda have been receiving the scholarship. Skovoroda’s Round table held at the KhNPU named after H. S. Skovoroda, as well as traditional Muromtsev’s readings, testify to the profound respect of students and colleagues for the outstanding personality of the Professor, the awareness of talent and nobility of her soul.

Key words: professor O.H. Muromtseva, honoring memory, scientific achievements, actual directions of scientific heritage, aspects of Ukrainian linguistics.


Повний текст:

PDF

Посилання


Життєсвіт Учителя і Друга. Збірник матеріалів ІІІ Муромцевських читань на пошану доктора філологічних наук, професора Муромцевої Ольги Георгіївни (до 75-річчя від дня народження) / Упорядники О.С. Черемська, В.Ф. Жовтобрюх. Харків: Вид-во «МОНОГРАФ» ФОП Іванченко І.С., 2013. 164 с.

Муромцева О. Г. Розвиток лексики української літературної мови в другій половині XIX – на початку XX ст. Харків : Вища школа, вид-во Харк. ун-ту, 1985.152 с.

Муромцева О. З історії української літературної мови. Вибрані праці. Харків, 2008. 229 с.
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.1242984

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.