ОПТИМІЗАЦІЯ СИСТЕМИ ФОРМУВАННЯ МОРАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ

А. В. Донцов

Анотація


В статті на основі аналізу попередніх досліджень виділено системоутворюючі елементи навчально-виховного процесу. Обгрунтовується положення про необхідність посилення виховної роботи з формування потребнісно-мотиваційної характеристики майбітніх учителів як складової їх морального розвитку, що забезпечує інтеріоризацію морально-духовних норм і цінностей на особистісному рівні. Поводиться аналіз об’єктивних і суб’єктивних чинників, які впливають на моральну свідомість майбутніх учителів у процесі формування її світоглядно-інформаційної складової. Аналізується проблема підвищення оптимальності виховної системи за умови регулювання виховних підсистем, опосередковуючи цільові, змістовні, методичні, предметно-діяльнісні й організаційні характеристики навчально-виховного процесу. Системність виховного процесу розглядається як взаємозумовлений процес утворення і розширення педагогічних умов, які впливають на оптимізацію механізмів моральної рефлексії, самопізнання та моральної саморегуляції як найвищого рівня морально-духовного збагачення. Порушується проблема співвідношення особистісного і колективно орієнтованого виховання та створення сприятливих морально-психологіних відносин між учасниками навчально-виховного процесу.

 

Ключові слова: освітній процес, виховна система, мотивацийно-діяльнісний підхід, оптимізація виховання, інформаційні системи.

 

В статье на основе анализа предыдущих исследований выделены системообразующие элементы учебно-воспитательного процесса. Обосновывается положение о необходимости усиления воспитательной работы по формированию потребнісно-мотивационной характеристики будущих учителей как составляющей их морального развития, что обеспечивает интериоризацию нравственно-духовных норм и ценностей на личностном уровне. Проанализированы объективные и субъективные факторы, влияющие на моральное сознание будущих учителей в процессе формирования его мировоззренческо-информационной составляющей. Анализируется проблема повышения оптимальности воспитательной системы при условии регуляции воспитательных подсистем, опосередующих целевые, содержательные, методические, предметно-деятельностные и организационные характеристики учебно-воспитательного процесса. Системность воспитательного процесса рассматривается как взаимообусловленный процесс образования и расширения педагогических условий, влияющих на оптимизацию механизмов моральной рефлексии, самопознания и моральной саморегуляции как наивысшего уровня морально-духовного обогащения. Рассматривается проблема соотношения личностного и коллективно ориентованого воспитания и создания благоприятных морально-психологических отношений между участниками учебно-воспитательного процесса.

 

Ключевые слова: образовательный процесс, воспитательная система, мотивацийно-деятельностный подход, оптимизация воспитания, информационные системы.

 

 

 

Based on the analysis of previous research data, this scientific paper defines the backbone elements of academic and educational process. A condition for the promotion of educational work towards the formation of materialistic motivation characteristics in future teachers as a component of their moral development has been substantiated and in provides the interiorization of moral and spiritual norms and values at the personality level. The objective and subjective factors that have an influence on the moral consciousness of future teachers in the course of information of its world-view information component have been analyzed. A problem of the improvement of optimality of the educational system has been analyzed on the assumption that educational subsystems are controlled mediating the specific, factual, methodical, objective-active and managerial characteristics of academic and educational process. A consistency of the educational process is considered as an interdependent process of the creation and extension of pedagogical condition that contribute to the optimization of the mechanisms of moral reflection, self-knowledge and mjral self-regulation as a top level of moral and spiritual enrichment. Consideration is given to the c0rrelation of personality and team-oriented education and the creation of favorable moral and psychological relations between the participants of academic and educational process.

 

Keywords: educational process, educational system, motivation-active approach, education optimization, and information systems.


Повний текст:

PDF

Посилання


Белых А. С. Педагогическая система вуза как фактор профессионального развития // Духовність особистості: методологія, теорія і практика: Зб. наук. праць / Гол. ред. Г. П. Шевченко – Вип. 2 (25). – Луганськ: Вид-во Східноукр. нац. ун-ту ім. В. Даля, 2008 – С. 10-17.

Глоссарий современного образования / Нар. укр. акад.; Под общ. ред. Е. Ю. Усик; [Сост. Астахова В. И. и др]. – Х.: Изд-во НУА, 2007. – 524 с.

Зеленов Є. А. Призначення сучасного університету // Духовність особистості: методологія теорія і практика: Зб. наук. праць / Гол. ред.: Г. П. Шевченко. – Вип. 6 (29). – Луганск: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2008. - С. 68-82.

Мантаева Э.И. Принципы системного исследования // Вестник Московоского университета: научный журнал /Экономика. Серия 6/ № 6/2000. – С. 31-46.

Селиванов В. С. Основы общей педагогики: теория и методика воспитания: Учеб. пособие / Под ред. В. А. Сластенина. – 2-е изд., испр. – М.: Изд. центр «Академия», 2002. – 336 с.

Философская энциклопедия. – М., 1970. Т 5. С. 18.

Чиж А. Н. История и реальность методов нравственного воспитания детей в школе / А. Н. Чиж, М. А. Малькова // Духовність особистості: методологія, теорія і практика: Зб. наук. праць / Гол ред.: Г. П. Шевченко – Вип. 3 (26). – Луганськ: Вид-во Східноукр. нац. ун-ту ім. В. Даля, 2008. – С. 184-191.

Яценко Н. Е. Толковый словарь обществоведческих терминов. – СПб.: Изд-во «Лань», 1999. – 528 с .


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.