УПРОВАДЖЕННЯ ІНТЕГРАЦІЙНОГО ПІДХОДУ У ПРОЦЕСІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ ПІД ЧАС ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІН ФІЛОЛОГІЧНОГО ЦИКЛУ

I. В. Полякова

Анотація


У статті проаналізовано деякі аспекти інтеграційно-фахової підготовки здобувачів вищої педагогічної освіти зі спеціальностей «Дошкільна освіта» і «Початкова освіта». Зокрема, розглянуто інтеграційні можливості дисциплін філологічного циклу.

На основі аналізу чинних нормативних документів та психолого-педагогічних наукових розвідок виокремлено дискусійні моменти та особливості розвитку інтеграційно-фахової підготовки майбутніх педагогічних працівників в Україні. Відповідно до новітньої освітньої нормативно-правової бази, з метою створення життєздатної системи безперервного навчання й виховання та сприятливих умов для переходу дитини від однієї освітньої ланки до іншої, особливої уваги потребує удосконалення інтеграційно-фахової підготовки майбутнього вихователя дітей дошкільного віку й учителя початкової школи. Узагальнено характеристику інтеграційних процесів в освіті, що знайшла віддзеркалення у розробках теоретичної моделі підготовки майбутнього педагога інтегративного профілю.

На основі аналізу науково-педагогічних джерел визначено основні напрями інтеграційно-фахової підготовки майбутніх вихователів дітей дошкільного віку і вчителів початкових класів під час викладання дисциплін філологічного циклу. Відповідно розкрито інтегративні можливості названих дисциплін, що мають фахове спрямування, і особливості впровадження інтеграційних підходів у процесі їх викладання.

Зроблено висновок, що звернення до зазначеної проблеми, дозволяє виділити основні вимоги упровадження інтеграційного підходу у процес фахової підготовки здобувачів вищої педагогічної освіти, а саме: формування мотиваційної основи готовності майбутніх педагогічних фахівців до здійснення наступності між дошкільною та початковою ланками освіти; створення особливого освітнього середовища інтеграційно-фахової підготовки майбутніх вихователів дітей дошкільного віку і вчителів початкових класів вищих педагогічних навчальних закладів, що базується на принципах адаптивності та інтегративності, чому і сприяють певні особливості викладання дисциплін філологічного циклу. 

 

Ключові слова: інтеграція, інтеграційний підхід, інтеграційно-фахова підготовка, наступність, здобувачі вищої освіти, дошкільна освіта, початкова освіта, дисципліни філологічного циклу.

 

В статье проанализированы некоторые аспекты интеграционно-профессиональной подготовки соискателей высшего педагогического образования по специальностям «Дошкольное образование» и «Начальное образование». В частности рассмотрены интеграционные возможности дисциплин филологического цикла.

На основе анализа действующих нормативных документов и психолого-педагогических научных исследований выделены дискуссионные моменты и особенности развития интеграционно-профессиональной подготовки будущих педагогов в Украине. Согласно новой образовательной нормативно-правовой базы с целью создания жизнеспособной системы непрерывного обучения и воспитания, и благоприятных условий для перехода ребенка от одного образовательного звена к другому, особого внимания требует усовершенствование интеграционно-профессиональной подготовки будущего воспитателя детей дошкольного возраста и учителя начальной школы. Обобщена характеристика интеграционных процессов в образовании, которая нашла отражение в разработках теоретической модели подготовки будущего педагога интегративного профиля.

На основе анализа научно-педагогических источников определены основные направления интеграционно-профессиональной подготовки будущих воспитателей детей дошкольного возраста и учителей начальных классов в процессе преподавания дисциплин филологического цикла. В следствии чего раскрыто интегративные возможности названных дисциплин, имеющих профессиональное направление и особенности внедрения интеграционных подходов в процессе обучения соискателей.

Сделан вывод, что обращение к указанной проблеме, позволяет выделить основные требования внедрения интеграционного подхода в процессе профессиональной подготовки соискателей высшего педагогического образования, а именно: формирование мотивационной основы готовности будущих педагогических специалистов к осуществлению преемственности между дошкольным и начальным звеньями образования; создание особой образовательной среды интеграционно-профессиональной подготовки будущих воспитателей детей дошкольного возраста и учителей начальных классов высших педагогических учебных заведений, основанной на принципах адаптивности и интегративности, чему и способствуют определенные особенности преподавания дисциплин филологического цикла.

 

Ключевые слова: интеграция, интеграционный подход, интеграционно-профессиональная подготовка, преемственность, соискатели высшего образования, дошкольное образование,  начальное образование, дисциплины филологического цикла.

 

Some aspects of integration and professional training of applicants for higher pedagogical education in the specialties Preschool education and Primary education  are analyzed in the article. In particular, the integration possibilities of the philological cycle disciplines are considered.

Based on the analysis of current normative documents psychological and pedagogical scientific researches, discussion points and peculiarities of integration and professional training development of future pedagogical workers in Ukraine are outlined. In accordance with the latest educational regulatory framework, in order to create a viable system of continuous education, training and favorable conditions for the transition from one educational level to another, special attention needs to be paid to improving the integration and professional training of the future teacher of preschool children and elementary school teachers. The characteristics of integration processes in education, which was reflected in the development of a theoretical model for the future teacher of an integrative profile is generalized. On the basis of the analysis of scientific and pedagogical sources, future teachers' main directions of integration and professional training of pre-school children and primary school teachers during the teaching the philological cycle disciplines are determined. The integrative possibilities of the named before disciplines with a professional direction and features of introduction integration approaches in the course of their teaching are revealed. Accordingly, the integrative possibilities of the named disciplines with a professional direction, and features of introduction of integration approaches in the course of their teaching are revealed.

The appeal to the mentioned problem, allows to distinguish the main requirements introduction of the integration approach in the process of applicants' professional training of higher pedagogical education: the formation of the motivation basis activation for the readiness of future pedagogical specialists to ensure continuity between preschool and primary education, creating a special educational environment for integration and professional training future preschoolers and primary school teachers of higher pedagogical education, based on the principles of adaptability and integrity, and certain features of teaching the disciplines of the philological cycle are contributed.

 

Keywords: integration, integration approach, integration and professional training, continuity, higher education students, preschool education,  primary education, discipline of the philological cycle.


Повний текст:

PDF

Посилання


Архангельский С. И. Учебный процесс в высшей школе, его закономерные основы и методы : [учеб-метод. пособие] – М. : Высшая школа, 1980. – 368 с.

Гончаренко С. Український педагогічний словник – Київ : Либідь, 1997. – 376 с.

Закон України «Про дошкільну освіту [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2628-14. – Назва з екрана.

Зимняя И. А. Ключевые компетенции – новая парадигма результата образования // Высшее образование сегодня. – 2003. – № 5. – С. 34–42.

Малихін О. В. Організація самостійної навчальної діяльності студентів вищих педагогічних навчальних закладів : теоретико-методологічний аспект : [монографія] – Кривий Ріг : Видавничий дім, 2009. – 307 с.

Прокоф’єва М. Ю. Інтеграція педагогічної підготовки майбутніх вихователів дошкільних закладів і вчителів початкових класів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» – Одеса, 2008. – 20 с.

Про вищу освіту [Електронний ресурс] : Закон України від 01 липня 2014 р. № 1556-VII. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1556-18. – Назва з екрана.

Про освіту [Електронний ресурс] : Закон України від 23.05.1991 № 1060-XII (із змінами № 498-VIII від 02.06.2015). – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1060-12. – Назва з екрана.

Яковлев И. П. Интеграция высшей школы с наукой и производством. – Ленинград: Изд-во Ленинградского университета, 1989. –114 с.

REFERENCES:

Arhangelskiy, S. I. (1980). Uchebnyy protsess v vyisshey shkole, ego zakonomernyye osnovy i metody [Educational process in higher school, its regular principles and methods]. Moscow: Vysshaya shkola, 368 p. (in Russian).

Honcharenko, S. (1997). Ukrainskyi pedahohichnyi slovnyk [Ukrainian pedagogical dictionary]. Kyiv: Lybid, 376 p. (in Ukrainian).

Zakon Ukrainy «Pro doshkilnu osvitu» [The Law of Ukraine «On Preschool Education»]. Retrieved from http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2628-14 (in Ukrainian).

Zimnyaya, I. A. (2003). Klyuchevyye kompetentsii – novaya paradigma rezultata obrazovaniya [Key competencies are a new paradigm of educational outcomes]. Vyisshee obrazovanie segodnya, 5, pp. 34–42 (in Russian).

Malykhin, O. V. (2009). Orhanizatsiia samostiinoi navchalnoi diialnosti studentiv vyshchykh pedahohichnykh navchalnykh zakladiv : teoretyko- metodolohichnyi aspekt [Organization of individual educational activity of students of higher pedagogical educational institutions: theoretical and methodological aspect]. Kryvyi Rih: Vydavnychyi dim, 307 p. (in Ukrainian).

Prokofieva, M.Yu. (2008). Intehratsiia pedahohichnoi pidhotovky maibutnikh vykhovateliv doshkilnykh zakladiv i vchyteliv pochatkovykh klasiv [Integration of pedagogical training of future teachers of preschool institutions and primary school teachers]. (Abstract of candidate’s thesis). Odessa, Ukraine (in Ukranian). – 20 p.

Pro vyshchu osvitu : Zakon Ukrainy vid 01 lypnia 2014 r. № 1556-VII [The Law of Ukraine “On Higher Education” : The Act of 1 June 2014, № 1556-VII]. Retrieved from http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1556-18 (in Ukrainian).

Pro osvitu : Zakon Ukrainy vid 23.05.1991 № 1060-XII (iz zminamy № 498-VIII vid 02.06.2015) [The Law of Ukraine “On Education” : The Act of 23 May 1991, № 1060-XII (as amended № 498-VIII on 2 June 2015)]. Retrieved from http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1060-12 (in Ukrainian).

Yakovlev, I. P. (1989). Integratsiya vyisshey shkolyi s naukoy i proizvodstvom [Integration of higher education with science and production]. Leningrad: Izdatelstvo Leningradskogo universiteta, 114 p. (in Russian).
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.1410244

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.