МЕТОДИКА ТА РОЛЬ ВИЗНАЧЕННЯ СУБ’ЄКТИВНОЇ ОЦІНКИ ЯКОСТІ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ ФАКУЛЬТЕТУ ПІДГОТОВКИ ЛІКАРІВ ДЛЯ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ ЯК ФАКТОР ПОКРАЩЕННЯ СИСТЕМИ ОСВІТИ ВІЙСЬКОВИХ ЛІКАРІВ

В. М. Поливач

Анотація


Робота в надзвичайних ситуаціях і під час військових конфліктів призводить до значних фізичних і психологічних стресів, які вимагають від військового лікаря фундаментальних знань, відпрацьованих медичних навичок, фізичної і психічної стабільності. З метою забезпечення ефективного функціонування та виконання обов’язків лікаря в цих умовах фізичне виховання має стати невід’ємною частиною навчальних програм військово-медичного персоналу. Стаття присвячена проблематиці оцінки рівня задоволеності студентами факультету підготовки лікарів для Збройних Сил України Національного медичного університету імені О. О. Богомольця дисципліною «Фізичне виховання».

Дослідження було проведено з використанням української версії Student's Learning Satisfaction Questionnaire (SLSQ) та анкети автора, розробленої на основі SLSQ. Опитування було проведено протягом жовтня 2018 року. Загальна кількість респондентів складала 69 студентів з 3 по 5 роки навчання. Для статистичної обробки даних було використане ліцензійне програмне забезпечення IBM SPSS Statistics v.22 з розрахунком середніх, медіанних, модних і процентних розподілів. Робота детально описує оригінальне дослідження, проведене з використанням міжнародного апробованого опитувальника та авторської анкети, розробленої на основі останнього, підтверджуючи можливість їхнього використання при проведенні наукових робіт.

Використана методика поєднання міжнародного апробованого опитувальника SLSQ та авторської анкети, розробленої за його принципами, дозволяє ефективно визначити рівень задоволеності студентів фізичної підготовкою під час навчання. Переважна більшість відповідей студентів розміщена у діапазоні анкети між «я частково згоден(а)» та «я згоден(а)». Таким чином, загальна задоволеність студентів дисципліною «Фізична підготовка» знаходиться на середньому рівні; найвищі показники задоволеності студентів припали на групу питань, що описують взаємодію із викладачами; найнижчі показники задоволеності зареєстровані за категоріями матеріально-технічного забезпечення навчальних занять та професійно-орієнтованої підготовки.

Ключові слова: військова медицина, фізичне виховання, задоволеність студентів, реформування системи вищої освіти.


Повний текст:

PDF

Посилання


Butt B. Z., Rehman K. A. Study examining the students satisfaction in higher education. Procedia-Social and Behavioral Sciences. 2010. №2. Р. 5446-5450.

Coffman D. L., Gilligan T. D. Social support, stress, and self-efficacy: Effects on students' satisfaction. Journal of College Student Retention: Research, Theory & Practice. 2002. №4 (1). 53-66.

Dennis C., Papagiannidis S., Alamanos E., Bourlakis M. The role of brand attachment strength in higher education. Journal of Business Research. 2016. №69 (8). P. 3049-3057.

Mason R., Weller M. Factors affecting students' satisfaction on a web course. Australasian Journal of Educational Technology. 2000. №16. P. 2.

Nauta M. M. Assessing college students' satisfaction with their academic majors. Journal of Career Assessment. 2007. №5(4). Р. 446-462.

Topala I., Tomozii S. Learning satisfaction: Validity and reliability testing for students’ learning satisfaction questionnaire (SLSQ). Procedia-Social and Behavioral Sciences. 2014. № 128. P. 380-386.

Why student satisfaction is key to the student recruitment. Retrieved from: https://www.qs.com/why-student-satisfaction-is-the-key-to-student-recruitment/

Кобець В. М. Задоволеність студентів майбутньою професією як емоційна складова самоефективності. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. 2012. №8. С. 260-268.

Маляр Е. І., Будний В. Є. Професійно-прикладна фізична підготовка студентів у системі вищої професійної освіти. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. 2009. №12. С. 120-122.

Пустолякова Л. М., Болгар М. А., Павліченко С. В. Спортивні ігри як активний метод формування професійно-прикладних якостей майбутніх медиків на заняттях з фізичного виховання зі студентами медичного ВНЗ. Спортивное воспитание и спорт в ВУЗах. 2014. №6. С. 160-163.

REFERENCES:

Butt, B. Z. & Rehman, K. A (2010) Study examining the students satisfaction in higher education. Procedia-Social and Behavioral Sciences. 2. 5446-5450.

Coffman, D. L. & Gilligan, T. D. (2002) Social support, stress, and self-efficacy: Effects on students' satisfaction. Journal of College Student Retention: Research, Theory & Practice. 4 (1). 53-66.

Dennis, C., Papagiannidis, S., Alamanos, E. & Bourlakis, M. (2016) The role of brand attachment strength in higher education. Journal of Business Research. 69. 3049-3057.

Kobets, V. M. (2012). Zadovolenist studentiv maibutnoiu profesiieiu yak emotsiina skladova samoefektyvnosti. [Students’ satisfaction with future profession as an emotional part of self-effectiveness] Pedahohichni nauky: teoriia, istoriia, innovatsiini tekhnolohii. 8. 260-268. (in Ukrainian)

Maliar, E. I. & Budnyi, V. Ie. (2009). Profesiino-prykladna fizychna pidhotovka studentiv u systemi vyshchoi profesiinoi osvity. [Professional-applied physical preparation of students in the system of higher professional education] Pedahohika, psykholohiia ta medyko-biolohichni problemy fizychnoho vykhovannia i sportu. 12. 120-122. (in Ukrainian)

Mason, R. & Weller, M. (2000) Factors affecting students' satisfaction on a web course. Australasian Journal of Educational Technology. 16. 2.

Nauta, M. M. (2007) Assessing college students' satisfaction with their academic majors. Journal of Career Assessment. 5(4). 446-462.

Pustoliakova, L. M., Bolhar, M. A. & Pavlichenko, S. V. (2014) Sportyvni ihry yak aktyvnyi metod formuvannia profesiino-prykladnykh yakostei maibutnikh medykiv na zaniattiakh z fizychnoho vykhovannia zi studentamy medychnoho VNZ. [Sports games as an active method of forming professional and applied qualities of future physicians in physical education classes with medical students]. Sportyvnoe vospytanye y sport v VUZakh. 6. 160-163. (in Ukrainian)

Topala, I., & Tomozii, S. (2014) Learning satisfaction: Validity and reliability testing for students’ learning satisfaction questionnaire (SLSQ). Procedia-Social and Behavioral Sciences. 128. 380-386.

Why student satisfaction is key to the student recruitment. (n. d.). Retrieved from: https://www.qs.com/why-student-satisfaction-is-the-key-to-student-recruitment/
DOI: https://doi.org/10.34142/23128046.2019.46.07

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.