РОЗВИТОК СПРЯМОВАНОСТІ ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ НА ЗДІЙСНЕННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

О. М. Іонова, С. Є. Лупаренко

Анотація


Доцільність розвитку спрямованості вчителя початкової школи на реалізацію здоров’язбережувальної професійної діяльності зумовлена значним впливом вчителя на здоровий розвиток молодших школярів через освіту, з іншого боку, недостатньою усвідомленістю педагога своєї ролі у процесі збереження здоров’я дітей.

Метою дослідження є стимулювання спрямованості вчителя початкової школи на реалізацію здоров’язбереження  школярів, що передбачає посилення мотиваційно-ціннісного й когнітивно-процесуального компонентів професійно-педагогічної діяльності вчителя та його науково-методичну підтримку під час безпосереднього здійснення ним навчально-виховного процесу.

Використано комплекс емпіричних методів: аналіз продуктів професійної діяльності вчителів, спостереження й аналіз діяльності вчителя на уроках; групові обговорення, які присвячувалися завданням, що планувалися до розв’язання; індивідуальні бесіди, що проводилися в позаурочний час; анкетування за допомогою спеціально розроблених анкет; методи математичної статистики для кількісного та якісного аналізу емпіричних даних.

Удосконаленню здоров’язбережувальної професійно-педагогічної діяльності вчителя молодших класів сприяли лекційні та практичні заняття із залученням активних форм і методів, що проводилися в межах семінару «Актуальні питання здорового розвитку дитини». Науково-методична підтримка вчителя здійснювалася під час взаємовідвідування уроків та їх аналізу, спостереження за діяльністю вчителів у позаурочній роботі, взаємоаналізу вчителями стану оформлення шкільної документації тощо.

Експериментальні дані, отримані на основі самооцінки слухачами семінару результатів своєї освітньої та професійної діяльності під час констатувального та контрольного зрізів, засвідчили позитивну динаміку за всіма досліджуваними показниками (стійкість інтересу до реалізації збереження здоров’я школярів, позитивне ставлення до ведення здорового образу життя, засвоєння знань про основи формування здоров’я дитини, оволодіння здоров’язбережувальними освітніми технологіями, здатність організації суб’єкт-суб’єктних взаємин, здійснення педагогічної рефлексії).

Ключові слова: початкова школа, здоров’язбереження, учитель, спрямованість, професійна діяльність. 

 

The expediency of formation of primary school teacher’s orientation to realization of health maintaining professional activity is caused, on the one hand, by teacher’s considerable influence on junior pupils’ healthy development through education and, on the other hand, by pedagogue’s poor awareness of his role in the process of maintaining children’s health.

The aim of this research is stimulation of primary school teacher’s orientation to implementation of schoolchildren’s health maintenance, which means strengthening the motivational-value and cognitive-procedural components of teacher’s professional-pedagogical activity and his scientific-methodic support when implementing educational process directly.

A complex of empirical methods has been used. They are: analysis of the results of teachers’ professional activity and analysis of teacher’s activity at lessons; group discussions dedicated to the tasks that were planned to solve; individual talks that were conducted after classes; survey using special questionnaires; methods of mathematical statistics for qualitative and quantitative analysis of empirical data.

Lectures and practical classes, that were held at seminar “Topical Issues of Child’s Healthy Development” and where active forms and methods were used, promoted primary school teacher’s health maintaining professional-pedagogical activity. Teachers’ scientific-methodic support was carried out when attending lessons of each other and analyzing them, observing teachers’ activity in extracurricular work, analyzing the state of school documentation by teachers etc.

Experimental data, obtained on the basis of seminar students’ self-evaluation of the results of their educational and professional activity during the ascertaining and control tests, have shown positive dynamics in all investigated indicators. These indicators were: stability of interest in realization of schoolchildren’s health maintenance, positive attitude to conducting healthy lifestyle, acquisition of knowledge about the basics of formation of child’s health, mastering the health maintaining educational technologies, ability to organize subject-subject relationships, implementation of pedagogical reflection.

Key words: primary school, health maintenance, teacher, orientation, professional activity. 

Повний текст:

PDF

Посилання


Bliznevsky A. Influence of personal characteristics of pupils and students on the effectiveness of the relationship to the specific physical activities / A. Bliznevsky, M. Kudryavtsev, V. Kuzmin, O. Ionova, T. Yermakova. Journal of Physical Education and Sport. 2016. Vol. 16. Iss. 2. Pp. 424-432.

Ionova O., Luparenko S., Gres O., Partola V., Dovzhenko T. Health Maintenance Activity of Heads of Educational Establishments: the Technology of Improving. Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences. 2018, Vol. 9, Iss. 6. Pp.1026-1034.

Ionova O.M. Salutogenetic approach to professional training of future teachers. Pedagogics psychology medical-biological problems of physical training and sports. 2015. Vol. 19. Iss. 2. Pp. 34-42.

Іонова О. М. Здоров’язберігаюча діяльність загальноосвітнього навчального закладу: досвід вальдорфської школи. Теорія та практика здоров’язберігаючої діяльності загальноосвітніх навчальних закладів: наук.-мет. матеріали для керівників ЗНЗ. Х. : Aladdin Print, 2015. С.74-82.

Формування здоров’я особистості в умовах навчального закладу: навч. пос. [Ю.Д. Бойчук та інші]. Х. : ХДАДМ, 2012. 146 с.

REFERENCES

Bliznevsky, A., Kudryavtsev, M., Kuzmina, V., Ionova, O. & Yermakova, T. (2016). Influence of personal characteristics of pupils and students on the effectiveness of the relationship to the specific physical activities. Journal of Physical Education and Sport, 16 (2), 424-432.

Boichuk, Yu., Vasylieva, K., Gryn, L. et al. (2012). Formuvannia zdorovia osobystosti v umovah navchalnogo zaklady [Formation of Human Health in the Conditions of Educational Establishment]. Kharkiv: KhDADM (in Ukrainian).

Ionova, O. (2015). Salutogenetic approach to professional training of future teachers. Pedagogics psychology medical-biological problems of physical training and sports, 19 (2), 34-42.

Ionova, O. (2015). Zdoroviazberigaiucha diialnist zagalnoosvitniogo navchalnogo zakladu: dosvid valdorfskoi schkoly [Health Maintenance Activity of General Educational Institution: Experience of Waldorf School] In Teoriia ta praktyka zdoroviazberigaiuchoi diialnosti zagalnoosvitnih navchalnyh zakladiv [Theory and Practice of Health Maintenance Activity of General Educational Institutions] (1st ed., pp. 74-82). Kharkiv: Aladdin Print (in Ukrainian).

Ionova, O., Luparenko, S., Gres, O., Partola, V. & Dovzhenko, T. (2018). Health Maintenance Activity of Heads of Educational Establishments: the Technology of Improving. Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences, 9 (6), 1026-1034.
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.2620587

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.