ЦІННІСНІ АСПЕКТИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

І. В. Апрєлєва

Анотація


In modern Ukraine the education system is continuously developing; it is characterized by constant renewal and self-development. The analysis of normative and legal acts affecting the reform and development of the educational system allows concluding them being addressed to the individual and the professionalism of the educational process subjects. In recent years, the interest of researchers in problems of the formation of a creative personality, capable of manifesting and regulating the vital activity based on essential value orientations, has become more acute in higher education. For several years, the range of tasks aimed at improvement of preschool education. An orientation toward the formation of specialists ready for self-education, self-determination, having the cognitive, organizational, communicative, creative, and other abilities, remain the most important indicator of the modern vocational education.

The attention is drawn to the fact that the university will ensure conditions for the formation of professional values, which are important for the future preschool specialists, valuable for the work of a preschool teacher, a presentation about the essence of teaching activities in general and the specifics of their implementation in the preschool. The main directions of improving the professional training of the future preschool teachers in modern conditions have been indicated.

The understanding of the education values and goals has been justified to be the basis for the training of preschool teachers, based on the ideas of morality, democracy, humanism and civil responsibility, which is expressed in the requirements for the preschool teacher personality and professionalism.

Keywords: vocational education, preschool education, professional training of personnel, methodological bases for teacher training, the value of education.

 

У сучасній Україні система освіти постійно розвивається, вона характеризується постійним оновленням і саморозвитком. Аналіз нормативно-правових актів, що впливають на реформу та розвиток системи освіти, дозволяє зробити висновок, що вони спрямовані на особистість та професійну спрямованість предметів навчального циклу. В останні роки інтерес дослідників до проблем формування творчої особистості, здатної проявляти і регулювати життєдіяльність, заснований на суттєвих ціннісних орієнтаціях. Протягом останніх років системою вищої освіти висуваються завдання, спрямовані на вдосконалення підготовки майбутніх фахівців дошкільної освіти. Найважливішим показником сучасної професійної освіти залишається орієнтація на підготовку фахівців, готових до самоосвіти, самовизначення, розвитку когнітивних, організаційних, комунікативних, творчих та інших здібностей. З огляду на це, у статті розглядаються проблеми професійної підготовки вихователів у системі дошкільної освіти. Проаналізовано особливості сучасних дітей дошкільного віку і позицію дорослого по відношенню до дитини, що  змінилася.

Звертається увага на те, що у закладах вищої освіти необхідно забезпечити створення умов, що сприятимуть формуванню у майбутніх фахівців дошкільної освіти професійних цінностей, важливих для роботи вихователем, уявлення про суть педагогічної діяльності в цілому та специфіку її втілення в дошкільній сфері. Визначені основні напрями удосконалення професійної підготовки майбутнього педагога в сучасних умовах. Обґрунтовано, що розуміння цінностей і цілей освіти є основою підготовки педагогів дошкільної освіти, яка базується на ідеях моралі, демократії, гуманізму та громадянської відповідальності, що виражається у вимогах до особистості та професійності вихователя.

Ключові слова: професійна освіта, дошкільна освіта, професійна підготовка кадрів, методологічні основи підготовки педагогів, цінності освіти.

 

В статье рассматриваются проблемы профессиональной подготовки воспитателей в системе дошкольного образования. Рассмотрены особенности современных детей дошкольного возраста и изменившаяся позиция взрослого по отношению к ребёнку.

  Обращается внимание на то, что в вузе необходимо обеспечить создание условий, способствующих формированию у  будущих специалистов дошкольного образования профессиональных ценностей, значимых для работы воспитателем, представления о сути педагогической деятельности в целом и специфике ее воплощения в дошкольной сфере. Обозначены основные направления совершенствования профессиональной подготовки будущего педагога в современных условиях.

Обосновано, что понимание ценностей и целей образования составляет основу подготовки педагогов дошкольного образования, базирующегося на идеях нравственности, демократии, гуманизма и гражданской ответственности, что выражается в требованиях к личности и профессионализму воспитателя.

Ключевые слова: профессиональное образование, дошкольное образование, профессиональная подготовка кадров, методологические основы подготовки педагогов, ценности образования.

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Зимняя И. А. Педагогическая психология: учебник для вузов. / М.: Университетская книга, Логос, 1999. 384с.

Мухина В. С. Возрастная психология: феноменология развития, детство, отрочество. М.: Издательский центр «Академия», 1999. 456 с.

Бех І. Д. Особистісно зорієнтоване виховання: стратегія проектування. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка, №3, С.42-43.

Семчук С. И. Влияние средств массовой информации на социализацию детей дошкольного возраста: дис. … канд. пед. наук. Одесса, 2010. 185с.

Поніманська Т. І. Виховання людяності: технологічний аспект Дошкільне виховання. 2008. № 4. С. 3-5.

Ціннісні орієнтації дитини у дорослому світі : навч.-метод. посібник / Т. О. Піроженко, Л. І. Соловйова та ін. К.: Видавничий Дім «Слово», 2016. 248 с.

Професійний саморозвиток майбутнього фахівця: Монографія / За ред. В. А. Ковальчук. Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2011. 204 с.

Звенигородская Г. П. О феноменологии и рефлексии в образовании: книга для учителя. Хабаровск: Изд-во ХГПУ, 2002. 117 с.

Субашкевич І. Р. Формування ціннісно-смислової сфери студентів педагогічних спеціальностей засобами медіапсихологічних технологій. Львів: Растр-7, 2016. 60 с.

Швець Т. А. Формування професійної майстерності майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів: Навч.-метод. посібник. Херсон: Айлант, 2016. 124с.

REFERENCES

Zimnyaya, I. A. (1999). Pedagogicheskaya psihologiya [Pedagogical psychology]. Moscow: Universitetskaya kniga, Logos, 384 p. (in Russian).

Muhina, V. S. (1999). Vozrastnaya psihologiya: fenomenologiya razvitiya, detstvo, otrochestvo [Age psychology: phenomenology of development, childhood, adolescence]. Moscow: Izdatelskiy tsentr «Akademiya», 456 p. (in Russian).

Bekh, I. D. Osobystisno zoriientovane vykhovannia: stratehiia proektuvannia [Personally oriented education: design strategy]. VISNYK Zhytomyrskoho derzhavnoho universytetu imeni Ivana Franka, 3, pp. 42-43 (in Ukrainian).

Semchuk, S. I. (2010). Vliyanie sredstv massovoy informatsii na sotsializatsiyu detey doshkolnogo vozrasta [Influence of the mass media on the socialization of children of preschool age] (Candidate’s thesis). Odesa, Ukraine (in Russian).

Ponimanska, T. I. (2008). Vykhovannia liudianosti: tekhnolohichnyi aspekt [Fostering humanity: technological aspect]. Doshkilne vykhovannia, 4, pp. 3-5 (in Ukrainian).

Pirozhenko, T. O. & Soloviova, L. I. (2016). Tsinnisni oriientatsii dytyny u doroslomu sviti [Child’s values-based orientations in the adult world]. Kyiv: Vydavnychyi Dim «Slovo», 248 p. (in Ukrainian).

Kovalchuk, V. A. (Ed.). (2011). Profesiinyi samorozvytok maibutnoho fakhivtsia [Future specialist’s professional self-development]. Zhytomyr: Vydavnytstvo ZhDU im. I. Franka, 204 p. (in Ukrainian).

Zvenigorodskaya, G. P. (2002). O fenomenologii i refleksii v obrazovanii [About phenomenology and reflection in education]. Habarovsk: Izdatelstvo HGPU, 117 p. (in Russian).

Subashkevych, I. R. (2016). Formuvannia tsinnisno-smyslovoi sfery studentiv pedahohichnykh spetsialnostei zasobamy mediapsykholohichnkh tekhnolohii [Formation of value-semantic sphere of students of pedagogical specialties by means of mediapsychological technologies]. Lviv: Rastr-7, 60 p. (in Ukrainian).

Shvets, T. A. (2016). Formuvannia profesiinoi maisternosti maibutnikh vykhovateliv doshkilnykh navchalnykh zakladiv [Formation of professional skills of future educators of preschool educational institutions]. Kherson: Ailant, 124 p. (in Ukrainian).
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.1410174

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.