Подання

Надсилання статей

Вже маєте Ім'я користувача/Пароль для видання Наукові записки Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Літературознавство?
Увійдіть на сайт

Потрібні Ім'я користувача/Пароль?
Зареєструйтеся

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх подань необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

 

Керівництва для авторів

ВЕЛЬМИШАНОВНІ АВТОРИ!

ПОДАТИ СТАТТЮ МОЖНА БЕЗПОСЕРЕДНЬО ЗА АДРЕСОЮ: scientificmagazine@ukr.net

Звертаємо вашу увагу, що до Журналу приймаються для розгляду й подальшого double-blind (подвійного анонімного) рецензування тільки ті статті, які містять предмет дослідження, що відповідає  проблематиці цього наукового видання.

Тематична спрямованість видання: наукові статті з української літератури, російської літератури, літератури слов'янських народів, літератури зарубіжних країн, теорії літератури, порівняльного літературознавства, методики викладання літературознавчих дисциплін, фольклористики, міждисциплінарні дослідження (література і мова, література і філософія тощо).

За умовами редакційної політики Журналу (відповідно до рішення спільного засідання Редколегії та Міжнародної науково-редакційної ради від 20.06.2018 р.), автор / співавтори можуть опублікувати тільки одну статтю в поточному випуску.

Приймаються до розгляду статті тільки двох співавторів.

Більша кількість співавторів можлива лише в тому випадку, якщо зміст рукопису є результатом спільного наукового дослідження, виконаного в межах грантів та наукових проектів з держбюджетної тематики, про що має бути зазначено в статті й підкріплено відповідним документом.

Статті приймаються протягом року. Випуски журналу виходять 4 рази на рік. 

УМОВИ ПОДАННЯ І ОПУБЛІКУВАННЯ РУКОПИСІВ

Стаття подається мовою оригіналу (або українською, або російською, або англійською) за адресою: scientificmagazine@ukr.net.

Якщо стаття написана українською або російською мовами, необхідно надати редакції її переклад англійською мовою. Він буде опублікований на сайті журналу.

Рукописи проходять двостороннє «сліпе» рецензування.

Разом із статтею подається окремим файлом підписана автором форма про ознайомлення з Положенням про конфлікт інтересів.

ОФОРМЛЕННЯ РУКОПИСІВ СТАТЕЙ

Обсяг основного тексту статтті (без анотацій та літератури) має становити не менше 8 стор. або 24000 знаків з пробілами.

Загальний обсяг статті не повинен перевищувати 25 сторінок або 75000 знаків з пробілами.

Текст статті подається в електронному вигляді. Комп’ютерний варіант виконується у  редакторі  Microsoft Word 2003 з розширенням doc.  або rtf., шрифт Times New Roman Cyr 14, інтервал 1, поля зверху –3 см, решта –2 см.

Стаття має містити усі елементи, які визначені ВАК України (Постанова № 7-05/1 від 15 січня 2003 р.): постановка проблеми в загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз основних досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття; формулювання цілей статті (постановка завдання); виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.

У верхньому лівому куті вказується індекс УДК (Універсальної десятинної   класифікації).

Ініціали (перед прізвищем) та прізвище автора друкуються у правому верхньому куті жирним шрифтом. Нижче через рядок посередині рядка (вирівнювання по центру) – назва статті великими літерами (жирним шрифтом). Усі ініціали в тексті набирати без пробілу, прізвище через нерозривний пробіл.

Стаття обов’язково повинна містити такі компоненти:

 • Вступ (розкривається актуальність дослідження; здійснюється постановка проблеми та аналіз попередніх досліджень і публікацій; формулюються мета і завдання).
 • Методологія і методи дослідження (висвітлюється процедура теоретико-методологічного дослідження).
 • Результати та дискусії (викладається основний матеріал так, щоб була зрозумілою суть дослідження; дискусії щодо висвітленої проблематики).
 • Висновки (здійснюється узагальнення результатів, передбачаються перспективи подальших досліджень).

Цитата оформляється за зразком «        », або «”    ”».

Цитування та внутрішньотекстове посилання на літературні джерела здійснюються за стилем АРА, наприклад (Петренко, 2008; Петренко & Сидоренко, 2015; Smith, Grimm & Shell, 2017); якщо зазначається сторінка джерела, то вона подається через двокрапку, наприклад (Петренко, 2008: 125).

У змісті статті при перерахуванні прізвищ учених необхідно обов'язково вказувати рік (роки) праці (праць), які аналізує автор статті, і включати відповідні джерела до списку літератури. Наприклад:

Розуміння тексту є предметом досліджень вітчизняних і зарубіжних учених (Ахутина, 2005, 2016; Залевская, 2005; Леонтьев, 1999; Новиков, 1999, 2007; Знаков, 2005; Чепелєва, 1992, 2015; Foucart, Romero-Rivas & Costa, 2016; Hubers, Snijders & Hoop, 2016; Bitan, Kaftory, Meiri-Leib, Eviatar & Peleg, 2017; Bosco & Gabbatore, 2017; de Freitas, Peruzzi & Deacon, 2018; Houghton, 2018 та ін.). 

ОФОРМЛЕННЯ ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ

Література і References оформлюються за стилем АРА.

Україномовні й російськомовні джерела в розділі “References” необхідно транслітерувати. Аби уникнути помилок, слід користуватися окремими системами для кожної мови: для української – «Публічною системою транслітерації українського алфавіту латиницею», а для російської – ТРАНСЛИТ СС.

Після «Літератури» подаються анотації статті обсягом 1800 знаків англійською, українською та російською мовами з ключовими словами (4-8), які мають відповідні назви«Abstract», «Анотація», «Аннотация».

СТРУКТУРА АНОТАЦІЇ:

 • Мета дослідження.
 • Методологія і методи дослідження.
 • Результати.
 • Висновки.

На окремій сторінці подаються загальні відомості про авторів українською та англійською мовами: прізвище, ім’я та по-батькові, вчене звання та ступінь, посада,  кафедра, місце роботи (назва вищого навчального закладу), науковий керівник (для аспірантів), ORCID (Researcher ID, Scopus ID - якщо автор має), е-mail, номер телефону, поштова адреса. Для авторів без ступеню стаття супроводжується рецензією наукового керівника, підпис якого має бути завірений у встановленому порядку.

Редакції необхідно надати англомовний переклад статті (у повному обсязі, із зазначенням назви статті та ПІБ автора та списком літератури латиницею) для розміщення на сайті фахового видання (згідно з пунктом 2.9 наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 17.10.2012 № 1111) та індексації у науково-метричних базах. Звертаємо Вашу увагу, що англомовний варіант статті у друкованому збірнику не публікується, а його розміщення на сайті є безкоштовним. Відповідальність за якість перекладу несуть автори, редакція залишає за собою право повернути неякісний переклад на переробку.

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ: 

УДК 821.161.1(091)

Михайло Ніколаєв

 СВОЄРІДНІСТЬ ЖАНРУ РЕЦЕНЗІЇ В СПАДЩИНІ

В.Г. БЄЛІНСЬКОГО  

Вступ

Текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, …

Методологія і методи дослідження

Текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, …

Результати та дискусії

Текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, …

Висновки

Текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст, …

Література

Витгенштейн Л. Избранные труды / пер. с нем. и англ. В. Руднева. Москва: Издательский дом «Территория будущего», 2005. 440 с.
Лотман Ю.М. Структура художественного текста. Санкт-Петербург: «Искусство – СПБ», 1998. 285 с.

Camerer, C. (2003). Behavioral Game Theory: Experiments in Strategic Interaction. N.Y.: Russel Sage Foundation.

References

Wittgenstein, L. (2005). Izbrannye Trudy [Selected Papers]. (V. Rudneva, Trans).
Moscow: Territoriya Buduschego [in Russian].

Lotman, Yu.M. (1998). Structura Hudozhestvennogo Teksta [The Structure of the
Literary Text]
. Saint Petersburg: Iskusstvo-SPB [in Russian].

Camerer, C. (2003). Behavioral Game Theory: Experiments in Strategic Interaction. N.Y.: Russel Sage Foundation. 

Abstract

M.M. Nikolaev. The Peculiarity of the Genre of Review in the Inheritance of V.G. Belinsky

Abstract text…

Keywords: literary criticism, review, … . 

Анотація

М.МНіколаєвСвоєрідність жанру рецензії у спадщині В.ГБєлинського

Текст анотації…

Ключові слова: літературна критика, рецензія, … . 

Аннотация

Н.Н. Николаев. Своеобразие жанра рецензии в наследии В. Белинского

Текст аннотации...

Ключевые слова: литературная критика, рецензия ....

ПОДАННЯ

Файли мають бути прикріплені в онлайн-поданні на веб-сайті Журналу або надіслані електронною поштою за адресою: scientificmagazine@ukr.net  та названі прізвищем автора:

Ivanenko_article.doc

Ivanenko_request.doc

vanenko_form on the conflict of interests.doc 

ВАРТІСТЬ ПУБЛІКАЦІЇ

Рецензування статей здійснюється безкоштовно. Термін рецензування – 1 місяць. Редакція зв’яжеться з авторами, щоб підтвердити інформацію про затвердження статті до друку та її оплату.

1 сторінка статті становить 80 грн. (вартість публікації покриває витрати, пов'язані з  редагуванням і рецензуванням статті, послугами видавничих служб, обслуговування веб-сайту Журналу тощо).

 

ПОДАТИ СТАТТЮ МОЖНА БЕЗПОСЕРЕДНЬО ЗА АДРЕСОЮ: scientificmagazine@ukr.net

 

 

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.

 1. Це подання раніше не було опубліковане і не надсилалося до розгляду редакціям інших журналів (або у коментарях для редактора нижче дані необхідні пояснення).

 2. Файл подання є документом у форматі Microsoft Word 2003 або RTF
 3. Інтернет-посилання у тексті супроводжуються повними коректними адресами URL
 4. Текст набраний 14-м розміром кеглю з одинарним міжрядковим інтервалом; авторські акценти виділені курсивом, а не підкресленням (всюди, крім адрес URL); всі ілюстрації, графіки та таблиці розміщені безпосередньо у тексті, там, де вони повинні бути за змістом (а не у кінці документу).

 5. Текст відповідає вимогам до стилістики та бібліографії (стиль APA), викладеним у Керівництві для авторів розділу «Про журнал».

 6. Якщо матеріал подається у рецензований розділ журналу, при оформленні файлу подання були виконані інструкції щодо Гарантій сліпого рецензування 

 

Положення про авторські права

Автори залишають за собою право на авторство своєї роботи та передають журналу право першої публікації цієї роботи на умовах ліцензії Ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства — Некомерційна 4.0 Міжнародна, котра дозволяє іншим особам вільно поширювати (копіювати і розповсюджувати матеріал у будь-якому вигляді чи форматі), змінювати,  реміксувати, трансформувати, і брати матеріал за основу на наступних умовах:

 • Зазначення Авторства — Ви маєте вказати автора, розмістити посилання на ліцензію та вказати чи було внесено зміни до твору. Ви можете зробити це у будь-який розумний спосіб, але так, щоб не створювати враження стосовно того, що ліцензіар підтримує чи схвалює вас або ваше використання твору.
 • Некомерційна — Ви не можете використовувати матеріал для комерційних цілей.
 • Без додаткових обмежень — Ви не можете висувати додаткові умови або застосовувати технологічні засоби захисту, що обмежують права інших на дії дозволені ліцензією

 

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.