ВИХОВАННЯ У СТАРШОКЛАСНИКІВ МІЖНАЦІОНАЛЬНОЇ ТОЛЕРАНТНОСТІ ЗАСОБАМИ ЄВРОКЛУБУ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

Н. Д. Подчерняєва

Анотація


У статті порушено проблему виховання у старшокласників міжнаціональної  толерантності, яка розглядається як інтегративна характеристика особистості, що включає в себе знання, необхідні для здійснення міжнаціональної взаємодії; позитивне емоційне сприйняття культурного «іншого» як рівного; бажання спілкуватися з однолітками-представниками інших; здатність до компромісу, до стримування себе;  повагу до культурних відмінностей співрозмовника. Актуальність дослідження зумовлена добою змін та європейською інтеграцією України, шлях якої до європейської культури пролягає через уміння спілкуватися з представниками інших культур.

 Проаналізовано дослідження останніх років та узагальнено основні теоретичні підходи науковців щодо феномену міжнаціональної толерантності в сучасній педагогічній науці. Висвітлено провідні підходи до класифікації категорійних ознак толерантності. Схарактеризовано основні види толерантності, яким найбільше приділяється увага в педагогічному дискурсі.

Застосовано  теоретичні (вивчення науково-методичної літератури, систематизація організаційних форм і методів виховання) та емпіричні методи дослідження (праксиметричні – аналіз педагогічного досвіду та результатів діяльності шкільних євроклубів).

 Доведено, що шкільний євроклуб є ефективним інструментом формування терпимого ставлення до однолітків іншої нації. Наголошено на практичному ознайомленні з культурами різних народів, внаслідок  якого молодь навчається виявляти унікальність кожної культури, визначати її ціннісні характеристики. Розглядаються сучасні форми роботи та заходи євроклубу загальноосвітнього навчального закладу. Визначено основні чинники формування міжнаціональної толерантності старшокласника: суб’єкт-суб’єктну взаємодію членів шкільного євроклубу та вплив опікуна євроклубу на формування специфічних для міжнаціональної толерантності знань і умінь; створення діяльнісного середовища для вияву особистісних рис старшокласників; організацію педагогічної підтримки старшокласників у дотриманні міжнаціональної толерантності.

 Зазначено, що формування міжнаціональної толерантності має бути ненасильницьким, відбуватися через соціально-виховну, інформаційно-просвітницьку роботу.

Окреслено коло проблемних питань, що залишаються поза межами систематизованих розробок науковців у галузі педагогіки (вплив певних форм виховної роботи на формування міжнаціональної толерантності у старшокласників, підготовка опікунів шкільних євроклубів).

Ключові слова: емпатія, мобілізатор, національна самосвідомість, опікун, спілкування, суб’єкт-суб’єктна взаємодія, форми виховної роботи, шкільний євроклуб.

 

The article deals with the problem of upbringing high school students interethnic tolerance, which is considered as an integrative characteristic of an individual, that includes the knowledge necessary for the implementation of interethnic interaction; positive emotional perception of the cultural "other" as an equal being; the desire to communicate with peers, representatives of other ethnical groups; the ability to compromise, to self-restraint, respect for the cultural differences of the interlocutor. The relevance of the study is determined by the era of change and European integration of Ukraine, the way to European culture lies through the ability to communicate with representatives of other cultures.

 The researches of recent years have been analyzed and the main theoretical approaches of scientists concerning the phenomenon of interethnic tolerance in modern pedagogical science were generalized. The main modern approaches to classification of categorical attributes of tolerance are highlighted. The main types of tolerance, to which the most attention is paid in the national pedagogical discourse, are described.

Theoretical (study of scientific methodological literature, systematization of organizational forms and methods of education) and empirical methods of research (praxymmetric - analysis of pedagogical experience and results of school Euroclubs activity) were applied.

 It has been proved that the school Euroclub is an effective tool for forming a tolerant attitude to the peers of another nation. It is emphasized on practical acquaintance with cultures of different peoples, as a result of which young people learn to identify the uniqueness of each culture, to determine its value characteristics. The modern forms of work and activities of the Euroclub of a comprehensive educational institution are revealed. The main factors of the senior pupil`s interethnic tolerance formation are: the subject-subjective interaction of members of the school Euroclub and the influence of the guardian of the Euroclub on the formation of specific for interethnic tolerance knowledge and skills; creation of an activity environment for the personality traits of senior pupils; organization of pedagogical support of senior pupils in respect of interethnic tolerance.

 It is noted that the formation of interethnic tolerance should be non-violent, but through social-educational, informational and educational work.

The range of problem issues that remain outside the systematic development of scientists in the field of pedagogy (the influence of certain forms of educational work on the formation of interethnic tolerance in senior pupils, the preparation of guardians of school Euroclubs) is outlined.

Keywords: empathy, mobilizer, national consciousness, guardian, communication, subject-subject interaction, forms of educational work, school Euroclub.


Повний текст:

PDF

Посилання


Барбелко Н. С. Зв’язок міжкультурної толерантності з іншими культурними явищами. Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка: Педагогічні науки. ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», № 10 (269), травень, Ч. ІІІ, 2013. С. 245-253.

Вяткін Б. А. Етнічна самосвідомість як чинник розвитку індивідуальності. Психологічний журнал, 1996. Т. 17. № 5. С. 68-78.

Гончарук Т. Теоретичні засади розробки технологій формування міжособистісної толерантності старшокласників. Педагогічні технології у неперервній професійній освіті: Наук.-метод, посібник. К., 2004. С. 367-382.

Декларація принципів толерантності. Педагогіка толерантності. 1999. № 3-4. С. 175-179.

Євтух М. Б. Етнічність: Глосарій. К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова. 2009. 170 с.

Маркова Н. Г. Формирование у молодежи толерантности как индикатора культуры межнациональных отношений. Среднее профессиональное образование. 2008. № 10. С. 51-54.

Психология : Словарь [авт.-сост. А.В. Петровский, М.Г. Ярошевский]. М. : Политиздат, 1990. 494 с.

Центр європейської інформації [Електронний ресурс] : Режим доступу: http://tolerant.org.ua. Назва з екрану.

REFERENCES

Barbelko, N. S. (2013). Zviazok mizhkulturnoi tolerantnosti z inshymy kulturnymy yavyshchamy. [Linking intercultural tolerance with other cultural phenomena]. Visnyk LNU imeni Tarasa Shevchenka: Pedahohichni nauky, 10 (269), pp. 245-253 (in Ukrainian).

Deklaratsiia pryntsypiv tolerantnosti (1999). [Declaration of Principles of Tolerance]. Pedahohika tolerantnosti, 3-4, pp.175-179 (in Ukrainian).

Honcharuk, T. (2004). Teoretychni zasady rozrobky tekhnolohii formuvannia mizhosobystisnoi tolerantnosti starshoklasnykiv [Theoretical principles of development of technologies of formation of interpersonal tolerance of senior pupils]. Kyiv, pp. 367 - 382 (in Ukrainian).

Markova, N.H. (2008). Formyrovanye u molodezhy tolerantnosty kak yndykatora kultury mezhnatsyonalnykh otnoshenyi [Formation of tolerance among youth as an indicator of the culture of interethnic relations]. Srednee professyonalnoe obrazovanye, 10, pp.51-54 (in Russian).

Psykholohyia : Slovar (1990). [Psychology: Dictionary]. M.: Polytyzdat, pp.494 (in Russian).

Tsentr yevropeiskoi informatsii [Center for European Information]. Retrieved from : http://tolerant.org.ua (in Ukrainian).

Viatkin, B. A. (1996). Etnichna samosvidomist yak chynnyk rozvytku indyvidualnosti [Ethnic identity as a factor in the development of individuality]. Psykholohichnyi zhurnal, 5, pp. 68-78 (in Ukrainian).

Yevtukh, V. B. (2009). Etnichnist: Hlosarii [Ethnicity: Glossary]. Kyiv: Vyd-vo NPU imeni M. P.Drahomanova, p.170 (in Ukrainian).
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.2620836

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.