РОЗВИТОК МУЗИЧНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ В КНР (ДРУГА ПОЛОВИНА ХХ СТОЛІТТЯ)

Чень Хуейхуей

Анотація


У статті розкрито питання історії організації та розвитку музично-педагогічної освіти у КНР у другій половині XX століття.

Автором зазначено, що знаменним для музично-педагогічної освіти в КНР став 1964 рік, коли в Пекіні відкрилася перша «Китайська консерваторія», яка була орієнтована на отримання національної вищої музичної освіти усіма бажаючими. Установлено, що державна політика у визначеному напрямі була зорієнтована на вирішення таких питань, як: складання навчальних планів; написання підручників; підвищення професійного рівня педагогів освітніх закладів; науково-методична розробка проблем музично-педагогічної освіти. З’ясовано, що в 1980 році вперше був складений та затверджений «Навчальний план підготовки фахівців у галузі музики для вищих педагогічних закладів з чотирирічним терміном навчання». У 1987 році професія «учитель музики» увійшла до каталогу спеціальностей КНР. Провідну роль у підготовці майбутніх учителів музичного мистецтва відіграють форми і методи, що упроваджуються в навчальний процес музично-педагогічної освіти в КНР. Визначено, що на розвиток музично-педагогічної освіти в КНР (друга половина XX століття) позитивно впливає органічне поєднання новацій і національного надбання, яке сприяє ефективному реформуванню освітнього процесу.

 

Ключові слова: музично-педагогічна освіта, розвиток, КНР, друга половина XX століття.

 

В статье представлена история организации и развития музыкально-педагогического образования в КНР во второй половине XX столетия. Автором акцентировано внимание на том, что знаменательным для музыкально-педагогического образования в КНР стал 1964 год, когда в Пекине открыли первую «Китайскую консерваторию», которая была ориентирована на получение национального высшего музыкального образования всеми желающими. Установлено, что  государственная политика в этом направлении была ориетирована на решение таких вопросов, как: составление учебных планов; написание пособий; повышение профессионального уровня педагогов образовательных заведений; научно-методическая разработка проблем музыкально-педагогического образования. Выяснено, что  в 1980 году впервые был составлен и утверждён «Учебный план подготовки специалистов в сфере музыки для высших педагогических заведений с четырёхгодичным сроком обучения». В 1987 году профессия «учитель музыки» вошла в каталог специальностей КНР. Ведущую роль в подготовке будущих учителей музыкального искусства играют формы и методы, которые внедряются в учебный процесс музыкально-педагогического образования в КНР. Определено, что на развитие музыкально-педагогического образования в КНР (вторая половина XX столетия) положительно влияет сочетание новаций и национального достояния, которое способствует эффективному реформированию образовательного процесса.

 

Ключевые слова: музыкально-педагогическое образование, КНР, развитие, вторая половина XX столетия.

 

The basis of the social and historical development of each nation is the revival and renewal of its cultural and educational potential. The public education program of the PRC takes into account the need for specialists in the field of music education. Musical art in the PRC has interesting specific forms that are different from the cultural traditions of other countries, which is why it is interesting to study the period of the music education development in the PRC, during which time it has achieved the best results.

The article presents the history of the organization and development of music and pedagogical education in the PRC in the latter half of the XXth century. The author focuses on the fact that 1964 was important for the development of music and pedagogical education. In that year, the first Chinese Conservatory was opened in Beijing.  It was oriented at obtaining a national higher music education by all those who wished. It has been established that the state policy in this direction was oriented to solve such issues as: drawing up curricula; developing manuals; raising the professional level of educators of educational institutions; scientific and methodical development of the problems of music and pedagogical education. It has been clarified that in 1980 Training plan for specialists in the field of music for higher educational institutions with a four-year term of education was developed and approved for the first time. In 1987 the profession of “music teacher was included in a specialties catalog of the People's Republic of China. The leading role in the training the future teachers of musical art belongs to the forms and methods that are introduced into the educational process of music and pedagogical education in the PRC. It has been determined that the combination of the innovations and  national heritage, which contributes to the effective reformation of the educational process, has a positive impact on the development of music and pedagogical education in the PRC (the latter half of the XXth century).

 

Keywords: music and pedagogical education, PRC, development, latter half of XXth century.

 


Повний текст:

PDF

Посилання


Гуан Диенхуа. Китайское музыкальное образование и международное музыкальное образование. Нандин, 2013. 352 с. [管建华 《中国音乐教育与国际音乐教育》【M】 南京 南京师范大学出 版 社 2013 年 共 352 页].

Жерновникова О. А., Ван Цзін І. Формування та становлення особистості майбутнього педагога засобами музичного мистецтва. Педагогічний альманах. Херсон, 2017. Вип. 36. С. 208-212.

Ли Динвэй. Искусство вокального обучения. Пекин, 2003. 432 с. [李晋玮 , 李晋媛《沈湘声乐教学艺术》【M】北京 华乐出版社 , 2003年第 432 页].

Лю Цин. Высшее музыкально-педагогическое образование в Китае на рубеже XX–XXI вв. Режим доступу : ftp://lib.herzen.spb.ru/text/ tsin_34_74_2_183_187.pdf.

Лю Шіе Цін. Харбінський симфонічний оркестр. Сто років розвитку: 1908 – 2008. Шанхай, 2008. 164 с. [月第刘学清 著. 哈尔滨交响乐团百年 1908-2008. 上海音乐学院出版社 版次, 2008年164].

Ма Да. Научный метод исследования музикального. Шанхай, 2005. 554 с.

Сун Яньін. Музична освіта в Китайській народній республіці в другій половині ХХ ст. Педагогічний дискурс. 2014. Вип. 12. С. 71-78.

Сунь Дзинань. Летописи истории китайського современного музикального образования и музикального образования новой эпохи: 1840-2000. Шандон, 2004. – 669 с.

Чжу Юнбэй. Исследование музикального образования в высших педагогических заведениях XXI века. Издательство Хунанского педагогического университета, 2004. 322 с.

Юй Фей. Проблеми організації мистецької освіти в сучасному Китаї. Проблеми підготовки сучасного вчителя. 2012. Вип. 6 (Ч. 2). С. 234-240.

Ян Бохуа. Школьное музыкальное образование в Китае в период «Китайской республіки» (1912-1949 гг.). Режим доступу: http://www.emissia.org/offline/2008/1288.htm.

REFERENCES

Guan Dienhua (2013). Kitayskoe muzyikalnoe obrazovanie i mezhdunarodnoe muzyikalnoe obrazovanie [Chinese musical education and international musical education]. Nandin, 352 p. (in Chinese).

Zhernovnykova, O. A. & Van Tszin, I. (2017). Formuvannia ta stanovlennia osobystosti maibutnoho pedahoha zasobamy muzychnoho mystetstva [Formation of a future teacher’s personality by means of musical art]. Pedahohichnyi almanakh, 36, pp. 208-212. Kherson (in Ukrainian).

Li Dinvey (2003). Iskusstvo vokalnogo obucheniya [Proficiency of vocal training]. Pekin, 432 p. (in Chinese).

Lyu Tsin. Vyisshee muzyikalno-pedagogicheskoe obrazovanie v Kitae na rubezhe XX–XXI vv [Higher musical education in China at the turn of the XXth -XXIth centuries]. Retrieved from ftp://lib.herzen.spb.ru/text/ tsin_34_74_2_183_187.pdf (in Russian).

Liu Shie Tsin (2008). Kharbinskyi symfonichnyi orkestr. Sto rokiv rozvytku: 1908 – 2008 [Harbinese symphony orchestra. A hundred years of development: 1908 – 2008]. Shanghai, 164 p. (in Chinese).

Ma Da (2005). Nauchnyiy metod issledovaniya muzikalnogo [Scientific method of the research of musical]. Shanhay, 554 p. (in Chinese).

Sun Yanin (2014). Muzychna osvita v Kytaiskii narodnii respublitsi v druhii polovyni XX st. [Musical education in the People's Republic of China in the latter half of the XXth century]. Pedahohichnyi dyskurs, 12, pp. 71-78 (in Ukrainian).

Sun Dzinan (2004). Letopisi istorii kitayskogo sovremennogo muzikalnogo obrazovaniya i muzikalnogo obrazovaniya novoy epohi: 1840-2000 [Annals of the history of Chinese modern music education and the music education of the new era: 1840-2000]. Chandon, 669 p. (in Chinese).

Chzhu Yunbey (2004). Issledovanie muzikalnogo obrazovaniya v vyisshih pedagogicheskih zavedeniyah XXI veka [Study of musical education in higher educational institutions of the XXIth century]. Izdatelstvo Hunanskogo pedagogicheskogo universiteta, 322 p. (in Chinese).

Yui Fei (2012). Problemy orhanizatsii mystetskoi osvity v suchasnomu Kytai [Problems of the organization of artistic education in modern China]. Problemy pidhotovky suchasnoho vchytelia, 6, pp. 234-240 (in Ukrainian).

Yan Bohua. Shkolnoe muzyikalnoe obrazovanie v Kitae v period «Kitayskoy respubliki» (1912-1949 gg.) [School music education in the period of “Republic of China” (1912-1949)]. Retrieved from http://www.emissia.org/offline/2008/1288.htm (in Russian)
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.1411531

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.