КРИТЕРІЇ ТА ПОКАЗНИКИ СФОРМОВАНОСТІ ПІЗНАВАЛЬНО-ТВОРЧОЇ САМОСТІЙНОСТІ СТУДЕНТІВ В ЕВРІСТИЧНОМУ НАВЧАННІ

С. В. Міхно

Анотація


У статті запропоновано критерії (методологічний, мотиваційний, актуалізаційно-цільовий, організаційний, методичний, індивідуально- nдіяльнісний, пізнавально-творчий, рефлексійний, компетентнісний) та показники (методологічна готовність до пізнавально-творчої самостійності студентів в еврістичному навчанні; розуміння суті та наявність прагнення реалізувати пізнавально-творчий стиль самостійності в евристичному навчанні; ціннісно-професійна орієнтація студента – майбутнього фахівця; усвідомленість вибору напряму майбутньої професійної діяльності; поглиблення самостійно набутих знань; наявність-відсутність установок у здійсненні пізнавально-творчої самостійності в евристичному навчанні; різнорівнева база пізнавально-творчих завдань; активність використання методично-допоміжних матеріалів; рефлексивні вміння; академічна успішність; інтенсивність використання форм, методів та прийомів навчання; здатність до самооцінки та самокорекції рівня розвитку предметних компетентностей тощо) сформованості пізнавально-творчої самостійності студентів в евристичному навчанні.

Ключові слова: критерії, показники, сформованість, евристичне навчання, студенти, пізнавально-творча самостійність.

 

В статье предложены критерии (методологический, мотивационный, актуализационно-целевой, организационный, методический, индивидуально-деятельностный, познавательно-творческий, рефлексивный, компетентностный) и показатели (методологическая готовность к познавательно-творческой самостоятельности студентов в эвристическом обучении, понимание сути и наличие стремления реализовать познавательно-творческий стиль самостоятельности в эвристическом обучении; ценностно-профессиональная ориентация студента - будущего специалиста; осознанность выбора направления будущей профессиональной деятельности; углубление самостоятельно приобретенных знаний, наличие-отсутствие установок в осуществлении познавательно-творческой самостоятельности вэвристическом обучении; разноуровневая база познавательно-творческих задач; активность использования методическо-вспомогательных материалов; рефлексивные умения; академическая успеваемость; интенсивность использования форм, методов и приемов обучения; способность к самооценке и самокоррекции уровня развития предметных компетенций и т.д.) сформированности познавательно-творческой самостоятельности студентов в эвристическом обучении.

Ключевые слова: критерии, показатели, сформированность, эвристическое обучение, студенты, познавательно-творческая самостоятельность.

 

The article suggests the criteria (methodological, motivational, actualizing and target-oriented, organizational, methodical, individually active, cognitive and creative, reflexive, competence-based) and indicators (methodological readiness for students’ cognitive and creative independence in heuristic learning, the understanding of the essence and the desire to realize cognitive and creative style of independence in heuristic learning; the value and professional orientation of a student who is a future specialist; conscious choice of the future professional activity direction, the deepening of self-acquired knowledge, the presence or absence of the orientations in the implementation of cognitive and creative independence in heuristic learning; the multilevel basis of cognitive and creative tasks; the activity of using methodical and auxiliary materials; reflexive skills; academic achievement; the intensity of using forms, methods and techniques of teaching; the ability to self-assessment and self-correction of the level of the competences development etc.) of the formedness of students’ cognitive and creative independence in heuristic learning.

Keywords: criteria, indicators, formedness, heuristic learning, students, cognitive and creative independence.


Повний текст:

PDF

Посилання


Кузнецова Е. В. Индивидуализация самостоятельной учебной деятельности студентов в педагогическом вузе : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.08. / Е. В. Кузнецова – Шуя, 2012. 24 с.

Плохута Т. М. Тестовий контроль як засіб діагностики самостійної пізнавально-творчої діяльності студентів у навчанні гуманітарних дисциплін: дис. … канд. пед. наук : 13.00.09. / Т. М. Плохута – Суми, 2013. 220 с.

Пиндик О. Г. Педагогічні умови розвитку пізнавальної активності студентів вищих навчальних закладів економічного профілю (на матеріалі вивчення іноземної мови): дис.... канд. пед. наук : 13.00.09. / О. Г. Пундик – К., 2003. – 290 с.

Проценко І. І. Евристичний діалог у формуванні професійно-творчих умінь майбутнього вчителя гуманітарних дисциплін: дис. … канд. пед. наук : 13.00.09. / І. І. Проценко – Суми, 2012. – 226 с.

Сіняговська І. Ю. Формування пізнавальної самостійності студентів педагогічного університету у процесі навчання іноземної мови: дис. …канд. пед.. наук : 13.00.09. / І. Ю. Сіняговська – Кривий Ріг, 2011. – 260 с.
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.1115931

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.