СУЧАСНЕ ТЕЛЕБАЧЕННЯ У СИСТЕМІ ФОРМУВАННЯ ПРОСВІТИ БАТЬКІВ

О. O. Запорожець

Анотація


У статті розглянуті питання застосування телебачення у системі формування просвіти батьків на сучасному етапі його розвитку, який розпочався з 1991 року з набуттям Україною незалежності та характеризується різким зменшенням участі держави у процесі формування сітки телерадіомовлення з одночасно зростаючою комерціалізацією засобів масової інформації. Аналіз публікацій з досліджуваної тематики дозволив встановити, що дослідники у першу чергу приділяють увагу вивченню просвіти батьків на етапі становлення та розвитку телебачення (друга половина ХХ ст.), не акцентуючи її на сучасному періоді. Метою статті є встановлення ролі телебачення у системі формування батьківської обізнаності на сучасному етапі розвитку просвіти батьків засобами масової інформації з наступним виявленням шляхів підвищення якості подібної діяльності. За результатами аналізу сучасного телевізійного контенту просвітницького спрямування було виділено дві основні групи за форматом викладення просвітницького матеріалу: пізнавально-розважальні телепередачі та розважальні реаліті-шоу. Аналіз тематики найбільш популярних телепередач для батьків дозволив встановити, що на сучасному етапі розвитку телебачення просвітницька діяльність серед батьків провадиться переважно у розважальній манері, апелюючи до почуттів та інстинктів, узгоджуючись зі швидким темпом сучасного життя. У статті запропоновано рекомендації з підвищення ефективності провадження подібної діяльності.

 

Ключові слова: просвіта батьків, засоби масової інформації, телебачення; телепрограма, телевізійне шоу.

 

 

В статье рассмотрены вопросы применения телевидения в системе формирования просвещения родителей на современном этапе его развития, который начался с 1991 года с обретением Украиной независимости и характеризуется резким уменьшением участия государства в процессе формирования сетки вещания с одновременно растущей коммерциализацией средств массовой информации. Анализ публикаций по исследуемой тематике позволил установить, что исследователи в первую очередь уделяют внимание изучению просвещения родителей на этапе становления и развития телевидения (вторая половина ХХ в.), не акцентируя его на современном периоде. Целью статьи является установление роли телевидения в системе формирования родительской осведомленности на современном этапе развития просвещения родителей средствами массовой информации с последующим выявлением путей повышения качества подобной деятельности. По результатам анализа современного телевизионного контента просветительского направления было выделено две основные группы по формату изложения просветительского материала: познавательно-развлекательные телепередачи и развлекательные реалити-шоу. Анализ тематики наиболее популярных телепередач для родителей позволил установить, что на современном этапе развития телевидения просветительская деятельность среди родителей производится преимущественно в развлекательной манере, апеллируя к чувствам и инстинктам, сообразуясь с быстрым темпом современной жизни. В статье предложены рекомендации по повышению эффективности производства подобной деятельности.

 

Ключевые слова: просвещение родителей, средства массовой информации, телевидение; телепрограмма, телевизионное шоу.

 

 

The article discusses the use of television in the system of educating parents at the present stage of its development. This stage began in 1991 with Ukraine gaining independence. It is characterized by a sharp decrease in the state's participation in the process of forming a broadcasting grid with the simultaneously growing commercialization of the media. The analysis of publications on researched topic made it possible to establish that researchers primarily pay attention to the study of parents' education at the stage of the formation and development of television (the second half of the 20th century), without accentuating it in the modern period. The aim of the article is to establish the role of television in the system of forming parental awareness at the present stage of development of parents' education by the mass media with the subsequent identification of ways to improve the quality of such activities. As a result of the analysis of the modern television content of the enlightenment direction, two main groups were identified according to the format of the presentation of educational material: cognitive-entertaining television programs and entertainment reality shows. The analysis of the themes of the most popular TV shows for parents made it possible to establish that at the present stage of television development, educational activities among parents are carried out mainly in an entertaining manner, appealing to feelings and instincts, in accordance with the rapid pace of modern life. The article suggests recommendations on increasing the efficiency of production of such activities.

 

Keywords: education of parents, mass media, television; television program, television show.


Повний текст:

PDF

Посилання


Низамов Р.А. Радио и телевидение как средство повышения педагогической культуры родителей / Р.А. Низамов, Ф.А. Шарифуллин // Деятельность организаций Педагогического общества РСФСР по пропаганде педагогических знаний : материалы семинара / Педагогическое общество РСФСР – М. : Пед. общ-во РСФСР. – 1976. – С. 65-69.

Применение технических средств в пропаганде педагогических знаний среди населения / [ред. Н.И. Родионов]. – М. : ЦС ПО РСФСР, 1978. – 43 с.

Сатюков П. Советское телевидение – народному образованию / П. Сатюков // Телевидение и радиовещание. – М., 1974. – №9. – С. 11-12.

Грицкова Ю.В. Роль засобів масової інформації у підвищенні педагогічної культури батьків (друга половина ХХ сторіччя) : матеріали наукової конференції викладачів та аспірантів кафедри загальної педагогіки, 15-17 травня 2007 р. / М-во освіти і науки України, Харк. нац. пед. ун-т імені Г.С. Сковороди, кафедра загальної педагогіки – Х. : Харк. нац. пед. ун-т імені Г.С. Сковороди – Х., 2007. – С. 12-13.

Азбука для родителей // електронний ресурс. – Режим електронного доступу – http://umachka.net/. – Назва з екрану.

Воспитание детей //електронний ресурс. – Режим електронного доступу – http://dobre.stb.ua/ru/deti/. – Назва з екрану

Дневник для родителей // електронний ресурс. – Режим електронного доступу – http://tvgid.ua/information/40763/dnevnik-dlya-roditelej/. – Назва з екрану

Семья от А до Я. Проекты // електронний ресурс. – Режим електронного доступу – http://www.semya.org.ua/projects/. – Назва з екрану

Комаровский: «Вас нужно научить, чтобы ребенок спал, а к груди вы мужа прикладывали» // електронний ресурс. – Режим електронного доступу – http://archive.is/BQSj. – Назва з екрану.

Видео доктора Комаровского // електронний ресурс. – Режим електронного доступу – http://video.komarovskiy.net/. – Назва з екрану.

О телепередаче «Родители и дети» // електронний ресурс. – Режим електронного доступу – http://vseriale.tv/194-roditeli-i-deti-batki-ta-dti.html. – Назва з екрану

Вагітна у 16. О проекте // електронний ресурс. – Режим електронного доступу – http://16.stb.ua/ru/o-proekte/. – Назва з екрану.

Кохана, ми вбиваємо дітей. О проекте // електронний ресурс. – Режим електронного доступу – http://kohana.stb.ua/ru/o-proekte/. – Назва з екрану

Міняю жінку // електронний ресурс. – Режим електронного доступу – http://1plus1.ua/minyayu-zhinku. – Назва з екрану

Хата на тата. О проекте // електронний ресурс. – Режим електронного доступу – http://hatanatata.stb.ua/ru/o-proekte/. – Назва з екрану.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.