ЗМІСТ ХРИСТИЯНСЬКОГО ВИХОВАННЯ ПІДЛІТКІВ У ПОЗАНАВЧАЛЬНІЙ ВИХОВНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

І. В. Дерев’янко

Анотація


У статті представлено аналіз змісту християнського виховання підлітків у позанавчальній виховній діяльності в умовах сьогодення. З’ясовано, що завдання християнського виховання підлітків у позаурочний час полягає у тому, щоб поглибити і розширити отримані знання; допомогти сформувати практичні навички і світоглядні переконання; через поєднання принципів християнської моралі із життєвим досвідом учнів формувати навички поведінки, які відповідають нормам християнської моралі; сприяти усвідомленню дітьми образу Ісуса Христа як найдосконалішого прикладу для наслідування; наповнювати різні сфери виховної роботи релігійним змістом; урізноманітнювати дозвілля підлітків через організацію як навчальної, так і розважально-ігрової діяльності; залучати до виховної роботи духовно-морального спрямування батьків учнів, учителів школи та священиків. Встановлено, що в позанавчальний час християнське виховання підлітків здійснюється такими формами та методами, як: благодійна, екологічна, естетична та трудова діяльність, паломництво, відвідування Церковних Служб, організація роботи дитячого християнського театру, дитячих християнських гуртків, таборів, святкування Церковних Свят (Різдва, Пасхи та ін.).

Ключові слова: підлітки, позанавчальна діяльність, християнське виховання, вчителі, благодійна діяльність.

 

В статье представлен анализ содержания христианского воспитания подростков во внеклассной воспитательной деятельности в современных условиях. Установлено, что задача христианского воспитания подростков во внеурочное время заключается в том, чтобы углубить и расширить полученные знания; помочь сформировать практические навыки и мировоззренческие убеждения; формировать навыки поведения, соответствующих нормам христианской морали; способствовать осознанию детьми образа Иисуса Христа как совершенного примера для подражания; наполнять различные сферы воспитательной работы религиозным содержанием; разнообразить досуг подростков организацией как учебной, таки развлекательно-игровой деятельности; привлечь к воспитательной работе духовно-нравственной направленности родителей учеников, учителей школы и священников. Установлено, что во внеклассное время христианское воспитание подростков осуществляется следующими формами и методами: благотворительная, экологическая, трудовая и эстетическая деятельность, паломничество, посещение церковных служб, организация работы детского христианского театра, детских христианских кружков, лагерей, празднование церковных праздников (Рождества, Пасхи и др.).

Ключевые слова: подростки, внеклассная работа, христианское воспитание, учителя, благотворительная деятельность.

 

The article analyzes the content of the adolescents’ Christian upbringing during extra-curricular activity in the modern society. The aim of adolescents’ Christian upbringing during extra-curricular time is to develop and broaden the their gained knowledge; to help shaping their practical skills and ideological beliefs; to develop behavioral skills that can be identified with the standards of Christian morality; to promote awareness of children by the image of Jesus Christ as the most perfect example for imitation; to fill various fields of educational work with religious content; to diversify of the adolescents’ leisure activities by organizing both educational and entertaining activities; to involve adolescents’ parents, school teachers and priests to their Christian upbringing during the extra-curricular activity. It is proved that during extracurricular time, adolescents’ Christian upbringing is carried out by the following forms and methods: charitable activity, ecological activity, labor activity, aesthetic activity, pilgrimage, visiting of Church services, organizing children's Christian theater, children's Christian Clubs, camps, celebrating of Church holidays ( Christmas, Easter, etc.).

Key words: adolescents, extra-curricular activity, Christian upbringing, teachers, charitable activity.


Повний текст:

PDF

Посилання


Біблійна історія та християнська етика: програма для загальноосвітніх навчальних закладів. 1-11 клас / ФИЛИП (Осадченко Р.А.), Євтух М.Б., Ковровський І. Г. та ін. – Полтава : ФОП Мирон І. А., 2016. – 132 с.

Ковровський І. Г. Формування духовно-моральних цінностей засобами курсу «Біблійна історія і християнська етика» : навчально-методичний посібник / І. Г. Ковровського. – Біла Церква : КОІПОПК, 2010. – 200 с.

Кравченко І. В. Формування у підлітків моральних вчинків у позакласній роботі : автореф. дис... канд. пед. наук : 13. 00.07. Київ, 2004./ І. В. Кравченко – 17 с.

Марко В. Ю. Духовне виховання дітей молодшого шкільного віку в катехитичних і католицьких школах : монографія. / Ю. В. Марко – Львів : Видавництво Українського католицького університету, 2015. – 268 с.

Саннікова Т. В. Духовне виховання молодших підлітків засобами християнської етики : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.07. Київ, 2007. / Т. В. Саннікова. – 20 с.

Християнська етика в українській культурі. Поради небайдужим батькам. [Електоронний ресурс]. – Режим доступу : www.rokim.org.ua
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.1115442

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.