Редакційна політика

Політика розділів

Статті

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується
 

Процес рецензування

 1. Всі статті, що надійшли в редакцію «Наукових записок Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди. Літературознавство», підлягають рецензуванню.
 2. Відповідальні редактори журналу визначають відповідність статті профілю журналу, вимог до оформлення і направляють на рецензію членам редакційної колегії, а при необхідності – незалежним експертам.
 3. До рецензування не залучаються фахівці, що працюють у тому ж закладі, де виконана робота.
 4. Термін рецензування в кожному окремому випадку визначається з урахуванням створення умов для максимально оперативної публікації статті. Максимальний термін рецензування – 1 місяць.
 5. Рецензування проводиться конфіденційно. Листування з приводу результатів рецензування редакція видання не веде.
 6. У рецензії відображаються відповідно до встановлених вимог: загальний науковий рівень роботи; відповідність назви змістом статті; актуальність теми; наукова новизна; коректність цитації та стан науково-довідкового апарату; обґрунтованість висновків та їх відповідність поставленій меті публікації; відповідність вимогам оформлення статей у «Наукових записках»; висновок рецензента про можливість публікації статті.
 7. Точка зору автора та його стиль рецензентами не оцінюються.
 8. Рецензія засвідчується в порядку, установленому в установі, де працює рецензент.
 9. Якщо в рецензії на статтю є вказівка на її виправлення, вона направляється автору на доопрацювання.
 10. Стаття, не рекомендована до публікації, до повторного розгляду не приймається.
 11. Рішення про доцільність публікації після рецензування приймається головним редактором, а при необхідності – редколегією в цілому. Відповідальний секретар інформує автора і вказує передбачувані терміни публікації.

 

Періодичність публікації

Журнал виходить двічі на рік. Кінцеві терміни подання рукописів: 30 квітня та 30 жовтня.

 

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

Збірник наукових праць «Наукові записки Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Літературознавство» дотримується політики відкритого доступу (Open Access). Усі статті розміщуються на веб-сторінці Збірника безстроково і безкоштовно відразу після виходу випуску, а також через систему національних бібліотек поширюються і зберігаються в них на паперових носіях. Повнотекстовий доступ в режимі реального часу до наукових статей Збірника представлений на офіційному сайті Збірника у розділі "Архіви" (тут і тут).

Це відповідає визначенню відкритого доступу від Budapest Open Access Initiative (BOAI). Ліцензійна політика Збірника співмірна з переважною більшістю політик відкритого доступу та архівування матеріалів.

Збірник наукових праць «Наукові записки Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Літературознавство» працює за ліцензією Creative Commons Attribution  International CC-BY. Це дозволяє читати, завантажувати, копіювати, поширювати, друкувати, шукати, цитувати або посилатися на повний текст статті в цьому науковому виданні.

 

Архівування

Цей журнал використовує систему LOCKSS для розподіленого архівного зберігання опублікованого змісту в численних бібліотеках та інформаційних центрах. Бібліотеки - учасниці проекту LOCKSS гарантують довготермінове зберігання вичерпних архівів журналу та автоматичне відновлення пошкодженої інформації. Детальніше...

 

Редакційна етика

Редакційна колегія журналу «Наукові записки Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Літературознавство» дотримується наступних правил підтримки публікаційної етики:

 • неухильне дотримання основних принципів видання: науковості, об’єктивності, професіоналізму, інформаційної підтримки найбільш значущих інноваційних досліджень;
 • безумовна лояльність до всіх суб’єктів творчого процесу, які беруть участь у створенні журналу;
 • застосування подвійного сліпого рецензування, залучення до роботи об’єктивних компетентних рецензентів;
 • здійснення постійної консультативної роботи з авторами, спрямованої на виконання вимог міжнародних баз даних SCOPUS і Web of Science до оформлення і змісту матеріалів, які надаються для публікації;

Журнал прагне до захисту високих стандартів етики в сфері публічного розкриття результатів наукових досліджень і вживає всіх можливих заходів для запобігання будь-яких протизаконних публікацій. Статті повинні відповідати міжнародним нормам академічної етики (див.: http://ori.hhs.gov/avoiding-plagiarism-self-plagiarism-and-other-questionable-writing-practices-guide-ethical-writing).

Редакційна колегія журналу керується наступними документами:

Редакційна етика – комплекс правил, на яких будуються відношення членів редакційної колегії з зовнішніми рецензентами і авторами з питань публікацій.

Усі надані для публікації матеріали проходять ретельний відбір і підлягають подвійному сліпому рецензуванню (double-blind peer review). Редколегія залишає за собою право відхилити статтю або повернути її на доопрацювання. Автор зобов'язаний допрацювати статтю відповідно до зауважень рецензентів або редколегії.

Редактор приймає остаточне рішення про публікацію поданих робіт. Редактор керується політикою журналу, його рішення ґрунтується на академічних цінностях та висновках рецензентів. Редактор притримується сучасних положень про наклеп, порушення авторських прав та плагіат. Редактор має право погоджувати прийняття рішень з рецензентами та членами редакційної колегії.

Редактор не повинен використовувати неопубліковану інформацію у власних дослідженнях без письмової згоди автора. Редакція повинна приймати обґрунтовані відповідні заходи, якщо були подані етичні скарги щодо поданого рукопису або опублікованого документа.

Редактор оцінює рукописи незалежно від попередніх заслуг, раси, етнічного походження, статі, релігії, громадянства, сексуальної орієнтації чи політичної філософії авторів.

Конфіденційність

Редакція та редакційна колегія не розголошують будь-яку інформацію про поданий рукопис (автор(и), тему, текст тощо) будь-кому, крім відповідного автора, (потенційних) рецензентів, та видавця, за необхідності.

 Питання авторства

Подаючи матеріали для публікації в журналі, автори погоджуються з тим, що у випадку прийняття матеріалів до публікації останні можуть бути розміщені в електронних базах даних та ліцензовані на умовах Ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства — Некомерційна 4.0 Міжнародна. В тексті самої роботи мають бути в повному обсязі представлені джерела зовнішньої інформації — у вигляді списків літератури (у тому числі раніше опубліковані роботи авторів). Автори зобов’язані належним чином оформляти запозичення у вигляді цитат або посилань.

 Політика відносно авторських прав

Автори зберігають авторське право на всі їх роботи, опубліковані в журналі «Наукові записки Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Літературознавство».

Видавець співпрацює з Національною бібліотекою України імені В. І. Вернадського і дозволяє їй створювати постійні архіви опублікованих номерів журналу «Наукові записки Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Літературознавство» з метою їхнього збереження та відновлення.

 Політика відкритого доступу

 «Наукові записки» дотримуються політики відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

Під «відкритим доступом» ми маємо на увазі вільний публічний доступ в мережі Інтернет, який дозволяє будь-якому користувачеві читати, завантажувати, копіювати, поширювати, друкувати, робити пошук, або посилання на повні тексти статей, сканувати їх для індексації, передавати їх як дані в програмне забезпечення або використовувати їх для будь-яких інших законних цілей, без фінансових, юридичних чи технічних бар'єрів, за винятком тих, які пов'язані з особистим доступом користувача до самої мережі Інтернет.

 Розкриття та конфлікт інтересів

 Неопубліковані матеріали, розкриті в поданій роботі, не повинні використовуватися у будь-якому дослідженні редактора, рецензентів чи будь-якої іншої інформованої особи без письмової згоди авторів. Привілейована інформація або аргументи, отримані шляхом експертного огляду, повинні зберігатися конфіденційно та не використовуватися для отримання особистої вигоди. Редактор та будь-який член редакційної колегії повинні звільнитися від обов'язків розгляду рукописів у разі виникнення будь-яких конфліктів інтересів з будь-яким з авторів, компаній/установ, що мають відношення до рукописів. Усі автори повинні розкривати у своїх роботах інформацію про будь-які фінансові та інші суттєві конфлікти інтересів, які можуть вплинути на результати дослідження або їхню інтерпретацію. Усі джерела фінансової підтримки проекту повинні бути розкриті. Прикладами можливих конфліктів інтересів, які повинні бути розкриті, слугують: інформація про роботодавця, інформаційні консультації, акціонерна власність, гонорари, платні свідчення експертів, патентні заявки / реєстрації, а також гранти та інші види фінансування.

Співробітники редакції зобов’язані, відповідно до діючих публікаційних принципів Elsevier, Кодексу поведінки та рекомендацій з передових практик для редакторів і принципів Комітету з етики наукових публікацій (COPE):

 • дотримуватися шанобливого і коректного відношення до автора і його наукової спрямованості, зберігати редакційну таємницю, не допускати недобросовісності при обробці матеріалів;
 • не виправляти самостійно авторський текст, погоджувати з авторами кінцевий варіант тексту після внесення редакторської правки;
 • не допускати до публікації матеріали, якщо вони не мають наукової цінності, не відповідають профілю журналу, суперечать його редакційній політиці та існують вагомі підстави вважати, що вони містять плагіат або були раніше опубліковані в інших виданнях;
 • забезпечувати залучення об’єктивних і компетентних рецензентів, застосовувати практику подвійного сліпого рецензування.

Рецензенти зобов’язані, відповідно до діючих публікаційних принципів Elsevier, Кодексу поведінки та рекомендацій з передових практик для редакторів журналів та Етичного керівництва Комітету з публікаційної етики для експертів-рецензентів:

 • дотримуватися установленого редакцією терміну рецензування;
 • відноситися до отриманого для рецензування рукопису як до конфіденційного документу, не надавати його для ознайомлення іншим особам; написані рецензії також мають носити конфіденційний характер;
 • не використовувати неопубліковані дані з рукопису;
 • надавати об’єктивну, аргументовану і коректну оцінку викладеним результатам дослідження.

Автори статей зобов’язані, відповідно до існуючих публікаційних принципів Elsevier, Кодексу поведінки та рекомендацій з передових практик для редакторів журналів та Міжнародних стандартів для авторів:

 • забезпечувати новизну, достовірність і оригінальність результатів дослідження, всі матеріали інших авторів оформляти з точним наведенням цих авторів і першоджерел;
 • не допускати надмірного запозичення і плагіату в будь-яких формах; не допускати автоплагіату, гарантувати, що стаття є ексклюзивним матеріалом і не була раніше опублікованою або запропонованою до іншого видання;
 • брати участь у процесі рецензування.

Автори повинні переконатися, що поданий рукопис:

 • описує цілком оригінальну роботу;
 • не є плагіатом;
 • не було опубліковано в інших місцях будь-якою мовою;
 • вказує відповідну цитату або цитату, якщо автори використали роботу та / або слова інших.

Потрібно дотримуватися відповідних законів про авторські права та умов. Авторські матеріали (наприклад, таблиці, цифри або розширені котирування) повинні бути відтворені лише за відповідного дозволу та підтвердження.

Згідно із положеннями про систему запобігання та виявлення академічного плагіату у наукових роботах перед поданням «Наукових записок» на розгляд ученої ради університету редакційна колегія перевіряє прийняті до опублікування статті на відсутність академічного плагіату. Авторам рекомендовано перед тим, як надіслати матеріал до редакції журналу, самостійно здійснити перевірку тексту на плагіат, надсилавши його на поштову скриньку antiplagiat@hnpu.edu.ua

Журнал відхиляє будь-які матеріали, у яких не дотримано вимог щодо недопущення плагіату.

 Різновидами плагіату вважаються:

 • копіювання та оприлюднення виконаної іншим автором роботи як своєї;
 • дослівне копіювання фрагментів тексту (від фрази до набору речень) чужої роботи без належного оформлення цитування;
 • внесення незначних правок у запозичений матеріал (переформулювання речень, зміна порядку слів в них тощо) без належного оформлення цитування;
 • використання парафраз (переказів чужих думок своїми словами) без посилань на оригінальний текст.

Калька, резервні або одночасні публікації

Автор загалом не повинен публікувати рукописи, що описують по суті одне і те ж дослідження в декількох журналах чи первинних публікаціях. Подання матеріалу на розгляд редактору журналу передбачає, що матеріал є оригінальною роботою авторів, яка не була опублікована раніше, не прийнята до публікації в іншому місці і не перебуває на розгляді у будь-якого іншого видавця друкованого або електронного видання.

Підтвердження джерел

Автори мають подавати лише цілком оригінальні твори та посилатися на публікації, які вплинули на визначення характеру представленої роботи.

Розкриття та конфлікти інтересів

Усі автори повинні розкрити в рукописах будь-який фінансовий або інший предметний конфлікт інтересів, який може тлумачитися як вплив на результати або тлумачення їх рукописи. Всі джерела фінансової підтримки проекту повинні бути розкриті.

Відмова від відповідальності

Ні редактори, ні редакційна колегія не відповідають за висловлені авторами думки, погляди та зміст опублікованих рукописів у журналі. Оригінальність, коректура рукописів та помилок є виключною відповідальністю окремих авторів.

Всі рукописи, подані для перегляду та публікації в журналі, піддаються подвійним сліпим оглядам справжності, етичних питань та корисних внесків. Рішення рецензентів є єдиним інструментом для публікації в журналі та будуть остаточними.