ХУДОЖНЯ ОСВІТА В УКРАЇНІ (ДРУГА ПОЛОВИНА ХІХ – ПОЧАТОК ХХ СТОЛІТТЯ): ІСТОРІОГРАФІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ

Цзі Іпін

Анотація


У статті розкрито питання історіографії розвитку художньої освіти в Україні в другій половині XІXна початку XX століття. Мета статті полягає в історико-хронологічному аналізі розвитку художньої освіти в Україні у визначений період. Доведено, що проблема дослідження знайшла певне відображення в історичній та педагогічній науці. У статті висвітлено як загальні проблеми становлення та розвитку художніх навчальних закладів на території України, так і регіональні особливості їх розвитку. Автором запропоновано наукові джерела із зазначеної проблеми за галуззю наукового пошуку поділити на такі підгрупи: роботи з історії народної освіти, завдяки вивченню яких стало можливим представити загальний історичний фон становлення та розвитку художньої освіти в Україні (друга половина ХІХ – початок ХХ століття); наукові праці, що представляють класичні педагогічні теорії, в яких викладено суть наукових підходів до проблеми професійної підготовки художників у досліджуваний період; роботи з теорії та практики професійної і художньої освіти, в яких узагальнено досвід підготовки кадрів різної кваліфікації й галузей знань; наукові праці, в яких проаналізовано історію соціально-економічного розвитку Російської імперії загалом та підросійської і радянської України, зокрема, а саме – розвиток підприємництва, промисловості, сільського господарства; роботи з історії професійної освіти, структурним компонентом якої в другій половині ХІХ – на початку ХХ століття стала й художньої освіта в Україні; наукові праці з історії розвитку мистецьких промислів. Автором зазначено, що наукові джерела, проаналізовані у процесі вивчення проблеми, надають достатній статистичний та фактологічний матеріал для формулювання об’єктивних висновків щодо становлення та розвитку художньої освіти в Україні у другій половині ХІХ – на початку ХХ століття.

 

Ключові слова: художня освіта, розвиток, Україна, історіографія.

 

В статье раскрыт вопрос историографии развития художественного образования в Украине во второй половине XІX – начале XX века. Цель статьи заключается в историко-хронологическом анализе развития художественного образования в Укйраине в исследуемый период. Доказано, что рассматриваема проблема исследования нашла свое отражение в исторической и педагогической науке. В статье освещены, как общие проблемы становления и развития художественных учебных заведений на территории Украины, так и региональные особенности их развития. Автором предложено научные источники по проблеме исследования разделить на такие подгруппы: работы по истории народного образования, благодаря изучению которых стало возможным представить общий исторический фон становления и развития художественного образования в Украине (вторая половина XІX – начало XX века); научные работы, представляющие классические педагогические теории, в которых изложена суть научных подходов к проблеме профессиональной подготовки художников в исследуемый период; работы по теории и практике профессионального и художественного образования, в которых обобщен опыт подготовки профессиональных кадров различных квалификаций и областей знаний; научные работы, в которых проанализировано историю социально-экономического развития Российской империи в целом, подроссийской и советской Украины, в частности, а именно – развитие предпринимательства, промышленности, сельского хозяйства; работы по истории профессионального образования, структурным компонентом которых второй половины XІX – начала XX века стало и художественное образование; научные работы по истории развития художественных промыслов. Автором отмечено, что научные источники, проанализированные в процессе изучения проблемы, предоставляют достаточный статистический и фактологический материал для формулирования объективных выводов относительно становления и развития художественного образования в Украине во второй половине XІX – начале XX века.

 

Ключевые слова: художественное образование, развитие, Украина, историография.

 

The article reveals the issue of historiography of the development of artistic education in Ukraine in the second half of the XIXththe beginning of the XXth century. The purpose of the article is to analyze the history and chronology of the development of artistic education in Ukraine during the period under study. It has been proved that the problem was reflected in the historical and pedagogical science. The article focuses both on the general problems of the formation and development of artistic educational institutions on the territory of Ukraine and regional peculiarities of their development. The author proposed scientific sources on the research problem to be divided into such subgroups: the works on the history of public education, the study of which had helped to understand the general historical background of the formation and development of artistic education in Ukraine (the second half of the XIXththe beginning of the XXth century); the scientific works representing classical pedagogical theories, in which the essence of scientific approaches to the problem of the vocational training of artists during the investigated period had been described; the works on the theory and practice of vocational and artistic education, which had summarized the experience of training professional staff of various qualifications and areas of knowledge; the scientific works that had included the analysis of the history of the socio-economic development of the Russian Empire in general, Soviet Ukraine, in particular, namely, the development of entrepreneurship, industry, agriculture; the works on the history of vocational education, the structural component of which was the artistic education of the second half of the XIXththe beginning of the XXth century; scientific works on the history of the development of artistic handworks. The author has noted that the scientific sources analyzed in the process of studying the problem provide the sufficient statistical and factual material for making objective findings about the formation and development of artistic education in Ukraine in the second half of the XIXththe beginning of the XXth century.

 

Keywords: artistic education, development, Ukraine, historiography.


Повний текст:

PDF

Посилання


Андреев Е. Школьное дело в России. СПб, 1882. 197 с.

Антонович Є. А. Змістовний підхід до вивчення традицій народного образотворчого мистецтва. Наукові записки. Серія: педагогічні науки. Кіровоград, 2001.Вип. 33. С. 3-10.

Ворожбіт В. В. Теорія і практика навчання образотворчого мистецтва учнів початкових шкіл Слобожанщини (кінець ХІХ – початок ХХ століть) : дис. … канд. пед. наук : 13.00.01. Х., 2001. 190 с.

Гончаренко С. У. Український педагогічний словник. К., 1997. 376 с.

Гупан Н. М. Українська історіографія історії педагогіки. К., 2002. 224 с.

Днепров Э. Д. Школа в России во второй половине XIX века. Советская педагогика. 1975. № 9. С. 113-117.

Жерновникова О. А., Ван Цзін І. Формування та становлення особистості майбутнього педагога засобами музичного мистецтва. Педагогічний альманах. Херсон, 2017. Вип. 36. С. 208-212.

Жолтовський П. М. Художнє життя України в XVI–ХІХ ст. К., 1983. 180 с.

Историко-статистический очерк общего и специального образования / [под. ред. А. Г. Неболсина]. СПб, 1894. 647 c.

Касьян Т. К. Організація навчання декоративно-прикладного мистецтва на Катеринославщині у другій половині XIX – початку XX століття : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01. Черкаси, 2016. 220 c.

Красюк І. О. Художня освіта на Лівобережній Україні другої половини XIX – початку XX століття : автореф. дис ... канд. пед. наук : 13.00.01. Кіровоград, 2013 . 20 с.

Лазарев В.Н. Н. П. Кондаков (1844 – 1925). М., 1925. 29 с.

Молева Н., Белютин Э. Русская художественная школа второй половины ХІХ – начала ХХ века. М., 1967. 567 с.

Немцова В. С. Изобразительное искусство Харьковщины: исторический очерк. Х., 2004. 144 с.

Образцова О. А. Социал-демократическая пропаганда в средних учебных заведениях в России в 1895 – 1904 гг. Советская педагогика. 1987. №6. С. 106-119.

Паначин Ф. Г. Учительство и учащаяся молодежь в революционном движении (конец XIX – нач. XX вв.). Народное образование. 1982. № 6. С. 84-88.

Пунгіна О. А. Розвиток художньої освіти Півдня України (друга половина XIX – початок XX століття) : автореф. дис ... канд. пед. наук: 13.00.01. Кіровоград, 2013. 20 с.

Рождественский С. В. Исторический обзор деятельности Министерства народного просвещения (1802 – 1902).СПб., 1902. 758 с.

Русакова Л. Художня освіта в Україні другої половини ХІХ – початку ХХ століття: історія та педагогічні пошуки. Проблеми підготовки сучасного вчителя. 2014. № 9. Ч. 2. С. 279-285.

Русская художественная школа второй половины ХІХ – начала ХХ века. М., 1967. С. 153-154.

Садвакасова К. Развитие общего и профессионального образования на Урале. Пермь, 1981. 152 с.

Удовицька Т. Громадські і приватні вищі навчальні заклади в Україні (наприкінці ХІХ − на початку ХХ ст.) : дис... канд. іст. наук : 07.00.01. Х., 2002. 185 с.

Шмагало Р. Т. Мистецька освіта в Україні середини ХІХ – середини ХХ століття: структурування, методологія, художні позиції : автореф. дис. … д-ра мист. : 17.00.06. Л., 2005. 42 с.

Яворская Н. Академия художеств и художественное образование на Украине во второй половине XIX века. Русско-украинские связи в изобразительном искусстве. К., 1956. С. 60-78.

REFERENCES:

Andreev, E. (1882). Shkolnoe delo v Rossii [School industry in Russia]. St. Petersburg, 197 p. (In Russian).

Antonovych, Ye. A. (2001). Zmistovnyi pidkhid do vyvchennia tradytsii narodnoho obrazotvorchoho mystetstva [A meaningful approach to the study of the traditions of folk pictural art]. Naukovi zapysky. Seriia: pedahohichni nauky, 33, pp. 3-10. Kirovohrad (in Ukrainian).

Vorozhbit, V. V. (2001). Teoriia i praktyka navchannia obrazotvorchoho mystetstva uchniv pochatkovykh shkil Slobozhanshchyny (kinets XIX – pochatok XX stolit) [Theory and practice of teaching pictural art to elementary school students of Slobozhanshchyna (the end of the XIXth – early XXth centuries)] (Candidate’s thesis). Kharkiv, Ukraine, 190 p. (in Ukrainian).

Honcharenko, S. U. (1997). Ukrainskyi pedahohichnyi slovnyk [Ukrainian pedagogical dictionary]. Kyiv, 376 p. (in Ukrainian).

Hupan, N. M. (2002). Ukrainska istoriohrafiia istorii pedahohiky [Ukrainian historiography of the history of pedagogy]. Kyiv, 224 p. (in Ukrainian).

Dneprov, E. D. (1975). Shkola v Rossyy vo vtoroi polovyne XIX veka [Russian school in the latter half of the XIXth century]. Sovetskaia pedahohyka, 9, pp. 113-117 (in Russian).

Zhernovnykova, O. A. & Van Tszin, I (2017). Formuvannia ta stanovlennia osobystosti maibutnoho pedahoha zasobamy muzychnoho mystetstva [Formation and development of a future teacher’s personality by means of musical art]. Pedahohichnyi almanakh, 36, pp. 208-212. Kherson (in Ukrainian).

Zholtovskyi, P. M. (1983). Khudozhnie zhyttia Ukrainy v XVI–XIX st. [Art life in Ukraine in the XVIth –ХІХth centuries]. Kyiv, 180 p. (in Ukrainian).

Nebolsina, A. G. (Ed). (1894). Istoriko-statisticheskiy ocherk obschego i spetsialnogo obrazovaniya [Historical and statistical outline of general and special education]. St. Petersburg, 647 p. (In Russian).

Kasian, T. K. (2016). Orhanizatsiia navchannia dekoratyvno-prykladnoho mystetstva na Katerynoslavshchyni u druhii polovyni XIX – pochatku XX stolittia [Organization of teaching arts and crafts in the Ekaterinoslav region in the second half of the XIXth – early XXth centuries] (Candidate’s thesis). Cherkasy, Ukraine, 220 p. (in Ukrainian).

Krasiuk, I. O. (2013). Khudozhnia osvita na Livoberezhnii Ukraini druhoi polovyny XIX – pochatku XX stolittia [Artistic education in the left-bank Ukraine in the second half of the XIXth – the early XXth century] (Abstract of candidate’s thesis). Kirovohrad, Ukraine, 20 p. (in Ukrainian).

Lazarev, V. N. & Kondakov, N. P. (1844 – 1925). Moscow, 29 p. (in Russian).

Moleva, N. & Belyutin, E. (1967). Russkaya hudozhestvennaya shkola vtoroy poloviny XIX – nachala XX veka [Russian art school of the second half of the XIXth – the early XXth centuries]. Moscow, 567 p. (in Russian).

Nemtsova, V. S. (2004). Izobrazitelnoe iskusstvo Harkovschinyi: istoricheskiy ocherk [Pictural art of the Kharkiv region: historical essay]. Kharkiv, 144 p. (in Russian).

Obraztsova, O. A. (1987). Sotsial-demokraticheskaya propaganda v srednih uchebnyih zavedeniyah v Rossii v 1895 – 1904 gg. [Social and democratic propaganda in Russian secondary schools in 1895 – 1904 years]. Sovetskaya pedagogika, 6, pp. 106-119 (in Russian).

Panachin, F. G. (1982). Uchitelstvo i uchaschayasya molodezh v revolyutsionnom dvizhenii (konets XIX – nach. XX vv.) [Teaching and learning youth in the revolutionary movement (the end of the XIXth – the early XXth centuries)]. Narodnoe obrazovanie, 6, pp. 84-88 (in Russian).

Punhina, O. A. (2013). Rozvytok khudozhnoi osvity Pivdnia Ukrainy (druha polovyna XIX – pochatok XX stolittia) [Development of artistic education in the South of Ukraine (the latter half of the XIXth – the early XXth centuries)] (Candidate’s thesis). Kirovohrad, Ukraine, 20 p. (in Ukrainian).

Rozhdestvenskiy, S. V. (1902). Istoricheskiy obzor deyatelnosti Ministerstva narodnogo prosvescheniya (1802 – 1902) [Historical review of the work of the Ministry of Public Education (1802 – 1902)]. St. Petersburg, 758 p. (in Russian).

Rusakova, L. (2014). Khudozhnia osvita v Ukraini druhoi polovyny XIX– pochatku XX stolittia: istoriia ta pedahohichni poshuky [Artistic education in Ukraine in the second half of the XIXth – the early XXth centuries: history and pedagogical research]. Problemy pidhotovky suchasnoho vchytelia, 9, pp. 279-285 (in Ukrainian).

Russkaya hudozhestvennaya shkola vtoroy polovinyi ХІХ – nachala ХХ veka [Russian art school of the second half of the XIXth – the early XXth centuries] (1967). Moscow, pp. 153-154 (in Russian).

Sadvakasova, K. (1981). Razvitie obschego i professionalnogo obrazovaniya na Urale [Development of general and vocational education in the Urals]. Perm, 152 p. (in Russian).

Udovytska, T. (2002). Hromadski i pryvatni vyshchi navchalni zaklady v Ukraini (naprykintsi XIX − na pochatku XX st.) [Public and private higher educational institutions in Ukraine (the second half of the XIXth – the early XXth centuries)] (Candidate’s thesis). Kharkiv, Ukraine, 185 p. (in Ukrainian).

Shmahalo, R. T. (2005). Mystetska osvita v Ukraini seredyny ХІХ – seredyny ХХ stolittia: strukturuvannia, metodolohiia, khudozhni pozytsii [Artistic education in Ukraine in the middle of the XIXth – the middle of the XXth century: structuring, methodology, artistic positions.] (Abstract of Doctir’s thesis). Lviv, Ukraine, 42 p. (in Ukrainian).

Yavorskaya, N. (1956). Akademiya hudozhestv i hudozhestvennoe obrazovanie na Ukraine vo vtoroy polovine XIX veka [Academy of arts and art education in Ukraine in the second half of the XIXth century]. Russko-ukrainskie svyazi v izobrazitelnom iskusstve, pp. 60-78. Kyiv (in Russian).
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.1411524

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.