ҐЕНЕЗА ШЕВЧЕНКОЗНАВСТВА В ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ ХІХ – 1-Ї ТРЕТИНИ ХХ СТОЛІТЬ

О. В. Варенікова

Анотація


Стаття присвячена проблемі векторності шевченкознавчих досліджень ХІХ – 1-ї третини ХХ століття. Наприкінці ХІХ століття дослідження питань, пов’язаних із творчістю, життям, оточенням Т. Шевченка виявляло певні багатозначні кореляції, різні методологічні підходи. У першій третині ХХ століття вчені не припиняли полемізували, знаходячи проблемні лакуни шевченкознавства та двозначні положення. У статті приділяється особлива увага періоду 20-х років у розвитку шевченкознавства, який справедливо визначається вченими як найбільш плідний, оскільки в ньому поєдналися кілька методологічних підходів, що ще  не зазнали кінцевої «правки» від радянських ідеологів. Розглядаються наукові розвідки таких учених, як В. Доманицький, М. Драгоманов, С. Єфремов, О. Кониський, П. Филипович, Б. Якубський, що присвячені вивченню різних аспектів життя та творчості Т. Шевченка, аналізуються збірники «Шевченко та його доба», «Шевченківський збірник». У результаті здійсненого аналізу відстежена динаміка методологічних підходів до творчості Т. Шевченка та його образу.

Ключові слова: ґенеза, шевченкознавство, шевченківські збірники, методологічні підходи, феномен, епістолярій, цілісний аналіз, джерела творчості.

Статья посвящена проблеме векторности шевченковедческих исследований ХІХ – 1-й трети ХХ столетия. В конце XIX века исследования вопросов, связанных с творчеством, жизнью, окружением Т. Шевченко проявляло определенные многозначные корреляции, различные методологические подходы. В первой трети ХХ века ученые не прекращали полемизировали, находя проблемные лакуны шевченковедения и неоднозначные положения. В статье уделяется особое внимание периода 20-х годов в развитии шевченковедения, который справедливо определяется учеными как наиболее плодотворный, поскольку в нем соединились несколько методологических подходов, которые еще не испытали конечной «правки» советских идеологов. Рассматриваются научные исследования таких ученых, как В. Доманицкий, Н. Драгоманов, С. Ефремов, А. Конисский, П. Филиппович, Б. Якубский, посвященные изучению различных аспектов жизни и творчества Т. Шевченко, анализируются сборники «Шевченко и его время», «Шевченковский сборник». В результате проведенного анализа отслежена динамика методологических подходов к творчеству Т. Шевченко и его образа.

Ключевые слова: генезис, шевченковедение, шевченковские сборники, методологические подходы, феномен, епистолярий, целостный анализ, источники творчества.

 

The article is devoted to the problem of vector solving of Shevchenko studies of the 19th - 1 st third of the 20th century. At the end of the nineteenth century, research on issues related to creativity, life, and the environment of T. Shevchenko showed some signifi cant correlations, different methodological approaches. In the fi rst third of the twentieth century, scientists did not stop controversy, fi nding problem lacunae of Shevchenko and ambiguous positions. The article pays particular attention to the period of the 20s in the development of Shevchenko studies, which is fairly determined by scientists as the most fruitful, since it combines several methodological approaches that have not yet undergone a fi nal “correction” from the Soviet ideologues. The scientifi c investigations of such scholars as V. Domanytsky, M. Drahomanov, S. Yefremov, O. Konysky, P. Filipovich, B. Yakubsky, which are devoted to the study of various aspects of T. Shevchenko’s life and work, are analyzed, miscellany”Shevchenko and his day “,” Shevchenko miscellany”. As a result of the carried out analysis, the dynamics of methodological approaches to the work of T. Shevchenko and his image were monitored.

Key words: genesis, Shevchenko studies, Shevchenko collections, methodological approaches, phenomenon, epistolary, holistic analysis, sources of creativity.


Повний текст:

PDF

Посилання


Античная эпистолография. Москва: Наука, 1967. 287 с.

Беззуб Ю. В. Володимир Міяковський – дослідник українського національного руху 40-80-х років ХІХ ст. Юрій Віленович Міяковський. Збірник наукових праць Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії. 2011. № 27. С. 76–82.

Глодя К. Шевченко і ми (Кобзар в інтерпретації Сергія Кушніренка). Мандрівець. 2014. № 3. С. 44–51.

Гриценко О. Духовний батько нації (Тарас Шевченко). Герої та знаменитості в українській культурі. Київ: УЦКД, 1999. С. 97–165.

Данильченко О. Архетипи героя та антигероя у творчості Тараса Шевченка. Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. 2014. Вип. 17. С. 41–51.

Доманицький В. Критичний розслід над текстом «Кобзаря». Кіевская Старина. Київ: Друкарня Т-ва Просвіщеніе, 1907. 78 с.

Дорошкевич О. Природа в поезії Шевченка. Тарас Шевченко. Збірник. Київ, 1921. С.75–93.

Дорошкевич О. Шевченко в соціялістичному оточенні. Шевченківський збірник. Київ, 1924. С. 23–44.

Єфремов С. Шевченко в своєму листуванні. Шевченко Т. Повне зібрання творів. Т. 3: Листування. Текст. Коментарій. Київ: ДВУ, 1929. С. XI–XXXVI.

Єфремов С. Шевченко: Збірка. Київ, 1914. 226 с.

Забужко О. Шевченків міф України. Спроба філософського аналізу. 4 вид. Київ: Факт, 2009. 148 с.

Зеров М. К. Про Шевченка: лекції ХХІV–ХХХШ. Твори. Київ, 1990. Т.2. С.135–185.

Злотник-Шагіна О. Феномен Тараса Шевченка у літературно-критичній рецепції І. Франка. Шевченкознавчі студії: збірник наукових праць Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. 2014. Вип. 17. С. 212–217.

К биографии Т. Шевченко. Киевская старина. 1885. Кн. 2. С.331–334.

Кониський О.Я. Тарас Шевченко-Грушівський: Хроніка його життя. Київ, 1991. 702 с.

Лебідь-Гребенюк Є. «Шевченківський збірник» (1924) і річники «Шевченко та його доба» (1925, 1926): з історії рецепції творчості та образу поета. Шевченкознавчі студії. 2014. Вип. 17. С. 376–381.

Лобода А. Шевченко як голос народньої душі. Тарас Шевченко. Збірник. Київ, 1921. С.25–32.

Мисюра О. О. Кониський – засновник шевченкознавства. Сiверянський лiтопис. 2010. № 6. С. 112–121.

Павличко С. Моделі шевченкознавства в радянській і не радянській науці. Павличко С. Теорія літератури. Київ: Вид-во Соломії Павличко «Основи», 2002. 664 с. С. 447–456.

Сохань П. Б.Д. Грінченко – M.П. Драгоманов: діалоги про українську національну справу. Грінченко Б., Драгоманов М. Діалоги про українську національну справу. Київ: Ін-т української археографії НАН України, 1994. С. 5–17.

Тарас Шевченко. Збірник. Київ, 1921. 126 с.

Ткачук М. Цикл праць про Шевченка крізь оптику цілісного аналізу Василя Сімовича. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Сер. Літературознавство: присвяч. 200-річному ювілею від дня народж. Т. Шевченка. Тернопіль: ТНПУ. 2014. Вип. 40. С. 94–108.

Українські літературні альманахи і збірники ХІХ – початку ХХ ст. Київ: Наукова думка, 1967. 370 с.

Филипович П. Поет огненного слова. Тарас Шевченко. Збірник. Київ, 1921. С. 33–48.

Филипович П. Шевченко і декабристи. Шевченківський збірник. Київ, 1924. Т.1. С.25–41.

Шевченківський збірник. Том 1. Київ: Вид-во СОРАБКОП, 1924. 152 с.

Шевченко Т. Листи до Я. Кухаренка та М. Щепкіна. Основа. 1862. Кн. 10. С.2–7.

Шевченкознавство у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (1860–2003): колективна монографія. Київ: Видавничополіграфічний центр «Київський університет», 2004. 322 с.

Якобчук С. Особистість і творчість Т.Г. Шевченка у публіцистичній спадщині Ф.П. Матушевського. Вісник Черкаського університету. Серія «Філологічні науки». 2010. Випуск 178. С. 12–18.

Якубський Б. До проблеми ритму Шевченкової поезії. Шевченківський збірник. Збірник другий. Київ: Вид-во КНИГОСПІЛКА, 1926. С. 70–82.

Якубський Б. Форма поезій Шевченка. Тарас Шевченко. Збірник. Київ, 1921. С.49–73.
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.843871

Метрики статей

Завантаження метрик ...

Metrics powered by PLOS ALM

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.