ОРГАНІЗАЦІЯ МОРАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВ У ПОЗАКЛАСНІЙ РОБОТІ СУЧАСНИХ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ЗАКЛАДІВ УКРАЇНИ

С. A. Білецька

Анотація


У  статті  розглянуто  організацію  морального  виховання  учнів  у позакласній  роботі  сучасних  навчальних  закладів  в  Україні.    В  контексті досліджуваної  проблеми  розкрито  питання  нормативно-правового забезпечення  позакласної  роботи  загальноосвітніх  навчальних  закладів. Проаналізовано  ступінь  дослідження  даної  проблематики  сучасними педагогами-теоретиками та практиками. З’ясовано суть поняття «моральне виховання  учнів»,  «позакласна  робота»  у  сучасній  українській  педагогіці. Окреслено вимоги до класного керівника – головного організатора позакласної роботи з морального виховання учнів. Визначено мету, зміст, завдання, форми та  методи  організації  морального  виховання  учнів  у  позакласній  роботі. Сформульовано  основні  принципи  морального  виховання  учнів  у  позакласній роботі,  визначено  моральні  цінності  та  норми  поведінки  в  сучасному  суспільстві.  Доведено,  що  головне  завдання  сучасної  практики  морального виховання  учнів  у  позакласній  роботі  –  створення  сприятливого  виховного простору.

 

Ключові слова: моральне виховання, позакласна робота, загальноосвітній навчальний заклад

 

 

В  статье  рассмотрено  организация  нравственного  воспитания  учащихся во внеклассной работе современных учебных заведений в Украине. В контексте  исследуемой  проблемы  раскрыты  вопросы  нормативно-правового обеспечения  внеклассной  работы  общеобразовательных  учебных  заведений. Проанализирована степень исследования данной проблематики   современными педагогами-теоретиками  и  практиками.  Выяснено  суть  понятия «нравственное  воспитание  учащихся»,  «внеклассная  работа»  в  современной украинской  педагогике.  Определены  требования  к  классному  руководителю  - главного  организатора  внеклассной  работы  по  нравственному  воспитанию учащихся.  Определены  цели,  содержание,  задачи,  формы  и  методы организации  нравственного  воспитания  учащихся  во  внеклассной  работе. Сформулированы основные принципы нравственного воспитания учащихся во  внеклассной работе, определены нравственные ценности и нормы поведения в современном обществе. Доказано, что главная задача современной практики нравственного  воспитания  учащихся  во  внеклассной  работе  -  создание благоприятного воспитательной  среды.

 

Ключевые слова: нравственное воспитание, внеклассная работа, общеобразовательное учебное заведение.

 

 

The article  deals  with  students  moral  education  organization  in  the  extra-curricular activity  of  modern  general  education  institutions  in  Ukraine.  The  issue  of  the enforceability  of  the  extra-curricular  activity  of  general  education  institutions  is revealed in the context of the problem. The stage of studying this issue by modern pedagogues-theorists  and  practitioners  is  analyzed.  The  essence  of  the  concepts "students  moral  education",  "extra-curricular  activity"  in  the  modern  Ukrainian pedagogy  is  clarified.  The  requirements  for  a  class  teacher,  who  is  the  main organizer  of  the  extra-curricular  activity  on  students  moral  education,  are determined. The aim, contents, tasks, forms and methods of students moral education organization  in  extra-curricular  activity  are  identified.  The  basic  principles  of students moral education organization in extra-curricular activity are formulated, the moral values and behavior standards in modern society are defined. It is proved, that the main task of the modern practice of students moral education in extra-curricular activity – creating a nurturing space. 

 

Keywords: moral education, extra-curricular activity, general education institution

Повний текст:

PDF

Посилання


Базильчук Л. Поняття, становлення і специфіка позакласної роботи в школі/ Л. Базильчук // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи: Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / Ред. кол.: Побірченко Н.С. (гол. ред.) та інші. – Умань: РВЦ «Софія», 2009. – Випуск 29. – 243 с.

Закон України про загальну середню освіту [Електронний ресурс] – Режим відкритого доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/651-14.

Ильина Т. А. Педагогика: [курс лекц.] / Т. А. Ильина. – М.: Просвещение, 1984. – 365 с.

Конвенція про права дитини [Електронний ресурс] – Режим відкритого доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/995_021.

Конституція України [Електронний ресурс] – Режим відкритого доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/254к/96-вр

Концепція виховання дітей і молоді в національній системі освіти, затвердженою колегією Міністерства освіти і науки України 28 лютого 1996 р. [Електронний ресурс] – Режим відкритого доступу : http://mon.gov.ua.

Концепція національно-патріотичного виховання дітей і молоді 16 червня 2015 року [Електронний ресурс] – Режим відкритого доступу : http://mon.gov.ua.

Лозова В. Теоретичні основи виховання і навчання : навчальний посібник для студ. педагогічних навчальних закладів / В. І. Лозова, Г. В. Троцко. – Харків, 1997. – 338 с.

Наказ Міністерства освіти і науки України від 29 червня 2006 року N 489 «Про затвердження Змін до Положення про класного керівника навчального закладу системи загальної середньої освіти» [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE12665.html.

Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 31.10.2011. №1243 [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/24565/.

Фіцула М. Педагогіка: Навчальний посібник для студ. вищих педагогічних закладів освіти / М.М. Фіцула. – Тернопіль: ТДПУ, 1997. – 528с.

Ягупов В. Педагогіка: Навч. Посібник / В.В. Ягупов. – К.: Либідь, 2002. – 560 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.