АКТУАЛЬНІСТЬ ІДЕЙ К. УШИНСЬКОГО В УМОВАХ РОЗБУДОВИ НОВОЇ МОДЕЛІ ПІДГОТОВКИ СУЧАСНОГО ВЧИТЕЛЯ

О. М. Друганова, В. М. Білик, А. О. Денисенко

Анотація


Актуальність дослідження зумовлена необхідністю підготовки сучасного вчителя, здатного брати відповідальність за виховання молоді, згуртовувати, надихати, формувати громадянина своєї країни. У статті акцентовано увагу, що в процесі пошуку нової моделі підготовки вчителя української школи значну роль відіграють як сучасні новітні технології, наукові розробки в сфері педагогіки та психології, так і унікальний вітчизняний досвід, на прикладі педагогічної спадщини К. Ушинського.

Метою публікації є аналіз науково-педагогічного доробку педагога, визначення шляхів творчого застосування його ідей для підготовки сучасного вчителя.

У процесі проведеного дослідження установлено, що історико-педагогічний досвід, який демонструє спадкоємність наукових традицій та інновацій минулого, як ніколи є актуальним для пошуку відповідей на сучасні питання, встановлення методів педагогічної підготовки здобувачів вищої педагогічної освіти. Автори наголошують, що проблемі розробки системи професійної педагогічної освіти К. Ушинський приділяв вагоме значення.

Автори продемонстрували важливість думки видатного педагога про те, що першочерговим завданням педагогічної освіти має стати формування особистості вчителя, його характеру й переконань, хоча просвітник не відкидає актуальності озброєння майбутнього фахівця знаннями з конкретної навчальної дисципліни, педагогічними теоріями й практичними вміннями. У статті зосереджено увагу на умовах формування особистості вчителя, зокрема: ґрунтовному ознайомленню з науками (педагогіка, психологія, філософія, історія); пізнанню людини, дитини у всіх її проявах; визначенню мети своєї діяльності; вибору засобів, методів, прийомів навчання й виховання учнівської молоді; формуванню у вчителя здатності узагальнювати набутий досвід й висловлювати особисту думку. Наголошено на доцільності впровадження ідей К. Ушинського стосовно підготовки вчителів у ЗВПО шляхом насичення змісту навчальних курсів й аудиторних занять із педагогічних дисциплін практичними ситуаціями, педагогічними тренінгами для озброєння вчителя прикладними уміннями й навичками.


Ключові слова


підготовка вчителя, завдання педагогічної освіти, особистість педагога, характер, переконання

Повний текст:

PDF

Посилання


Друганова О. М. Приватна ініціатива в освіті України (історико-педагогічний аспект) [Текст] : Монографія. Х. : ДИВО, 2008. 556 с.

Друганова О.М., Білик В.М. Актуальність поглядів В. О. Сухомлинського в умовах розбудови Нової української школи. Теорія та методика навчання та виховання. Х., 2019. Вип. 47. С. 26 – 36.

Друганова О. М., Мартиненко І. І. Кейс-технологія як ефективний спосіб підготовки сучасного викладача вищої школи. Теорія та методика навчання та виховання, 2019, Вип. 46. С. 48 – 58.

Хрестоматія з історії педагогіки в 2-х томах / за заг. ред. член-кор. НАПН України, д. пед. наук А. В. Троцко. Х., 2011. С. 167 – 196, 197 – 215, 229 – 249.

Ящук І .П. Провідні ідеї морального виховання В. Сухомлинського у контексті сучасної практики освіти і виховання. Режим доступу: https://www.cuspu.edu.ua/images/download-files/naukovi-zapysky/171/35.pdf

REFERENCES:

Druhanova, O. M (2008). Pryvatna initsiatyva v osviti Ukrayiny (istoryko-pedahohichnyі aspekt). [Private initiative in the education of Ukraine (historical and pedagogical aspect)] [Tekst] : Monohrafiіa. Kh. : DYVO, 556 (іn Ukrainian)

Druhanova, O. M. & Bilyk, V. M. (2019). Aktualnist pohliadiv V. O. Sukhomlynskoho v umovakh rozbudovy Novoyi ukrayinskoyi shkoly. [The relevance of the views of V. O. Sukhomlynskyi in the context of the development of the New Ukrainian School]. Teoriia ta metodyka navchannia ta vykhovannia, Vyp. 47. 26 – 36 (іn Ukrainian)

Druhanova, O. M. & Martynenko, I. I. (2019). Keis-tekhnolohiia yak efektyvnyi sposib pidhotovky suchasnoho vykladacha vyshchoi shkoly. [Case technology as an effective way to prepare amodern higher education teacher]. Teoriia ta metodyka navchannia ta vykhovannia, Vyp. 46. 48 – 58 (іn Ukrainian)

Trotsko, A.V. (Ed) (2011). Khrestomatiya z istoriyi pedahohiky v 2-kh tomakh [Textbook on the history of pedagogy in 2 volumes] Kh., 167 – 196, 197 – 215, 229 – 249 (іn Ukrainian)

Yashchuk I. P. (2018). Providni ideyi moralnoho vykhovannia V. Sukhomlynskoho u konteksti suchasnoyi praktyky osvity i vykhovannia [Leading ideas of moral education of V. Sukhomlynskyi in the context of modern practice of education and upbringing]. Retrieved from: https://www.cuspu.edu.ua/images/download-files/naukovi-zapysky/171/35.pdf (іn Ukrainian)
DOI: https://doi.org/10.34142/23128046.2023.54.05

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.