Подання

Надсилання статей

Вже маєте Ім'я користувача/Пароль для видання Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди "Літературознавство"?
Увійдіть на сайт

Потрібні Ім'я користувача/Пароль?
Зареєструйтеся

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх подань необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

 

Керівництва для авторів

 1. Статті приймаються постійно і публікуються у міру формування чергового випуску видання.
 2. Тематична спрямованість видання: наукові статті з української літератури, російської літератури, літератури слов'янських народів, літератури зарубіжних країн, теорії літератури, порівняльного літературознавства, методики викладання літературознавчих дисциплін, фольклористики.
 3. Текст статті подається в електронному вигляді. Комп’ютерний варіант виконується у  редакторі  Microsoft Word 2003 з розширенням doc.  или rtf., шрифт Times New Roman Cyr 14, інтервал 1, поля зверху –3 см, решта –2 см.
 4. Стаття має містити усі елементи, які визначені ВАК України (Постанова № 7-05/1 від 15 січня 2003 р.): постановка проблеми в загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз основних досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття; формулювання цілей статті (постановка завдання); виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.
 5. Ініціали (перед прізвищем) та прізвище автора друкуються у правому верхньому куті (жирним шрифтом). Місто, де мешкає автор, не вказується, нижче через рядок посередині рядка (вирівнювання по центру) – назва статті великими літерами (жирним шрифтом). Усі ініціали в тексті набирати без пробілу, прізвище через нерозривний пробіл.
 6. У верхньому лівому куті вказується індекс УДК (Універсальної десятинної   класифікації). Цитата оформляється за зразком «        », або «”    ”».
 7. Використані джерела містяться у кінці статті (Література), в тексті вказується номер джерела та сторінка: [5, с. 6].
 8. Після «Літератури» подаються анотації статті обсягом 1000 знаків українською, російською та англійською мовами з ключовими словами та мають відповідні назви: «Анотація». «Аннотация», «Summary».
 9. На окремій сторінці подаються загальні відомості про авторів українською та англійською мовами: ПІБ, номер телефону, поштова адреса, ВИШ, кафедра, вчене звання та ступінь, науковий керівник, місце роботи, посада, е-mail. Для авторів без ступеню стаття супроводжується рецензією наукового керівника, підпис якого має бути завірений у встановленому порядку.
 10. Обсяг статей – не менше 5 та не більше, ніж 10 сторінок.
 11. Редакція приймає англомовний переклад статті (у повному обсязі, із зазначенням назви статті та ПІБ автора; без анотацій, перекладу цитат і списку літератури) для розміщення на сайті фахового видання (згідно з пунктом 2.9 наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 17.10.2012 № 1111) та індексації у науково-метричних базах. Звертаємо Вашу увагу, що англомовний варіант статті у друкованому збірнику не публікується, а розміщення на сайті є безкоштовним. Відповідальність за якість перекладу несуть автори, редакція залишає за собою право повернути неякісний переклад на переробку. Більш докладно ознайомитися з вимогами до оформлення англомовних варіантів статей можна знайти на сайті: http:/nauka.hnpu.edu.ua/

 

Зразок:

 

УДК 821.161.1(091)

Н.Н. Николаев

 

Своеобразие жанра рецензии в наследии В.Г. Белинского

 

Текст статті

 

Литература

4. Терапиано Ю. Литературная жизнь русского Парижа за полвека (1924 – 1974): эссе, воспоминания, статьи [Сост. Рэне Гера и Александр Глэзер, авт. послеслов. Рэне Герра]. – Париж, Нью-Йорк: Издательства Альбатрос – Третья волна, 1987. – 321 с.

 

Анотація

М.М. Ніколаєв. Своєрідність жанру рецензії у спадщині В.Г. Бєлинського

Текст анотації

Ключові слова: літературна критика, рецензія….

Аннотация

Summary

 

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.

 1. Це подання раніше не було опубліковане і не надсилалося до розгляду редакціям інших журналів (або у коментарях для редактора нижче дані необхідні пояснення).
 2. Файл подання є документом у форматі Microsoft Word, OpenOffice, RTF або WordPerfect.
 3. Інтернет-посилання у тексті супроводжуються повними коректними адресами URL.
 4. Текст набраний 12-м розміром кеглю з одинарним міжрядковим інтервалом; авторські акценти виділені курсивом, а не підкресленням (всюди, крім адрес URL); всі ілюстрації, графіки та таблиці розміщені безпосередньо у тексті, там, де вони повинні бути за змістом (а не у кінці документу).
 5. Текст відповідає вимогам до стилістики та бібліографії, викладеним у Керівництві для авторів розділу "Про журнал".
 6. Якщо матеріал подається у рецензований розділ журналу, при оформленні файлу подання були виконані інструкції щодо Гарантій сліпого рецензування.
 

Положення про авторські права

Автори залишають за собою право на авторство своєї роботи та передають журналу право першої публікації цієї роботи на умовах ліцензії Ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства — Некомерційна 4.0 Міжнародна, котра дозволяє іншим особам вільно поширювати (копіювати і розповсюджувати матеріал у будь-якому вигляді чи форматі), змінювати,  реміксувати, трансформувати, і брати матеріал за основу на наступних умовах:

 • Зазначення Авторства — Ви маєте вказати автора, розмістити посилання на ліцензію та вказати чи було внесено зміни до твору. Ви можете зробити це у будь-який розумний спосіб, але так, щоб не створювати враження стосовно того, що ліцензіар підтримує чи схвалює вас або ваше використання твору.
 • Некомерційна — Ви не можете використовувати матеріал для комерційних цілей.
 • Без додаткових обмежень — Ви не можете висувати додаткові умови або застосовувати технологічні засоби захисту, що обмежують права інших на дії дозволені ліцензією

 

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.