ВНЕСОК ХАРКІВСЬКОГО НАУКОВО-МЕТОДИЧНОГО ЦЕНТРУ ТА ХАРКІВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ В ОРГАНІЗАЦІЮ РОЗВИВАЛЬНОГО НАВЧАННЯ ШКОЛЯРІВ (90-ТІ РР. ХХ СТОЛІТТЯ)

В. O. Кириліва

Анотація


У статті аналізується внесок харківського незалежного науково-методичного центру «Розвивальне навчання» та Харківського університету імені В. Н. Каразіна в теорію та практику розвивального навчання учнів. З’ясовано, що основною і найбільш складною проблемою, яку необхідно було вирішувати харківським науковцям,була проблема підготовки вчителів, здатних реалізувати систему розвивального навчання. Питаннями підготовки вчителів займалися співробітники центру – П. Жедек, Л. Тимченко, Т. Некрасова, І. Старагін, І. Бондаренко, Г. Захарова, Е. Александрова, Т. Фещенко, Є. Мельник – не тільки у Харкові, а й у інших містах (Пермь, Тол’ятті, Таганрог, Рига та ін.). Харківські учені також сприяли організації подібних науково-методичних центрів в інших регіонах України та Росії. Інша задача, на вирішення якої були спрямовані зусилля центру, полягала в розробці навчально-методичних матеріалів, необхідних для реалізації системи розвивального навчання. Харківський центр також виступив одним із ініціаторів та засновників Міжнародної асоціації «Розвивальне навчання». Установлено, що в 90-ті рр. ХХ століття на Харківщині склалися сприятливі умови для проведення подальших психолого-педагогічних досліджень розвитку особистості в системі розвивального навчання на різних вікових етапах в нових школах-лабораторіях, що цілісно реалізують систему зазначеного навчання. Провідна роль в організації цих досліджень належала факультету психології університету імені В. Н. Каразіна.

 

Ключові слова: розвивальне навчання, центр, університет, Харків, учні, теорія, практика.

 

 

В статье анализируется вклад харьковского независимого научно-методического центра «Развивающее обучение» и Харьковского университета имени В. Н. Каразина в теорию и практику развивающего обучения учащихся. Установлено, что основной и наиболее сложной проблемой, которую необходимо было решить харьковским ученым, была проблема подготовки учителей, способных реализовать систему развивающего обучения. Вопросами подготовки учителей занимались сотрудники центра – П. Жедек, Л. Тимченко, Т. Некрасова, И. Старагин, И. Бондаренко, Г. Захарова, Е. Александрова, Т. Фещенко, Е. Мельник – не только в Харькове, но и в других городах (Пермь, Тольятти, Таганрог, Рига и др.). Харьковские ученые также способствовали организации подобных научно-методических центров в других регионах Украины и России. Следующая задача, на решение которой были направлены усилия центра, заключалась в разработке учебно-методических материалов, необходимых для реализации системы развивающего обучения. Харьковский центр также выступил одним из инициаторов и основателей Международной ассоциации «Развивающее обучение». Установлено, что в 90-е гг. ХХ века на Харьковщине сложились благоприятные условия для проведения дальнейших психолого-педагогических исследований развития личности в системе развивающего обучения на различных возрастных этапах в новых школах-лабораториях. Ведущая роль в организации этих исследований принадлежала факультета психологии университета имени В. Н. Каразина.

 

Ключевые слова: развивающее обучение, центр, университет, Харьков, ученики, теория, практика.

 

 

The article analyses the contribution of the Kharkiv independent scientific-methodical centre "Developmental Education" and V.N. Karazin Kharkiv National University to the theory and the practice of students’ developmental education. It is clarified that the basic and the most difficult problem that Kharkiv scientists had to solve was the problem of training teachers capable to realize the developmental education system. The staff members of the centre who worked in the issue of training teachers – P. Zhedek, L. Tymchenko, T. Nekrasova, I. Starahin, I. Bondarenko, A. Zakharova, E. Aleksandrova, T. Feshchenko, Ye. Melnyk – not only in Kharkiv, but also in other cities (Perm, Togliatti, Taganrog, Riga, etc.). Kharkiv scientists also contributed to the organization of such scientific-methodical centres in other regions of Ukraine and Russia. Another task of the centre was to develop teaching materials necessary to implement the developmental education system. Kharkiv centre also was one of the initiators and the founders of the International Association "Developmental Education". It is established, that in the 90-ies of the XXth century in the Kharkiv region there were favorable conditions for the further psychological and pedagogical research of a personality’s development in the developmental education system at different age stages in new schools-laboratories, that comprehensively implemented above-mentioned education. The leading role in the organization of these studies belonged to the faculty of psychology of V.N. Karazin Kharkiv National University.

 

Keywords: developmental education, centre, university, Kharkiv, students, theory, practice.


Повний текст:

PDF

Посилання


Біда О. А. Проблеми розвивального навчання / О. А. Біда // Початкова школа. – 1999. – № 3. – С. 13–17.

Дусавицкий А. К. Развитие личности в учебной деятельности / А. К. Дусавицкий. – М. : Дом педагогики, 1966. – 236 с.

Карпович М. Развивающее образование. Состояние и перспективы / М. Карпович // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2007. – № 3 – С. 93–105.

Репкин В. Из истории исследования проблем развивающего обучения в Харькове / В. В. Репкин // Вестник обучения. – 1998. – № 4. – С. 12–19.

Репкин В. В. Развивающее обучение: теория и практика / В. В. Репкин, Н. В. Репкина. – Томск : «Пеленг», 1997. – 296 с.

Репкин В. В. Формирование психологических механизмов учебной деятельности с помощью развивающего обучения / В. В. Репкин, Н. В. Репкина // Практична психологія та соціальна робота. – 2009. – № 1. – С. 1–6.

Степанов О. М. Педагогічна психологія : навчальний посібник / О. М. Степанов. – К. : Академвидав, 2011 – 416 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.