КЕЙС-ТЕХНОЛОГІЯ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ СПОСІБ ПІДГОТОВКИ СУЧАСНОГО ВИКЛАДАЧА ВИЩОЇ ШКОЛИ

О. М. Друганова, І. І. Мартиненко

Анотація


У статті розглянуто роль кейс-технології у процесі підготовки сучасного викладача закладу вищої освіти, подано аналіз її сутності, складників й особливостей застосування. Доведено, що педагогічний потенціал технології надзвичайно великий. До переліку її переваг відносять: нову модель поведінки студента в навчальній діяльності – від пасивного засвоєння знань до активної, творчої, дослідницької самостійної й самоосвітньої діяльності, що підвищує пізнавальний інтерес, суттєво впливає на активізацію мислення й стимулює інтелектуальну діяльність, забезпечує кожному учасникові можливість побудувати власну траєкторію самоосвіти й взаємонавчання. Важливу роль у підвищенні ефективності формування професійної компетентності викладача вищої школи відіграє створення професійно-креативного середовища, яке максимально моделює професійну діяльність, надає можливість побути в реальній життєвій ситуації, «зануритися» й «прожити із нею певний час»; формує конкретні уявлення щодо складності педагогічної праці, стає ефективним засобом розвитку професійних якостей магістра.

Виявлено, що упровадження кейс-технології результативне тільки у тісній співпраці професорсько-викладацького складу зі студентами й лише за умови їхньої мотиваційної готовності як до професійного саморозвитку, так і до участі у такому навчальному занятті. Важливого значення набувають уміння викладача створити професійно-педагогічну ситуацію, визначити той комплекс знань, який необхідний для її розв’язання; його комунікативні здібності й якості, вміння розв’язувати й попереджати конфлікти. Від слухачів курсу «Педагогіка вищої школи» робота над кейсом вимагає бажання вчитися по-новому, прагнення до самоосвіти. Важливого значення набувають також рівень сформованих у магістрів умінь проводити самостійну пошукову діяльність, навичок усного й письмового спілкування, вміння співпрацювати у команді тощо.

 

Ключові слова: компетентність, підготовка, кейс-технологія, викладач, заклад вищої освіти.


Повний текст:

PDF

Посилання


Выготский Л. С. Избранные психологические исследования. М. : Изд-во Академии педагогических наук РСФСР, 1956. 520 с

Кейс-метод. Окно в мир ситуационной методики обучения (case-study) [Электронний ресурс]. Режим доступу: www.casemethod.ru.

Козак Л. В. Кейс-метод у підготовці майбутніх викладачів до інноваційної професійної діяльності. Освітологічний дискурс. 2015. № 3. С. 153-162: Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/osdys_2015_3_17

Падалка О. С., Нісімчук А. М., Смолюк О. І., Шпак О. Т., Педагогічні технології. Навчальний посібник для вузів. К., 1995. 253 с., С. 180.

Платов В. Я. Деловые игры: разработка, организация и проведение: ученик. М.: Профиздат, 1991. 192 с.

Прокопів Л. Інноваційні технології навчання і виховання у ВНЗ: навчально-методичний посібник. Івано-Франківськ, 2017. 166 с.

Ситуационный анализ, или Анатомия кейс-метода. Под ред. Ю. П. Сурмина. К.: Центр инноваций и развития, 2002. 286 с.

Стрельніков В. Ю., Брітченко І. Г. Сучасні технології навчання у вищій школі : модульний посібник для слухачів авторських курсів підвищення кваліфікації викладачів МІПК ПУЕТ. Полтава : ПУЕТ, 2013. 309 с.

Стрекалова Н. Д., Беляков В. Г. Разработка и применение учебных кейсов: практическое руководство [Текст]. Санкт-Петербургский филиал Нац. исслед. ун-та «Высшая школа экономики». CПб.: Отдел оперативной полиграфии НИУ ВШЭ Санкт-Петербург, 2013. 80 c.

Хуторской А. В. Современная дидактика: Учебник для вузов. СПб. : Питер, 2001. 544 с.

Шама І. Переваги та обмеження використання кейс-технології у процесі формування індивідуального стилю професійної діяльності майбутніх учителів. Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Педагогічні науки. № 4 (59), грудень 2017. С. 542 – 547

Саенко Н. Р., Бессмертнова Н. А. Педагогические эффекты интерактивной технологии формирования банка кейсов в преподавании курса «Педагогика и психология высшей школы» для аспирантов Режим доступу: https://interactive-plus.ru/e-articles/48/Action48-118183.pdf

REFERENCES:

Vyhotskii, L. S. (1956). Yzbrannye psykholohicheskie yssledovanyia. [Selected psychological research]. Moskva: Izd-vo Akademii pedahohicheskikh nauk RSFSR (in Russian).

Keis-metod (n. d.) Okno v mir sytuatsyonnoi metodiki obucheniia (case-study) [Case method. A window into the world of situational teaching methods]. Retrieved from: www.casemethod.ru. (in Russian).

Kozak, L.V. (2015). Keis-metod u pidhotovtsi maibutnikh vykladachiv do innovatsiinoi profesiinoi diialnosti. [Case method in preparing future teachers for innovative professional activities]. Osvitolohichnyi dyskurs. 3. 153-162. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/osdys_2015_3_17 (in Ukranian).

Padalka, O. S., Nisimchuk, A. M., Smoliuk, I. O. & Shpak, O. T. (1995) Pedahohichni tekhnolohii. [Pedagogical technologies]. Kyiv, 180 (in Ukranian).

Platov, V. Ya. (1991). Delovye ihry: razrabotka, orhanizatsiia i provedenie. [Business games: development, organization and implementation]. M.: Profizdat (in Russian).

Prokopiv, L. (2017). Innovatsiini tekhnolohii navchannia i vykhovannia u VNZ. [Innovative technologies of education and upbringing in universities]. Ivano-Frankivsk (in Ukranian).

Surmyn, Yu. P. (Ed.) (2002). Situatsionnyi analiz, ili Anatomiia keis-metoda. [Situational analysis, or the anatomy of the case method]. K.: Tsentr innovatsii i razvitiia (in Russian).

Strelnikov, V. Yu. & Britchenko, I. H. (2013). Suchasni tekhnolohii navchannia u vyshchii shkoli. [Modern technologies of teaching in high school]. Poltava : PUET (in Ukranian).

Strekalova, N. D. & Beliakov, V. H. (2013). Razrabotka i primenenie uchebnykh keisov. [Development and use of case studies: a practical guide]. CPb.: Otdel operativnoi polihrafii NIU VShE Sankt-Peterburh (in Russian).

Khutorskoi, A.V. (2001). Sovremennaia didaktika. [Modern didactics]. SPb.: Pyter (in Russian).

Shama, I. (2017). Perevahy ta obmezhennia vykorystannia keis-tekhnolohii u protsesi formuvannia indyvidualnoho styliu profesiinoi diialnosti maibutnikh uchyteliv. [Advantages and limitations of using case-technology in the process of forming the individual style of professional activity of future teachers]. Naukovyi visnyk Mykolaivskoho natsionalnoho universytetu imeni V.O. Sukhomlynskoho. 4 (59), 542 – 547 (in Ukranian).

Saenko, N. R. & Bessmertnova, N. A. (n. d.) Pedahohicheskie effekty interaktivnoi tekhnolohii formirovaniia banka keisov v prepodavanii kursa «Pedahohika i psikholohiia vysshei shkoly». [Pedagogical effects of interactive technology of forming a bank of cases in teaching the course «Pedagogy and Psychology of Higher Education»]. Retrieved from: https://interactive-plus.ru/e-articles/48/Action48-118183.pdf (in Russian).
DOI: https://doi.org/10.34142/23128046.2019.46.04

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.