ВИКОРИСТАННЯ СИТУАТИВНИХ ЗАВДАНЬ У СИСТЕМІ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ВИКЛАДАЧІВ

Л. Г. Кайдалова, Н. В. Науменко

Анотація


У статті розглянуто проблему використання ситуативних завдань у системі підвищення кваліфікації викладачів вищих навчальних закладів медичного та фармацевтичного профілю. Визначено теоретичні та практичні аспекти застосування ситуативних завдань на практичних заняттях. Проаналізовано значення використання ситуацій для підвищення рівня професійної компетентності, подальшого самовдосконалення та саморозвитку, формування культури спілкування, володіння прийомами педагогічного впливу, самоконтролю та саморегуляції, розвитку професійно важливих якостей викладачів вищих фармацевтичних та медичних закладів освіти з метою творчого розв’язання проблем педагогічної взаємодії та впливу на рівень якості підготовки випускників фармацевтичних та медичних вищих навчальних закладів.

Ключові слова: технологія групової взаємодії, інтерактивні методи навчання, метод аналізу ситуативних завдань, підвищення кваліфікації, викладачі вищих навчальних закладів, педагогічна майстерність, педагогічне спілкування, педагогічний досвід.

 

В статье рассмотрена проблема использования ситуативных задач в системе повышения квалификации преподавателей высших учебных заведений медицинского и фармацевтического профиля. Определены теоретические и практические аспекты применения ситуативных задач на практических занятиях. Проанализировано значение использования ситуаций для повышения уровня профессиональной компетентности, дальнейшего самосовершенствования и саморазвития, формирования культуры общения, владение приемами педагогического влияния, самоконтроля и саморегуляции, развития профессионально важных качеств преподавателей высших фармацевтических и медицинских учебных заведений с целью творческого решения проблем педагогического взаимодействия и влияния на уровень качества подготовки выпускников фармацевтических и медицинских вузов.

Ключевые слова: технология группового взаимодействия, интерактивные методы обучения, метод анализа ситуационных задач, повышение квалификации, преподаватели высших учебных заведений, педагогическое мастерство, педагогическое общение, педагогический опыт.

 

The article considers the problem of using situational tasks in the system of professional development of teachers of higher educational institutions of medical and pharmaceutical profile. The essence of the method of analysis of situational tasks, based on which is the description of existing events, containing the contradictions, is described. The following types of situational tasks are considered, such as situation-illustrations, situation-problems, situation-tasks, etc. The theoretical and practical aspects of the application of situational problems in practical exercises are determined. The importance of using situations to increase the level of professional competence, further self-improvement and self-development, the formation of a communication culture, the possession of methods of pedagogical influence, self-control and self-regulation, development of professionally important qualities of teachers of higher pharmaceutical and medical schools with the purpose of creatively solving the problems of pedagogical interaction and influence on the level quality training of graduates of pharmaceutical and medical universities.

Key words: group interaction technology, interactive methods of teaching, method of analyzing situational tasks, advanced training, teachers of higher educational institutions, pedagogical skills, pedagogical communication, pedagogical experience.


Повний текст:

PDF

Посилання


Кайдалова Л. Г. Підвищення кваліфікації та педагогічної культури викладача вищого навчального закладу / Л. Г. Кайдалова // Наукові записки НПУ ім. М. П. Драгоманова : зб. наук. праць. – 2011. – Вип. 97. – С. 82-89.

Козаков В. А. Психолого-педагогічна підготовка фахівців у непедагогічних університетах : монографія / В. А. Козаков, Д. І. Дзвінчук. – К. : НІЧЛАВА, 2003. – 140 с.

Кухарев Н. В. Диагностика педагогического мастерства и педагогического творчества (опыт, критерии, прогнозирование) / Н. В. Кухарев, В. С. Решетько. в 3-х ч. Ч. 1 – Минск : Ред. журн. «Адукацыя и выхавание», 1996. – 104 с.

Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 03.05.93 р. № 95 про «Тимчасове положення про підвищення кваліфікації викладачів вищих медичних і фармацевтичних навчальних закладів, інститутів удосконалення лікарів». Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0047-93

Ничкало, Н. Г. Освіта дорослих невід’ємна складова освіти впродовж життя / І. А. Зязюн, Н. Г. Ничкало та ін. // Національна доповідь про стан і перспективи розвитку освіти в Україні – К. : Пед. думка, 2011. – С. 105-116.

Педагогічна майстерність: Підручник / І. А. Зязюн, Л. В. Крамущенко, І. Ф. Кривонос та ін. – К.: Вища шк., 1997. – 349 с.

Пімінов О. Ф. Підвищення кваліфікації викладачів – невід‘ємна складова забезпечення якості освіти / О. Ф. Пімінов, Л. Г. Кайдалова, Н. Б. Щокіна // Зб. наук. пр. – Ялта, 2013. – Вип. 41. – Ч. 4. – С. 189-195.

Савельева М. Г. Педагогические кейсы: конструирование и использование в процессе обучения и оценки компетенций студентов / М. Г. Савельева // учеб.-метод. пос. – Ижевск, УдГУ, 2013. – 94 с.

Сисоєва С. О. Інтерактивні технології навчання дорослих / С. О. Сисоєва // навч.-метод. посіб. – Київ : ВД «ЕКМО», 2011. – 324 с.

Спирин Л. Ф. Теория и технология решения педагогических задач / Л. Ф. Спирин. – М. : Российское педагогическое агентство, 1997. – 154 с.

Стрельніков В. Ю. Сучасні технології навчання у вищій школі / В. Ю. Стрельніков, І. Г. Брітченко // Модульний посібник для слухачів авторських курсів підвищення кваліфікації викладачів МІПК ПУЕТ. – Полтава : ПУЕТ, 2013. – 309 с.
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.1115925

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.