ПОПЕРЕДЖЕННЯ ДЕВІАНТНОЇ ПОВЕДІНКИ СТУДЕНТІВ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ

О. В. Юшко

Анотація


У статті проаналізовано основні напрями попередження девіантної поведінки студентів у закладах вищої освіти. До провідних напрямів віднесено:  удосконалення системи роботи закладів вищої освіти з формування здорового способу життя; підготовку викладачів до формування здорового способу життя студентів, профілактики їхньої девіантної поведінки; вивчення теоретичних основ профілактики девіантної поведінки студентів вищої школи в поєднанні з практичною реалізацією їх вимог у повсякденній життєдіяльності; просвіту батьків про здоровий спосіб життя, профілактику шкідливих звичок, шляхи вироблення в молоді імунітету до негативних впливів оточуючого середовища; широку пропаганда питань профілактики девіантної поведінки студентів у засобах масової інформації; відновлення і вдосконалення студентського самоврядування, яке розвиває організаторські здібності, почуття відповідальності, ініціативу, на якому можна побудувати роботу студентської молоді з профілактики девіантної поведінки за участю вчителів та батьків. До перспективної тематики подальших наукових пошуків віднесено питання організації профілактичної діяльності зі студентами на заняттях з фізичної культури та спорту.

 

Ключові слова: профілактика, девіантна поведінка, студентська молодь, заклади вищої освіти.

 

В статье проанализировано основные направления предупреждения девиантного поведения студентов в учреждениях высшего образования. К ведущим направлениям отнесены: совершенствование системы работы высших учебных заведений по формированию здорового образа жизни; подготовку преподавателей к формированию здорового образа жизни студентов, профилактики их девиантного поведения; изучение теоретических основ профилактики девиантного поведения студентов высшей школы в сочетании с практической реализацией их требований в повседневной жизнедеятельности; просвещение родителей о здоровом образе жизни, профилактике вредных привычек, путях выработки у молодежи иммунитета к негативным воздействиям окружающей среды; широкую пропаганда профилактики девиантного поведения студентов в средствах массовой информации; восстановление и совершенствование студенческого самоуправления, которое развивает организаторские способности, чувство ответственности, инициативу, на котором можно построить работу студенческой молодежи по профилактике девиантного поведения с участием учителей и родителей. К перспективной тематики дальнейших научных поисков отнесены вопросы организации профилактической деятельности со студентами на занятиях по физической культуре и спорту.

 

Ключевые слова: профилактика, девиантное поведение, студенты, высшие учебные заведения.

 

Today in Ukraine the problem of prevention of students’ deviant behavior becomes especially acute due to the fact that the upbringing of the younger generation occurs in difficult social, economic and political conditions. This situation leads to the increase of deviations in the youth environment: the increase in the number of students who violate the rules of behavior, following the road of alcoholism, drug addiction, prostitution, who are HIV-infected; the proportion of unlawful, aggressive behavior of the student youth goes up.

While searching effective ways of scientific solution of these problems it is necessary to determine the main directions of prevention of students deviant behavior in high school. The study and synthesis of scientific and pedagogical sources lead to the conclusion that the main directions of prevention of students deviant behavior  in high school can include: improvement of the system of work of higher educational institutions on the formation of a healthy lifestyle; preparation of teachers for the formation of students’ healthy lifestyle, prevention of their deviant behavior; study of the theoretical bases of the preventive maintenance of students’ deviant behavior in combination with the practical realization of their requirements in daily life; education of parents about a healthy lifestyle, bad habits prevention, ways of developing young people's immunity to negative environmental influences; widespread advocacy of preventive measures for students’ deviant behavior in the media; the rehabilitation and improvement of student self-governance, which develops organizational skills, a sense of responsibility, an initiative and can help to organize the work of student youth on the prevention of deviant behavior with the participation of teachers and parents. The prospective topics of the further scientific research include the organization of preventive activities with students at sports classes.

 

Keywords: prevention, deviant behavior, students, higher educational institutions

Повний текст:

PDF

Посилання


Бойчук Ю. Д. Еколого-валеологічна культура майбутнього вчителя: теоретико-методичні аспекти : [монограф.] – Суми : ВТД «Універ. книга», 2008. – 329 с.

Гапоненко Л. Соціально-психологічний тренінг як метод підготовки студентів до педагогічного спілкування // Рідна школа. – 2000. – вересень – С.30-32.

Доктринальна модель закону про пенітенціарну систему України // Бюлетень Київського Інституту внутрішніх справ. – 1997. – №2. – С.11-53.

Золочевський В. В. Теорія і практика організації фізкультурно-масової роботи із студентською молоддю у вітчизняній педагогіці (кінець ХIХ – перша половина ХХ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.01; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Х., 2009. – 22 с.

Кривошеєва Г. Л. Формування культури здоров’я студентів університету : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04; Луганськ. держ. пед. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Луганськ, 2001. – 20 с.

Литовченко Г. О. Необхідні знання студентів факультету фізичного виховання, які сприяють формуванню здорового способу життя та пропагуванні його серед людей різного віку // Педагогіка, психологія та мед.-біол. пробл. фіз. виховання і спорту. – 2005. – № 6. – С. 28–34.

Юшко О. В. Сучасні напрями профілактики девіантної поведінки учнів // Матеріали VІ Міжнар. наук.-практ. конф. «Спецпроект: аналіз наукових досліджень» (Харків, 30-31 травня 2011 року). – Х., 2011. – Т. 5. – С. 36-38.

REFERENCES

Boichuk, Yu. D. (2008). Ekoloho-valeolohichna kultura maibutnoho vchytelia: teoretyko-metodychni aspekty [Ecological and valeological culture of the future teacher: theoretical and methodical aspects]. Sumy: VTD «Univer. Knyha», 329 p. (in Ukrainian).

Haponenko, L. (2000). Sotsialno-psykholohichnyi treninh yak metod pidhotovky studentiv do pedahohichnoho spilkuvannia [Social and psychological training as a method of the preparation of students for pedagogical communication]. Ridna shkola, pp. 30-32 (in Ukrainian).

Doktrynalna model zakonu pro penitentsiarnu systemu Ukrainy [The doctrinal model of the law on the penitentiary system of Ukraine] (1997). Biuleten Kyivskoho Instytutu vnutrishnikh sprav, 2, pp. 11-53 (in Ukrainian).

Zolochevskyi, V. V. (2009). Teoriia i praktyka orhanizatsii fizkulturno-masovoi roboty iz studentskoiu moloddiu u vitchyznianii pedahohitsi (kinets XIX – persha polovyna XX st.) [Theory and practice of organizing sports and mass work with student youth in the native pedagogy (the end of the XIXth – the first half of the XXth century)] (Abstract of candidate’s thesis, H.S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University). Kharkiv, Ukraine, 22 p. (in Ukrainian).

Kryvosheieva, H. L. (2001). Formuvannia kultury zdorovia studentiv universytetu [Formation of health culture of university students] (Abstract of candidate’s thesis, Luhansk Taras Shevchenko National University). Luhansk, Ukraine, 20 p. (in Ukrainian).

Lytovchenko, H. O. (2005). Neobkhidni znannia studentiv fakultetu fizychnoho vykhovannia, yaki spryiaiut formuvanniu zdorovoho sposobu zhyttia ta propahuvanniu yoho sered liudei riznoho viku [Necessary knowledge of the students of the physical education faculty, which contribute to the formation of a healthy lifestyle and promotion of it among people of all ages.]. Pedahohika, psykholohiia ta medychno-biolohichni problemy fizychnoho vykhovannia i sportu, 6, pp. 28-34 (in Ukrainian).

Yushko, O. V. (2011, May 30-31). Suchasni napriamy profilaktyky deviantnoi povedinky uchniv [Modern directions of prevention of students’ deviant behavior]. Paper presented at VI International Science and Practical Conference “Special project: scientific researches analysis”. Kharkiv, pp. 36-38 (in Ukrainian).
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.1411537

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.