СТУПІНЬ ДОСЛІДЖЕНОСТІ ПРОБЛЕМИ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНИХ СЛУЖБ ДЛЯ ДІТЕЙ В УКРАЇНІ

І. І. Єланцева

Анотація


У статті аналізуються дисертаційні праці та статті, повязані з проблемою становлення та розвитку соціально-педагогічних служб в Україні в кінці ХХна початку ХХІ століття. Установлено, що до провідних праць зазначеної тематики належать дисертації С. Бикасової, Т. Лях, С. Іноземцевої, О. Мкртічян, А. Солодчук, Д. Сая. Зазначені фахівці розробили модель забезпечення соціально-педагогічної діяльності студентських волонтерських груп; обґрунтували етапи та схарактеризували основні напрями соціально- педагогічної роботи з підлітками з особливими потребами в середніх навчальних закладах України досліджуваного періоду; розкрили еволюцію системи соціально-педагогічної діяльності в позашкільних закладах України; визначили особливості, принципи, форми та методи організації соціального виховання дітей, позбавлених батьківського піклування, в США; обґрунтували педагогічні умови формування моральних цінностей майбутніх соціальних працівників у процесі волонтерської діяльності; здійснили цілісний історико-педагогічний аналіз проблеми діяльності соціально-педагогічної служби в загальноосвітніх школах України в 20-90-ті роки ХХ століття.

Ключові слова: становлення, розвиток, діти, соціально-педагогічна служба, Україна.

 

В статье анализируются диссертационные работы и статьи, связанные с проблемой становления и развития социально-педагогических служб в Украине в конце ХХ - начале XXI века. Установлено, что к ведущим работам указанной тематики принадлежат диссертации С. Быкасовой, Т. Лях, С. Иноземцевой, А. Мкртичян, А. Солодчук, Д. Сая. Указанные специалисты разработали модель обеспечения социально-педагогической деятельности студенческих волонтерских групп; обосновали этапы и охарактеризовали основные направления социально- педагогической работы с подростками с особыми потребностями в средних учебных заведениях Украины исследуемого периода; раскрыли эволюцию системы социально-педагогической деятельности во внешкольных заведениях Украины; определили особенности, принципы, формы и методы организации социального воспитания детей, лишенных родительской опеки, в США; обосновали педагогические условия формирования нравственных ценностей будущих социальных работников в процессе волонтерской деятельности; осуществили целостный историко-педагогический анализ проблемы деятельности социально-педагогической службы в общеобразовательных школах Украины в 20-90-е годы ХХ века.

Ключевые слова: становление, развитие, дети, социально-педагогическая служба, Украина.

 

The article analyzes the thesis works and articles related to the problem of the socialpedagogical services formation and development in Ukraine at the end of the XXth -the beginning of the XXIth century. It has been established that the leading works on the mentioned topics include the thesis works of S. Bykasova, T. Liakh, S. Inozemtseva, A. Mkrtychian, A. Solodchuk, D. Sai. The above specialists have developed a model for ensuring social-pedagogical activities of student volunteer groups; substantiated the stages and characterized the main areas of the socialpedagogical work with the adolescents who had special needs in secondary schools of Ukraine during the period under study; revealed the evolution of the system of the social-pedagogical activities in out-of-school institutions of Ukraine; defined the features, principles, forms and methods of organizing the social upbringing of children deprived of the parental care in the United States; substantiated pedagogical conditions for the formation of future social workers’ moral values in the process of volunteerism; carried out a full historical and pedagogical analysis of the problem of the activity of the social-pedagogical services in comprehensive schools of Ukraine in the 20-90-ies of the XXth century.

Keywords: formation, development, children, social-pedagogical service, Ukraine.


Повний текст:

PDF

Посилання


Бикасова С. А. Становлення та розвиток соціально-педагогічної служби у загальноосвітніх школах України (20-ті – 90-ті роки ХХХ століття) / Автор. дис. на здобуття наук. ступ. канд. пед. наук за спец. 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки / С. А. Бикасова – Харків, 2015. – 20 с.

Іноземцева С. В. Організація соціально-педагогічної роботи з підлітками з особливими потребами в середніх навчальних закладах України (друга половина ХХ століття): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки» / С. В. Іноземцева – Харків, 2009. – 20 с.

Лях Т. Л. Соціально-педагогічна діяльність студентських волонтерських груп., Дис. на здобуття наук. ступ. канд. пед. наук. зі спец. 13.00.05 – соціальна педагогіка / Т. Л. Лях – Луганськ, 2009.

Мкртічян О. А. Організація соціально-педагогічної діяльності в позашкільних закладах України (20-80 рр. ХХ ст.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки» / О. А. Мкртічян – Харків, 2007. – 22 с.

Мушинський В. Інтегрована модель: розвиток соціально-педагогічної служби. Електронний ресурс. URL: http://libr.dp.ua/Region/Period/Osvita/010812/soc_ped_2012_5.pdf. Дата звернення 17.08.2017

Палько, І. М. Соціально-педагогічна служба вищого навчального закладу як суб’єкт формування здорового способу життя студентів / І. М. Палько // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (38), 2008., С. 54-57

Сай Д. В. Формування моральних цінностей майбутніх соціальних працівників у процесі волонтерської діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00.07 «Теорія і методика виховання» / Д. В. Сай – Харків, 2016. – 20 с.

Солодчук О. В. Соціальне виховання дітей, позбавлених батьківського піклування, в США : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки» / О. В. Солодчук – Умань, 2015. – 22 с.
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.1115919

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.