ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ РОЗВИТОК ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ В КНР

В. В. Фазан, Л. А. Штефан, О. Ю. Кузнецова

Анотація


Cтаття присвячена вивченню питань інтелектуального розвитку дітей дошкільного віку у Китайській Народній Республіці. Провідними докуметами щодо визначення змісту інтелектуального розвитку дошкільників у ЗДО Китаю виступають «Правила керівництва дитячими садками», «Порядок роботи в дитячих садках» та деякі інші. Установлено, що в основу концепції інтелектуального розвитку дітей у закладах дошкільної освіти КНР покладено ідеї відомих китайських педагогів – Чжана Сюе, Джана Цзуньлінь, Тао Сінджи та інших.

З’ясовано, що мета зазначеного розвитку дошкільників у Китаї полягає у підготовці дітей до навчання в школі, до продуктивного засвоєння шкільної програми, у вихованні особистості, яка здатна до подальшого навчання та саморозвитку. Зазначена мета знайшла своє відбиття у таких завданнях, як-от: формування у дітей прагнення до знань та пізнавальних інтересів; розвиток у дошкільників здібностей до самостійного пізнання навколишнього світу; постійне залучення дитини до розумової праці й підготовка її до життя взагалі тощо.

Наголошено на тому, що китайський уряд розробляє спеціальні програми, які найбільшою мірою впливають на інтелектуальний розвиток дошкільників. Зазначені програми передбачають: сенсорний розвиток дитини; формування її мовленнєвих навичок; вивчення основ арифметики; прищеплення важливих соціальних умінь та ін. Фахівці слушно наполягають на тому, що кожен вид діяльності дошкільника сприяє його інтелектуальному розвитку.

У статті на основі аналізу праць науковців визначено показники інтелектуального розвитку дитини дошкільного віку, а саме: вміння дитини ставити питання; поводитись з іншими дітьми і дорослими; сприймати і виконувати поставлені завдання; розуміти певні предмети та явища оточуючого світу.

Особлива увага приділена вихователю, рівню його підготовки і перепідготовки. Зокрема, наголошується на тому, що сьогодні з метою якісної підготовки педагогічних кадрів для закладів дошкільної освіти в КНР, які б успішно здійснювали інтелектуальний розвиток дітей дошкільного віку, почали об’єднувати факультети дошкільної педагогіки з середніми спеціальними школами, відкривати інститути дошкільної педагогіки, здійснювати підготовку вихователів за різними рівнями – бакалавра, магістра тощо. 


Ключові слова


дошкільник, інтелектуальний розвиток, КНР, вихователь, заклад дошкільної освіти

Повний текст:

PDF

Посилання


Chan J. Giftedness and China’s Confucian Heritage. Conceptions of giftedness: Sociocultural perspectives. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, 2007. pp. 35-64.

Cheng L., Wang F. On the effect of parenting styles on ten-year-old urban or migrant gifted children’s selfconcept. Chinese Journal of Special Education, 2010. № 12. рр. 36-42.

Dai D.Y., Steenbergen-Hu S. Special class for the gifted young: A 34-year experimentation with early college entrance programs in China. Roeper Review, 2015. № 37. P. 9-18.

Education in China. Retrived from: https://www. kpmg.de/docs/Education-inChina-201011.pdf

Науменко С. С. Витоки ідеї навчання і виховання обдарованих дітей в Китаї. Теорія та методика навчання та виховання. 2021. № 50. С.137-144. DOI: 10.34142/23128046.2021.50.12

Савченко Л. Л. Інтелектуальний розвиток дітей старшого дошкільного віку як складник розумового розвитку. Педагогічні науки: реалії та перспективи. Вип. 71, Cерія 5, 2019. С. 221-224.

Хало З. Інтелектуальний розвиток дитини у системі дошкільного виховання Німеччини : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.01. Дрогобич, 2008. 22 с.

REFERENCES:

Chan, J. (2007). Giftedness and China’s Confucian Heritage. Conceptions of giftedness: Sociocultural perspectives. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, 35-64.

Cheng, L. & Wang, F. (2010). On the effect of parenting styles on ten-year-old urban or migrant gifted children’s selfconcept. Chinese Journal of Special Education. # 12. 36-42.

Dai, D. Y. & Steenbergen-Hu. S. (2015). Special class for the gifted young: A 34-year experimentation with early college entrance programs in China. Roeper Review, # 37. 9-18.

Education in China. (2010). Retrived from: https://www. kpmg.de/docs/Education-in China-201011.pdf

Naumenko, S. S. (2021). Vytoky idei navchannia i vykhovannia obdarovanykh ditei v Kytai. [Origins of the idea of education and upbringing of gifted children in China]. Teoriia ta metodyka navchannia ta vykhovannia. # 50. 137-144. DOI: 10.34142/23128046.2021.50.12 (in Ukrainian)

Savchenko, L. L. (2019). Intelektualnyi rozvytok ditei starshoho doshkilnoho viku yak skladnyk rozumovoho rozvytku. [Intellectual development of older preschool children as a component of mental development]. Pedahohichni nauky: realii ta perspektyvy. Vyp. 71, seriia 5, 221-224 (in Ukrainian)

Khalo, Z. (2008). Intelektualnyi rozvytok dytyny u systemi doshkilnoho vykhovannia Nimechchyny [Intellectual development of the child in the system of preschool education in Germany] : avtoref. dys. … kand. ped. nauk : 13.00.01. Drohobych, 22 (in Ukrainian)
DOI: https://doi.org/10.34142/23128046.2023.54.11

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.