ТЕСТОВЕ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ ІЗ ДИСЦИПЛІНИ «УКРАЇНСЬКА ПУНКТУАЦІЯ»

Л. В. Сегін, Л. М. Тищенко

Анотація


У статті автори розглядають важливі аспекти застосування тестових технологій під час вивчення дисципліни «Українська пунктуація». Проаналізовано досвід провідних методистів щодо якісно нових підходів дооцінювання знань, умінь та навичок студентів. Констатовано, що тести варто запроваджувати нарівні з традиційними видами контролю, що дасть змогу за допомогою першого контролю перевірити знання теоретичного матеріалу, а за допомогою другого – оцінити практичні вміння й навички студентів. Обґрунтовано доцільність використання тестових завдань різних видів (множинний вибір із однією правильною відповіддю, множинний вибір із кількома правильними відповідями, на встановлення відповідності й послідовності, завдання-доповнення, проблемні питання), що сприятиме ґрунтовному оцінюванню рівня знань, умінь і навичок.

Ключові слова: тестові завдання, форми контролю, поточний контроль, традиційні види контролю.

 

В статье авторы рассматривают аспекты использования тестовых технологий при изучении дисциплины «Украинская пунктуация». Анализируется опыт ведущих методистов, касающийся качественно новых подходов к оцениванию знаний, умений и навыков студентов. Утверждается, что тесты целесообразно использовать наравне с традиционными видами контроля, что даст возможность при помощи первого контроля проверить знание теоретического материала, а при помощи второго –оценить практические умения и навыки студентов. Обосновывается целесообразность использования тестовых заданий разных видов (множественный выбор с одним правильным ответом, множественный выбор с несколькими правильными ответами, на установления соответствия и последовательности, задания-дополнения, проблемные вопросы), что будет способствовать основательному оцениванию уровня знаний, умений и навыков.

Ключевые слова: тестовые задания, формы контроля, текущий контроль, традиционные виды контроля.

 

In this paper the authors examined important aspects of applying testing technologies in the study of the subject "Ukrainian punctuation". The leading methodologists’ experience on entirely new approaches of evaluation of students’ knowledge and skills was analised. It is obvious that tests are worth applying with traditional forms of control and the first test will enable controlling theoretical material, and the other test will evaluate students’ practical skills . It is noted that among the tests developed by the authors (248 tests on the theory of punctuation and 372 from the set of rules) are more closed-form problems, which consists in selecting one correct answer from the list. Expediency of using different types of tests (multiple choice with one correct answer, multiple choice with some correct answers, and task-supplements, problem questions) facilitating thorough assessment of knowledge and skills was grounded.

Keywords: tests, forms of control, current control, traditional types of tests.


Повний текст:

PDF

Посилання


Аванесов В. С. Композиция тестовых заданий / В. С. Аванесов. – М. : Центр тестирования, 2002. – 239 с.

Аванесов В. С. Теория и методика педагогических измирений / В. С. Аванесов. – Электронный ресурс : http:testolog.narod.ru/Theory12.html.

Бадер В. І. Застосування тестових технологій як засобу підвищення якості фахової підготовки майбутніх учителів початкових класів / В. І. Бадер, І. А. Хижняк // Наукові записки НДУ ім. М. Гоголя. Психолого-педагогічні науки. – 2011. – № 10. – С. 196–201.

Булах І. Є. Створюємо якісний тест : [навч. посіб.] / І. Є. Булах, М. Р. Мруга. – К. : Майстер-клас, 2006. – 160 с.

Євтух М. Б. Інноваційні методики оцінювання навчальних досягнень : монографія / М. Б. Євтух, Е. В. Лузік, Л. М. Дибкова. – К. : КНЕУ, 2010. – 248 с.

Кизима Р. А. Тестова система оцінювання знань студентів, як один із методів сучасної технології навчання / Р. А. Кизима, В. В. Яковчук. – Електронний ресурс : http://ap.uu.edu.ua/article/279.

Милютіна І. М. Тестування як ефективний метод перевірки професійної компетентності студентів. – Електронний ресурс : http://osvita.ua/school/lessons_summary/edu_technology/15024/

Сегін Л. В. Українська пунктуація : навчальний посібник [у 2-х ч.] / Л. В. Сегін. – Вінниця : ДонНУ, 2015. – 404 с..

Сиротенко В. Тестування як вагомий компонент в організації та здійсненні інтерактивно-дистанційного навчання / В. Сиротенко, О. Ішутіна // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць. – Вип. LXIX. – Слов’янськ : ДДПУ, 2014. – С. 115–126.
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.1115972

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.