ВИМОГИ ДО ВЧИТЕЛЯ СУСПІЛЬСТВОЗНАВЧИХ ДИСЦИПЛІН ТА ЙОГО ПІДГОТОВКИ В СПАДЩИНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Г. А. Перепелиця

Анотація


У статті на основі аналізу першоджерел досліджено вимоги до вчителя суспільствознавчих дисциплін та його професійно-педагогічної підготовки в педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського. Доведено, що велику увагу педагог приділяв проблемі формування в учнів почуття власної гідності, відповідальності, особистого ставлення до подій і явищ суспільного життя.

З’ясовано, що в навчальних планах Павлиської школи було гармонійно поєднано дисципліни гуманітарного, соціального і природничого циклів з метою надання учням широкого кола знань про людину й суспільство, й  підготовки їх до взаємодії з соціальним середовищем.

Проаналізовано вимоги, які педагог висував до своїх колег, зокрема: ретельну підготовку до кожного уроку, урізноманітнення матеріалу, збагачення його різними прикладами, турботу про творчий розвиток здібностей вихованців, вимогливість щодо формування розумових й моральних сил дитини, надання учням не тільки знань, а й умінь користуватися ними, аналізувати їх. 

У дослідженні схарактеризовано зміст, форми та методи навчання, які використовувалися вчителями в Павлиській школі при викладанні суспільствознавчих дисциплін. Серед них: розповідь, самостійне читання книг, пояснення, спостереження, дискусії, творчі письмові роботи, екскурсії та інші.

З’ясовано, що в Павлиській школі було організовано цілу систему позакласних та позашкільних заходів, що були спрямовані на підвищення власної культури праці і, насамперед, культури мислення як учнів, так і вчителів. Так, діти працювали в різних гуртках, брали активну участь в організації та проведенні вечорів Юних мислителів, де в дискусіях аналізувалися життєві явища та ситуації тощо. Також велике значення мали подорожі, які вчили критичному мисленню й всебічному розвитку особистості.

Ключові слова:  вимоги, В. О. Сухомлинський, вчитель, підготовка, суспільствознавчі дисципліни.

 

Based on the analysis of primary sources, the article describes the requirements to a teacher of social science disciplines and his/her professional and pedagogical training in the pedagogical heritage of V.A. Sukhomlinsky. It is proved that the Ukrainian teacher paid much attention to the problem of developing in students self-esteem, responsibility, personal attitude to events and phenomena of public life as well as skills of their assessment.

It was found out that the curricula of the Pavlyska school harmoniously combined disciplines of the humanitarian, social and natural cycles with the purpose of providing students with a wide range of knowledge about the person and society and preparing students for interaction with the social environment.

On the basis of the works of the enlightener, the requirements that the teacher set to his colleagues are analyzed, in particular: the main task of any teacher, especially a social scientist, should be to ensure high quality education and upbringing, thorough preparation for each lesson, diversity of material, its enrichment with various examples, information, interesting facts; care about harmony and creative development of abilities of pupils; demand on the formation of the mental and moral forces of the child; the teacher must give not only knowledge, but teach this knowledge to use and analyze, etc..

The study described the content, forms and methods that were used by teachers in the Pavlyska school in teaching social sciences. Among them: a story, an explanation, an independent reading of books, an observation, discussions, creative writing, excursions and the like.

It was established that a whole system of extra-curricular activities was organized in Pavlyska school, the purpose of which is to acquire the skills and experience of socially useful work, to increase one’s own work culture and, above all, a culture of thinking and the like. Thus, the children worked in various hobby groups, took an active part in organizing and holding evenings of Young Thinkers, where in the discussions of life phenomena and situations and other issues were analyzed. Also of great importance were travels, which taught critical thinking and full development of the human personality.

Keywords:  requirements, V. Sukhomlinsky, teacher, training, social science disciplines.


Повний текст:

PDF

Посилання


Про освіту: Закон України від 05.09.2017 № 2145-VIII ̶ Режим доступу: http://www.osvita-konotop.com.ua/zakon-ukra%D1%97ni-vid-05-09-2017-2145-viii-pro-osvitu.html

Сухомлинський В. О. Методика виховання колективу: в 5 т. К. : Радянська школа, 1976. Т. 1: Вибрані твори. 654 с.

Сухомлинський В. О. Народження громадянина: в 5 т. К. : Радянська школа, 1977. Т. 3: Вибрані твори. 670 с.

Сухомлинський В. О. Павлиська середня школа: в 5 т. К. : Радянська школа, 1977. Т. 4: Вибрані твори. 640 с.

Сухомлинський В. О. Проблеми виховання всебічно розвиненої особистості: в 5 т. К. : Радянська школа, 1976. Т. 1: Вибрані твори. 654 с.

Сухомлинський В. О. Розмова з молодим директором школи в 5 т. К. : Радянська школа, 1977. Т.4: Вибрані твори. 640 с.

Сухомлинський В. О. Розумова праця і зв’язок школи з життям в 5 т. К. : Радянська школа, 1977. Т. 5: Вибрані твори. 639 с.

Сухомлинський В. О. Сто порад учителеві в 5 т. К. : Радянська школа, 1977. Т. 2: Вибрані твори. 661 с.

Сухомлинський В. О. Формування комуністичних переконань молодого покоління в 5 т. К. : Радянська школа, 1977. Т. 2: Вибрані твори. 661 с.

Сухомлинський В. О. Як виховати справжню людину в 5 т. К. : Радянська школа, 1977. Т. 2: Вибрані твори. 661 с.

REFERENCES

The Verkhovna Rada of Ukraine (2017). Аbout education (The Law of Ukraine). Retrieved from http://www.osvita-konotop.com.ua/zakon-ukra%D1%97ni-vid-05-09-2017-2145-viii-pro-osvitu.html (in Ukranian).

Suhomlyns'kyi, V. (1976) Metodyka vykhovannia kolektyvu [Method of team upbringing]. Kyiv: Radians'ka shkola, T.1: Vybranі tvory. (in Ukranian).

Suhomlyns'kyi, V. (1977) Narodzhennia gromadianyna [Birth of a citizen]. Kyiv: Radians'ka

Suhomlyns'kyi, V. (1977) Pavlis'ka serednia shkola [Pavlishka secondary school]. Kyiv: Radians'ka shkola, T.4: Vybranі tvory. (in Ukranian).

Suhomlyns'kyi, V. (1976) Problemy vyhovannia vsebіchno rozvynenoi osobystostі [Problems of education of a fully developed person]. Kyiv: Radians'ka shkola, T.1: Vybranі tvory. (in Ukranian).

Suhomlyns'kyi, V. (1977) Rozmova z molodym dyrektorom shkoly [Talk to a young school principal]. Kyiv: Radians'ka shkola, T.4: Vybranі tvory. (in Ukranian).

Suhomlyns'kiy, V. (1977) Rozumova pratcia і zv’yazok shkoly z zhyttiam [Mental work and the relationship of school with life]. Kyiv: Radians'ka shkola, T.5: Vybranі tvory. (in Ukranian).

Suhomlyns'kyi, V. (1977) Sto porad uchitelevі [One hundred advice to the teacher]. Kyiv: Radians'ka shkola, T.2: Vybranі tvory. (in Ukranian).

Suhomlyns'kyi, V. (1977) Formuvannia komunіstichnykh perekonan' molodogo pokolіnnia [Formation of the communist beliefs of the younger generation]. Kyiv: Radians'ka shkola, T.2: Vibrany tvory.(in Ukranian).

Suhomlyns'kyi, V. (1977) Yak vyhovaty spravzhnyu lyudynu [How to raise a real person]. Kyiv: Radians'ka shkola, T.2: Vybranі tvory. (in Ukranian)
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.2620832

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.