ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ, ЩО НАВЧАЮТЬСЯ У ВИШАХ УКРАЇНИ

Ю. A. Британ

Анотація


У  статті  на  підставі  визначеної  пріоритетності  компетентнісного підходу  до  забезпечення  вищої  освіти  в  Україні  схарактеризовано  суть здоров’язбережувальної  компетентності.  Аналіз  праць  науковців  дозволив визначити здоров’язбережувальну компетентність фахівця як одну з ключових компетентностей,  що  створює  передумови  для  формування  інших компетентностей.  Здоров’язбережувальну  компетентність  розкрито  як інтегральну якість особистості, котра проявляється в її загальній здатності та  готовності  до  здоров’язбережувальної  діяльності  щодо  власної особистості  й  інших.  Визначено  компоненти  здоров’язбережувальної компетентності,  пов’язані  з  фізичним,  соціальним,  психічним  та  духовним здоров’ям.  Окреслено  один  з  напрямів    вирішення  проблеми  підготовки студентів–іноземців  –  формування  їхньої  здоров’язбережувальної компетентності,  що  є  актуальною  і  малодослідженою  українськими науковцями.  Визначено  й  узагальнено  особливості  здоров’язбережувальної компетентності студентів-іноземців відповідно до її компонентів. Окреслено перспективи  дослідження  проблеми  формування  здоров’язбережувальної компетентності  іноземних  студентів,  що  навчаються  у  вищих  навчальних закладах України.

 

Ключові слова: здоров’язбережувальна компетентність, компоненти, студент-іноземець, особливості здоров’язбережувальної компетентності студентів-іноземців, професійна підготовка, вища освіта України.

 

 

В  статье  на  основании определенной  приоритетности  компетентностного  подхода  к  обеспечению высшего  образования  в  Украине  охарактеризована  сущность здоровьесберегающей  компетентности.  Анализ  работ  ученых  позволил определить  здоровьесберегающую  компетентность  специалиста  как  одну  из ключевых  компетентностей,  что  создает  предпосылки  для  формирования других  компетенций.  Здоровьесберегающая  компетентность  раскрыта  как интегральное  качество  личности,  которое  проявляется  в  его  общей способности и готовности к здоровьесберегающей деятельности в отношении собственной  личности  и  других.  Определены  компоненты   здоровьесберегающей компетентности, связанные с физическим, социальным, психическим и духовным здоровьем. Определено одно из направлений решения проблемы  подготовки  студентов-иностранцев  -  формирование  их здоровьесберегающей  компетентности,  является  актуальной  и малоисследованной  украинскими  учеными.  Определены  и  обобщены особенности  здоровьесберегающей  компетентности  студентов-иностранцев в  соответствии  с  ее  компонентами.  Определены  перспективы  исследования проблемы формирования здоровьесберегающей компетентности иностранных студентов, обучающихся в высших учебных заведениях Украины.

 

Ключевые слова: здоровьесберегающая компетентность, компоненты, студент-иностранец, особенности здоровьесберегающей компетентности студентов-иностранцев, профессиональная подготовка, высшее образование Украины.

 

 

 The  article  is  described  the essence of health saving competence with certain priority competency based for the Ukraine higher education providing. The analysis of scientists’ works is allowed to define  the  health  saving  competence  of  specialist  as  one  of  a  key  competence  that creates background for other competencies formation. The health saving competence is exposed as integral quality of personality that shows up in its general capacity and readiness for the health saving activity to the own personality and other regard. The components of the health saving competence were related, it are connected with the physical,  social,  psychical  and  spiritual  health.  One  of  the  problem  decision preparation  way  for  students-foreigners  is  certain  forming  their  health  saving competence,  it  is  an  actual  and  scantily  explored  for  the  Ukrainian  scientists.  The feature of health saving competence of students-foreigners in accordance with their components  are  certain  and  generalized.  The  prospects  of  problem  research formation  of  foreign  students’  health  saving  competence  studying  in  higher educational establishments of Ukraine are certain

 

Keywords: health saving competence, components, foreign student, features of health saving competence of students-foreigners, professional preparation, higher education of Ukraine.


Повний текст:

PDF

Посилання


Андрющенко Т. К. Формування здоров’язбережувальної компетентності як соціально-педагогічна проблема / Т. К. Андрющенко // Наук. вісн. Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки. - 2012. - № 7. - С. 123-127.

Антонова О.Є. Здоров’язберігаюча компетентність особистості як наукова проблема (аналіз поняття) // О.Є. Антонова, Н.М. Поліщук // Вища освіта у медсестринстві: проблеми і перспективи: зб. статей всеукраїнської науково-практичної конференції. – 10-11 листопада 2011. – Житомир : Полісся, 2011. – С. 27-31.

Башавець Н. А. Теоретико-методичні засади формування культури здоров’язбереження як світоглядної орієнтації студентів вищих економічних навчальних закладів : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04 / Н. А. Башавець; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2012. – 40 c.

Бойчук Ю. Д. Компетентнісний підхід // Наукові підходи до наукових педагогічних досліджень : монографія / за заг. ред. докт. пед. наук, проф., чл.-кор. НАПН України В. І. Лозової. – Харків : Апостроф, 2011. – С. 188-216.

Бойчук Ю.Д. Сутність здоров’язбережувальної компетентності в контексті валеологічної парадигми / Ю.Д. Бойчук, А.В. Турчинов // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : зб. наук. пр. – 2015. – № 48-49 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://library.uipa.edu.ua/resources/problemi-inzhenerno-pedagogichnoji-osviti-zbirnik-naukovikh-prats-vipusk-48-49.html

Британ Ю. А. Обґрунтування актуальності дослідження проблеми формування здоровязбережувальної компетентності студентів-іноземців у вищих навчальних закладах України / Ю.А. Британ // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : зб. наук. пр. – Х. : УІПА, 2016. – № 50-51. – С. 308-314.

Зимовець Н. В. Соціально-педагогічні технології формування відповідального ставлення до здоров’я в учнівської молоді : автореф. дис.. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.05 – соціальна педагогіка. – Луганськ, 2008. – 21 с.

Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи: Бібліотека з освітньої політики / Під заг. ред. О.В. Овчарук. – К. : «К.І.С.», 2004. – 112 с.

Пометун О.І. Дискусія українських педагогів навколо питань запровадження компетентнісного підходу в українській освіті // Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи: Бібліотека з освітньої політики / Під заг. ред. О.В. Овчарук. – К. : «К.І.С.», 2004. – 112 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.