ЕВОЛЮЦІЯ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

С. М. Нікіфорова, Н. І. Пивоварова, О. І. Пивоварова

Анотація


Стаття відображає історію розвитку методів навчання іноземним мовам. У ній наведено огляд основних методів викладання іноземних мов, характерних для різних історичних періодів, а саме: граматико-перекладний, текстуально-перекладний, натуральний, прямий, аудіолінгвальний, аудіовізуальний, свідомо-порівняльний, змішаний і комунікативний, а також проаналізовано їх переваги та недоліки. Знання історії методів викладання іноземних мов допоможе викладачеві більш вільно орієнтуватися у виборі методів і прийомів навчання, раціонально їх поєднувати у своїй роботі, свідомо і творчо застосовувати різні методи навчання.

Актуальність статті зумовлена необхідністю опанування знань про нові сучасні методи викладання іноземної мови та вміння застосовувати їх на практиці. Мета статті – проаналізувати та систематизувати наукові теорії та підходи до процесу навчання іноземної мови; вивчити розвиток різних методів викладання іноземних мов у зарубіжних та вітчизняних методиках, а також схарактеризувати сучасні методи, засновані на використанні інформаційних технологій.

Для досягнення мети і розв’язання окреслених завдань було використано історичний та порівняльний методи, що дають можливість комплексно розглянути історію методів викладання іноземних мов.  Презентація матеріалу ґрунтується на демонстрації процесу викладання іноземних мов. Історичний метод дозволяє показати процес розробки методології викладання іноземних мов у чіткій хронологічній послідовності. Сучасні методики викладання іноземної мови, як і будь-якої іншої науки, знаходяться в постійному розвитку і творчому пошуку. Історичний метод є динамічним і відносно простим для сприйняття. Порівняльний метод дозволяє вивчати схожість і відмінності у викладанні іноземних мов. Кожен метод має об’єктивну цінність за певних обставин.

 Результати дослідження дають підстави стверджувати, що сучасна система освіти в значній мірі характеризується тенденцією переходу від традиційного до інноваційного навчання. У статті також запропоновано подальші перспективи дослідження новітніх методів викладання іноземних мов.

Ключові слова: граматико-перекладний метод, прямий метод,
 натуральний метод, текстуально-перекладний метод, аудіолінгвальний метод, аудіовізуальний метод, свідомо-порівняльний метод, комунікативний метод, змішаний метод навчання,
мнемотехніка.


Повний текст:

PDF

Посилання


A history of English language teaching: Howatt, A.P.R., Oxford: Oxford University Press, 1984. 394 pp.

Celce-Murcia, M. Teaching English as a Second or Foreign Language. 3-d ed. USA: Heinle & Heinle Publishers, 2001. 708 pp.

Larsen-Freeman, D. Techniques and Principles in Language Teaching. 2d ed. Oxford, UK: Oxford University Press, 2000. 106 pp.

Richards, J. C. and Rodjers, T. S. Approaches and Methods in Language Teaching. New York: Cambridge University Press, 1986. 171 рр.

URL https://imwerden.de/pdf/vigel_zapiski.pdf

Китайгородская Г. А. Методика интенсивного обучения иностранным языкам. 2-е изд., испр. и доп. М.: Высшая школа, 1986. 103 с.

Леган В. П. До проблеми методів викладання іноземної мови // Науковий вісник Ужгородського університету: Серія: Педагогіка. Соціальна робота. Ужгород: Видавництво УжНУ «Говерла», 2011. Вип. 23. С. 72–74.

Науменко У. В. Інноваційні методи навчання англійської мови у вищій школі в умовах модернізації. «Молодий вчений». № 3.1 (55.1). 2018. С. 163-166. URL: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2017/4.3/40.pdf

Памятники литературы. Филипп Филиппoвич Bигель. Записки. ImWerdenVerlag. München. 2005. 327 с.

Пассов Е. И. Основы коммуникативной методики обучения иноязычному общению. М.: Русский язык, 1989. 276 с.

Самюэль Крамер. Шумеры. Первая цивилизация на Земле. М.: Центрполиграф, 2002. 384 с.

Сергеєва Т. В., Демидюк О. Б., Турлакова Н. Б. Розвиток пам’яті студентів на основі інноваційних мнемотехнік е-курсу smartenglishonline. Проблеми оптимального функціонування особистості у сучасних умовах: тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції. Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2018. С. 171-172.

Сергеєва Т. В., Назимко О. В. Інноваційні мнемотехніки як засіб автоматизації граматичних навичок в онлайн навчанні. Актуальні проблеми реформування системи виховання та освіти в Україні: Збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції. Львів: ГО «Львівська педагогічна спільнота», 2018. С. 101-103.

Щерба Л. В. Языковая система и речевая деятельность. Изд. 2-е, стереотипное. М.: Едиториал УРСС, 2004. Электронная книга.

REFERENCES:

Celce-Murcia, M. (2001). Teaching English as a Second or Foreign Language. USA: Heinle & Heinle Publishers.

Howatt, A. P. R. (1984). A History of English Language Teaching. Oxford: Oxford University Press.

Kitaygorodskaya, G. (1986). Metodica intensivnogo obucheniya inostrannym yazykam [Technique of intensive training in foreign languages]. Moskva: Vysshaya shkola (in Russian).

Kramer, S. (2002). Shumery. Pervaya tsivilizatsiya na zemle [Shumera. The first civilization on Earth]. Мoskva: Tsentropoligraf (in Russian).

Larsen-Freeman, D. (2000). Techniques and Principles in Language Teaching. 2d ed. New York: Oxford University Press.

Legan, V. (2009). Do problem metodiv vykladannya inozemnoyi movy [To a problem of methods teaching foreign language]. Naukovy visnyk Uzhgorodskoho natsionalnogo universytetu, 23 (in Ukranian).

Naumenko, U. (2018). Innovatsiyni metody navchannya angliyskiy movi u vyshchiy shkoli v umovah modernizatsiyi [Innovative methods training in English at the higher school in the conditions of modernization]. Molodyi vchenyi, 3.1 (55.1) (in Ukranian).

Pamyatniki literatury. Philip Vigel. Zapiski [Literature monuments. Philip Philippovich Vigel. Notes] (Trans. from German). ImWerdenVerlag, München, 2005. URL https://imwerden.de/pdf/vigel_zapiski.pdf

Passov, Ye. (1989). Osnovy kommunikativnoy metodiki obucheniya inoyazychnomu obshcheniyu [Bases of a communicative technique of training foreign-language to communicate]. Мoskva: Russkiy yazyk (in Russian).

Richards, J. & Rodjers, T. (1986). Approaches and Methods in Language Teaching. New York: Cambridge University Press.

Sergeyeva, T. & Demidyuk, O. & Тurlakova, N. (2018). Rozvytok pamyati studentiv na osnovi innovatsiynyh mnemotehnik e-kursu smartenglishonline [Development of students’ memory on the basis of innovative mnemotechnics of e-course smartenglishonline]. International Science and Practical Conf. «Problems of optimum performance of the personality in modern conditions» (171-172). Kharkiv: Karazin KhNU (in Ukranian).

Sergeyeva, T. & Nazymko, O. (2018). Innovatsiyni mnemotehniky yak zasib avtomatyzatsiyi gramatychnyh navychok v onlain navchanni [Innovative mnemonics as the automation equipment of grammatical skills in online training]. International Science and Practical Conf. «Current problems of reforming of an educational system and education in Ukraine» (101-103). Lviv: Lvivska pesagogichna spilnota (in Ukranian).

Shcherba, L. (2004). Yazykovaya sistema i rechevaya deyatelnost [Language system and speech activity]. Moskva: Editorial URSS (in Russian).
DOI: https://doi.org/10.34142/23128046.2019.46.06

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.