TRANSFORMATION OF THE DETECTIVE STORY IN DONNA TARTT’S NOVEL “A SECRET HISTORY”

А. О. Muntian, I. V. Shpak

Анотація


Трансформація детективного жанру в романі Донни Тартт «Таємна історія

Дослідження в області порівняльного літературознавства показують, що детективний жанр сьогодні є одним з найпопулярніших жанрів літератури. Дана стаття – це спроба дослідити межі жанру детективної історії і визначити атрибути цього жанру в романі Донни Тартт «Таємна історія». Сьогодні детективна література викликає інтерес не тільки у читачів, але і у літературних критиків. Дослідження робіт детективного жанру здійснюється такими вченими, як Бондаренко, Бутор, Білозьорова, Жіжек і багатьма іншими; вони займаються дослідженням різних аспектів детективної літератури: місцем літературних творів детективного жанру в масовій та елітарній літературі, беруть участь в розробці типології жанрів і піджанрів і т. д. Перевернутий детектив – це твір, де про злочин читачеві говорять на початку твору, а особистість злочинця зазвичай також стає відомою читачеві з перших сторінок. Це твір, в якому читач має перевагу в порівнянні зі слідчим. У ньому можуть бути і додаткові мотиви та лінії, наприклад, чому було скоєно злочин, які розкриваються по ходу дій, які відбуваються в творі. Цей формат є протилежністю більш типового «whodunit», де всі деталі, пов'язані з особою, винною у вчиненні злочину, не розкривається до кульмінації історії. «Таємна історія» Донни Тартт стосується ряду питань, які знаходяться за межами характеристик будь-якого детективного твору, але при цьому відносяться до філософських питань: питань буття та піднесеного. Деякі з них – це втрата самості, контролю, піднесене і божественне і т. д. «Таємна історія» Донни Тарт, хоч і має атрибути детективного твору, а саме перевернутого детективного твору, через скоєння вбивства на початку розповіді, не має основних рис детективного твору. Структурно вона може виглядати, як перевернутий детектив, але по суті таким не бути. В романі відсутній протагоніст – детектив-герой, антагоніст, слідчий процес, збір доказів, справедливе чи несправедливе покарання, виявлення особи правопорушників. Одна з найважливіших особливостей головного героя детективного роману – бути героєм (визначення героя може варіюватися) і нести справедливість, чого немає в романі Тартт.

Ключові слова: детективна історія, роман, традиційний детектив, перевернутий детектив, масова література, детектив-герой.

Трансформация детективного жанра в романе Донны Тартт «Тайная история

Исследования в области сравнительного литературоведения показывают, что детективный жанр сегодня является одним из самых популярных жанров литературы. Данная статья – это попытка исследовать границы жанра детективной истории и определить атрибуты этого жанра в романе Донны Тартт «Тайная история». Сегодня детективная литература вызывает интерес не только у читателей, но и у литературных критиков. Исследование работ детективного жанра осуществляется такими учеными, как Бондаренко, Бутор, Белозерова, Жижек и многими другими; они занимаются изучением различных аспектов детективной литературы: местом литературных произведений детективного жанра в массовой и элитарной литературе, участвуют в разработке типологии жанров и поджанров и т. д. Перевернутый детектив – это произведение, где о преступлении читателю говорят в начале произведения, и личность преступника обычно также становится известной читателю с первых страниц. Это произведение, в котором читатель имеет преимущество по сравнению с сыщиком. В нем могут быть и дополнительные мотивы и линии, например, почему преступление было совершено, которые раскрываются по ходу действий, которые происходят в произведении. Этот формат является противоположностью более типичного «whodunit», где все детали, связанные с лицом, виновным в совершении преступления, не раскрывается до кульминации истории. «Тайная история» Донны Тартт касается ряда вопросов, которые лежат за пределами характеристик любого детективного произведения, но при этом касается вопросов бытия и возвышенного. Некоторые из них – это потеря самости, контроля; возвышенное и божественное и т. д. «Тайная история» Донны Тарт, хоть и обладает атрибутами детективного произведения, а именно перевернутого детективного произведения, из-за совершения убийства в начале повествования, не имеет основных черт детективного произведения. Структурно оно может выглядеть, как перевернутое детективное произведение, но по сути таковым не являться. В романе отсутствует протагонист – детектив-герой, антагонист, следственный процесс, сбор доказательств, справедливое или несправедливое наказание, выявление личности правонарушителей. Одна из самых важных особенностей главного героя детективного романа – быть героем (определение героя может варьироваться) и нести справедливость, чего нет в романе Тартт.

Ключевые слова: детективная история, роман, традиционный детектив, перевернутый детектив, массовая литература, детективный герой.

Transformation of the detective story in Donna Tartt’s novel “A Secret History

 

Comparative literary studies show that the detective genre today is one of the most popular genres of literature. This piece is an attempt to explore the detective story genre boundaries and ascertain attributes of this genre in the novel “A Secret History” by Donna Tartt. Today, detective literature provokes interest not only with readers, but also with literary critics. The research of works of the detective genre is carried out by such scientists as M.A.Bondarenko, M.Butor, I.V.Belozerova, S.Zizek, and many others; they investigate various aspects of detective literature: the place of literary pieces of the detective genre in mass and elite literature, engage in the development of typology of genres and subgenres, etc. The inverted detective story (another name is “howcatchim” is a detective story, mystery story, where the crime is delivered to the reader in the beginning of a story, and the identity of the perpetrator is usually shown to the reader as well. This is a story, where the reader has the advantage compare to the sleuth. There may also be subsidiary puzzles, such as why the crime was committed, but those are cleared up along the way. This format is the opposite of the more typical “whodunit”, where all of the details of the perpetrator of the crime are not revealed until the story’s climax. “A Secret History” by Donna Tartt deals with a number of issues that lie beyond the characteristics of any detective story. It deals with philosophical matters, with the eternal, sublime things. Some of those things are loss of self, control, horror; sublime and divine, etc. “A Secret History” by Donna Tartt, though possessing attributes of the detective story, namely an inverted detective story, due to the murder introduction in the beginning of narrative lacks main features of the detective story. It may structurally look like one, though it is not such in essence. The novel lacks a protagonist detective and antagonist detective, investigation process, evidence gathering, just or unjust sentence, perpetrators identity uncovering. One of the most significant features of a protagonist of the detective story is to be a hero (the definition of being hero may vary) and bring justice, which is not the case in Tartt’s novel.

Key words: detective story, novel, traditional detective story, inverted detective story, mass literature, detective hero.


Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Анцыферова О.Ю. Античный код в университетском романе Донны Тартт «Тайная история». Вестн. Нижегородск. ун-та им. Н.И. Лобачевского. 2015. № 2 (2).С. 22—27.

Шкловский В.Б. Всемирная литература. Москва: Аванта, 2001. Т. 15. Ч. 2: XIX–XX века.

Cook, R. Taxonomy of the Mystery. URL:

https://www.talesofmurder.com/murderwiki/taxonomy-of-the-mystery/#inverted (last accessed date: 02.10.2018).

Emsley, C. Police Detectives in History, 1750–1950. London, 2006. 266 p.

Farrel, J. Classical Genre in Theory and Practice URL:

https://pdfs.semanticscholar.org/3fcb/80c9ff084e8ce5ab1c52b65bfd18033fbf84.pdf (last accessed date: 02.10.2018).

Inverted detective story. URL:

https://en.wikipedia.org/wiki/Inverted_detective_story (last accessed date: 04.10.2018).

Pinault, D. Story-Telling Techniques in the Arabian Nights. Leiden; New York: Brill Publishers, 1992.

Reverse Whodunnit URL: https://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/Main /ReverseWhodunnit (last accessed date: 04.10.2018).

Scaggs, J. Crime Fiction (The New Critical Idiom). New York: Routledge, 2005. P. 9—11.

Sundstrom, A. From Sherlock to SVU: The History of Detective Fiction. URL: http://www.breaking-character.com/post/2012/11/19/From-Sherlock-to-SVU-The-History-of-Detective-Fiction.aspx (last accessed date: 05.10.2018).

Tartt, D. A Secret History. [S. L.]: Vintage Publishing, 2004. 559 p.

The inverted detective story approach URL:

https://katthorsen.com/2016/09/21/the-inverted-detective-story-approach/ (last accessed date: 05.10.2018).

The Secret History URL: https://en.wikipedia.org/wiki/The_Secret_History (last accessed date: 04.10.2018). – Title from the screen.

Yallop, C. Macquarie Dictionary / edited by C. Yallop ... [et al.]. 4th ed. North Ryde, N.S.W.: Macquarie Library 2005. 1676 p.
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.1490182

Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.