МОТИВИ «ЧИСТОГО МИСТЕЦТВА» У ЗБІРНИКУ «ЭТО – Я» В. БРЮСОВА

Е. В. Палий

Анотація


У статті розглядається один з ключових збірників у творчості В. Брюсо-
ва «Это – я», його філософські витоки і художня організація. На матеріалі
низки віршів збірки визначені теми, мотиви та образи, які свідчать про ду-
ховну еволюцію поета-символіста і зміну його індивідуального стилю.
У сучасному літературознавстві не існує єдиної думки про особливості
стилю поезії В. Брюсова. На сьогоднішній день залишається багато спір-
них питань, що стосуються його творчості. Так, досі дискусійними є про-
блеми, пов’язані з раннім періодом творчості поета. Проблема мистецтва у
творчості письменника ставала об’єктом уваги багатьох вчених, таких як
К. Мочульського, Д. Максимова, М. Бурлакова, І. Поступальського, однак
в повній мірі це питання ще не вирішене в літературознавстві. У зв’язку з
цим виникла необхідність глибоко і системно дослідити концепт «мисте-
цтво» в ліричній спадщині В. Брюсова.
Для більш детального аналізу, ми звернулися до книги віршів поета
«Это – я», в якій втілено мотиви «чистого мистецтва». Ми поставили собі за
мету вивчити та дослідити поетичний шлях письменника раннього періоду
творчості та простежити розвиток мотивів мистецтва в художній системі
В. Брюсова.
Особлива увага приділяється мотивам «чистого мистецтва» та їх зв’язку
з естетикою і поетикою письменника. У статті зроблено висновок про від-
мову В. Брюсова в середині 1890-х років від декадентських поглядів і пере-
хід до нового етапу художнього освоєння дійсності.
Проаналізувавши ряд віршів із збірки «Это – я», ми прийшли до ви-
сновку, що категорія «мистецтво» відігравала важливу роль в ліричній
творчості поета. Вивчивши ряд віршів і робіт поета, присвячених кате-
горії «мистецтва», необхідно зазначити, що наполегливо працюючи над
удосконаленням віршованих форм, потроху виростаючи з учня французь-
ких декадентів у зрілого поета, В. Брюсов на сторінках збірки «Это – я»
виступав як захисник і провідник високої місії мистецтва. Незважаючи на
мотиви приреченості і безвір’я, тема «чистого мистецтва» надає збірнику
високий гуманістичний сенс.

Ключові слова: лірика, мотив, образ, концепт, декадентство, модер-
нізм, символізм, традиція, новаторство.


Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Брюсов В.Я. Дневники / В.Я. Брюсов. – М., 1927. – С. 9.

Брюсов В.Я. Избранные стихи / В.Я. Брюсов. [Вступительная статья

И. Поступальского]/ – М. : Красный пролетарий, 1933. – С. 27.

Брюсов В.Я. Собрание сочинений: в 7 т. / В.Я. Брюсов. – М.: «Художе-

ственная литература», 1973. – Т. 1: Стихотворения. Поэмы 1892–1909. – 672 с.

Бурлаков Н.С. Валерий Брюсов: очерк творчества / Н.С. Бурлаков. –

М. : Просвещение, 1975. – 240 с.

Максимов Д.Е. Поэзия В. Брюсова / Д.Е. Максимов. – Л.: Гослитиздат,

– 300 с.


Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.

Коментарі цієї статті

Дивитися всі коментарі