ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ДЕФІНІЦІЇ «МІЖОСОБИСТІСНІ ВІДНОСИНИ»

О. В. Молчанюк, О. Б. Борзик

Анотація


У статті проаналізовано проблему міжособистісних відносин у працях вітчизняних та зарубіжних науковців із погляду філософії, психології та соціології. Установлено, що дослідники, вивчаючи міжособистісні відносини, користуються низкою споріднених понять: «співробітництво», «стосунки», «ставлення», «взаємини», «спілкування», «взаємодія». Проаналізовано багатоаспектну сутність поняття «міжособистісні відносини». З’ясовано, що поняття «міжособистісні відносини» акцентує увагу на емоційно-чуттєвому аспекті взаємодії між людьми і вводить фактор часу і аналіз спілкування. Теоретичний аналіз наукової літератури з проблеми формування міжособистісних відносин учасників освітнього процесу педагогічних закладів вищої освіти засвідчив той факт, що існує два аспекти, за якими вчені досліджують міжособистісні відносини: через гуманізацію та демократизацію освітнього процесу та через взаємодію і відносини суб’єктів освітнього процесу. Окреслено та розширено систему взаємодії учасників міжособистісних відносин освітнього процесу у педагогічних закладах вищої освіти. На основі теоретичного аналізу сформульовано авторське визначення феномену «міжособистісні відносини». Установлено напрями подальшого дослідження, які полягають в обґрунтуванні нових підходів до активної, толерантної і висококультурної особистості майбутнього фахівця та гармонізації міжособистісних відносин в освітньому процесі сучасного педагогічного закладу вищої освіти.

Ключові слова: міжособистісні відносини, особистість, суб’єктна взаємодія, навчальне співробітництво, міжособистісні взаємини.

 

В статье проанализирована проблема межличностных отношений в работах отечественных и зарубежных ученых с точки зрения философии, психологии и социологии. Установлено, что исследователи, изучая межличностные отношения, используют ряд родственных понятий: «сотрудничество», «отношения», «взаимоотношения», «общение», «взаимодействие». Проанализировано сущность понятия «межличностные отношения». Выяснено, что понятие «межличностные отношения» акцентирует внимание на эмоционально- чувственном аспекте взаимодействия между людьми и вводит фактор времени и анализ общения. Теоретический анализ научной литературы по проблеме формирования межличностных отношений участников образовательного процесса педагогических высших учебных заведений показал,что существует два аспекта, по которым ученые исследуют межличностные отношения: через гуманизацию и демократизацию образовательного процесса и через взаимодействие и отношения субъектов образовательного процесса. Определена и расширена система взаимодействия участников межличностных отношений образовательного процесса в педагогических учреждениях высшего образования. На основе теоретического анализа сформулировано авторское определение феномена «межличностные отношения». Установлены направления дальнейшего исследования, которые заключаются в обосновании новых подходов к активной, толерантной и

высококультурной личности будущего специалиста и гармонизации межличностных отношений в образовательном процессе современного педагогического учреждения высшего образования.

Ключевые слова: межличностные отношения, личность, субъектное взаимодействие, учебное сотрудничество.

 

The article deals with the problem of interpersonal relations in the works of Ukrainian and foreign researchers in terms of philosophy, psychology and sociology. The authors find that the researchers, studying interpersonal relationships, use a number of related concepts: "cooperation", "relationship", "attitude", "relationships", "communication", "interaction". The multi-aspect essence of the concept "interpersonal relationships" is analyzed. After studying various aspects, it is noticed that the concept of "interpersonal relationships" focuses on the emotional and sensory aspect of interaction between people and introduces a time factor and analysis of communication. Theoretical analysis of the scientific literature on forming interpersonal relationships of educational process participants at pedagogical higher education establishments highlighted the fact that there are two aspects, according to which researchers study interpersonal relationships: 1) humanization and democratization of the educational process and 2) interaction and relationships of subjects of the educational process. The authors outline and expand the system of interaction between the participants of the interpersonal relationships of the educational process at pedagogical higher education establishments. Based on the theoretical analysis of the formulated material, the authors introduce the definition of the "interpersonal relationships” phenomenon. The perspective directions for further researches are studying new approaches to active, tolerant and highly cultured personality of a future professional as well as harmonization of interpersonal relationships in the educational process at pedagogical higher education establishments.

Key words: interpersonal relationships, personality, interaction of subjects, educational cooperation, interpersonal relationships.


Повний текст:

PDF

Посилання


Андреева Г. М. Психология социального познания: уч. пос. для студ. высш. учеб. завед. / Г. М. Андреева – М., 2000. – 288 с.

Бех І. Д. Виховання особистості : у 2 кн. Кн. 1. Особистісно орієнтований підхід: теоретико-технологічні засади. / І. Д. Бех – К., 2003. – 280 c.

Бодалев А. А. Восприятие и понимание человека человеком. / А. А. Бодалев – М., 1982. – 200 с.

Каган М. С. Мир общения: Проблема междусубьектных отношений. / М. С. Каган – М., 1988. – 319 с.

Коломинский Я. Л. Психология обещния. / Я. Л. Коломинский – М., 1974. – 96 с.

Кручек В. А. Психолого-педагогічні основи міжособистісного спілкування. / В. А. Кручек – К., 2011. – 302 с.

Москаленко В. В. Особливості дослідження соціалізації особистості в інтерсуб’єктній парадигмі. / В. В. Москаленко // Соціальна психологія. – К., 2009. – Вип. 6 (38). – С. 22–36.

Мясищев В. Н. Психология отношений: Избранные психологические труды / В. Н. Мясищев – М., 1995. – 356 с.

Обозов Н. Н. О трехкомпонентной структуре межличностного взаимодействия. / Н. Н. Обозов – М., 1981. – С. 80-92.

Рубинштейн С. Л. Тактика и стратегия этики. / С. Л. Рубинштейн // Вопросы психологии. – Питер, 1979. – Вип. 5. – 167 с.

Семиченко В. А Психологія соціальних відносин. / В. А. Семиченко – К., 1999. – 168 с.

Соціологія : короткий енциклопедичний словник / уклад. і голов. ред. В. І. Волович. – К., 1998. – 736 с.
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.1115937

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.