ПІДГОТОВКА ДОШКІЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ТРУДОВОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ (КІНЕЦЬ ХІХ – ПЕРША ПОЛОВИНА ХХ СТ.)

В. В. Яковенко

Анотація


У статті проаналізовано чинники, які вплинули на підготовку дошкільних працівників до організації трудового виховання дітей у період кінця ХІХ – першої половини ХХ століття. З’ясовано, що окремі теоретичні й методичні аспекти зазначеної проблеми розкрито в працях науковців. Так, питання наступності трудового виховання дітей дошкільного та молодшого шкільного віку вивчали А. Богуш, 3. Борисова, Г. Люблінська, М. Машовець, О. Проскура, О. Савченко; різні аспекти розвитку дошкільного виховання та початкової школи досліджували Н. Антонець, О. Барило, Л. Березівська, Г. Білавич, О. Бондар, О. Драч, 3. Нагачевська, С. Попиченко, І. Улюкаєва, А. Січкар, О. Сухомлинська; внесок окремих персоналій у розвиток дошкільного виховання взагалі та організацію питань трудового виховання дітей дошкільного віку зокрема вивчали Т. Василенко, О. Венгловська, О. Джус, О. Зайченко, Г. Іванюк, Т. Куліш, О. Пшеврацька, А. Січкар, О. Сухомлинська.

Вихідні методологічні положення дослідження ідей трудового виховання дітей дошкільного віку у вітчизняній педагогічній думці ґрунтуються на здобутках українських учених таких, як: О. Адаменко, О. Аніщенко, Л. Березівська, Н. Гупан, Н. Дічек, Г. Іванюк, Я. Калакура, Є. Коваленко, Г. Корнетов, Д. Раскін, О. Сухомлинська. Однак, проведений аналіз свідчить, що питання підготовки кадрів дошкільного профілю до організації трудового виховання дітей у кінці ХІХ – першій половині ХХ століття спеціально не вивчалися науковцями.  

Установлено, що розвиток питань підготовки дошкільних працівників до організації трудового виховання дітей у досліджуваний період був зумовлений низкою чинників, а саме: соціально-політичними та соціально-економічними умовами розвитку України, проведенням з’їздів з питань організації народної освіти, розширенням мережі дошкільних закладів, заснуванням педагогічних курсів та Фребелівського інституту, виданням першого журналу з дошкільного виховання, відкриттям закладів для дітей-сиріт та жіночих недільних шкіл, підвищенням рівня жіночої освіти, формуванням державної системи піклування про дітей дошкільного віку, розробкою спеціальних педагогічних рекомендацій для вихователів, створенням Товариства народних дитячих садків, прийняттям низки урядових постанов та наказів.

Ключові слова: підготовка, дошкільні працівники, організація, трудове виховання, діти дошкільного віку.


Повний текст:

PDF

Посилання


Радість педагога-творця. Дошкільне виховання.1966. № 11. С. 21–22.

Розвиток дошкільного виховання на Харківщині. Дошкільне виховання. 1955. № 11. С. 20.

Poccийcкaя пeдaгoгичecкaя энциклoпeдия. Пoд peд. В. П. Мaнуйлoвa. М. : Бoльшaя poccийcкaя энциклопедия, 1993. 1376 c.

Рузавин Г. И. Мeтoдoлoгия нaучнoгo пoзнaния : учeб. пocoбиe. М. : ЮНИТИ-ДAНA, 2009. 287 c.

Ступак Ф. Я. Діяльність благодійних товариств Києва другої половини ХІХ – початку ХХ століття : автореф. дис. … канд. іст. наук : 07.00.01. К., 1997. 23 с.

REFERENCES:

Radist pedahoha-tvoptsia (1966). [Joy of the creator teacher]. Doshkilne vykhovannia. 11. 21–22 (in Ukranian).

Rozhvytok doshkilnoho vykhovannia na Kharkivshchini (1955). [Development of preschool education in the Kharkiv region]. Doshkilne vykhovannia. 11. 20 (in Ukranian).

Manuilova V. P. (Ed.) (1993). Rossiiskaia pedahohicheskaia entsyklopediia [Russian Pedagogical Encyclopedia]. Moskva : Bolshaia rossiiskaia entsyklopediia (in Russian).

Ruzavin H. I. (2009). Metodolohiia nauchnoho poznaniia. [Methodology of scientific knowledge]. Moskva : Yuniti-Dana (in Russian).

Stupak F. Ya. (1997). Diialnist blahodiinykh tovarystv Kyiva druhoi polovyny ХІХ – pochatku ХХ stolittia. [Activities of charitable associations of Kyiv in the second half of the ХІХ and early ХХ centuries] (Abstract of candidate’s thesis). Kyiv, Ukraine (in Ukranian).
DOI: https://doi.org/10.34142/23128046.2019.46.15

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.