ОРГАНІЗАЦІЯ МУЗИЧНОЇ ОСВІТИ СТУДЕНТІВ У ПЕДАГОГІЧНИХ ВУЗАХ УКРАЇНИ В 50-60 РР. ХХ СТ.

А. В. Ковтун

Анотація


У статті розглянуто процес становлення музичної освіти педагогічних вузів України. У контексті історичних реалій розкриті питання унормування та організації такої освіти майбутніх педагогів, проблеми у пошуку оптимальних форм музичних занять зі студентами. Визначено системоутворювальні чинники становлення музичної освіти у досліджуваний період. Дослідження музичної освіти як загального педагогічного процесу, що інтегрувався у підготовку вчителів різних предметів шкільного циклу. У зв’язку з цим, зосереджено увагу, у першу чергу, на розвитку музичної освіти майбутніх учителів на факультетах педагогічних інститутів гуманітарної спрямованості; питань підготовки вчителів на музично-педагогічних факультетах, що відзначалася спеціальною професійно-музичною спрямованістю й стала предметом окремих спеціальних історико-педагогічних розвідок. Розкрито нормативне підґрунтя та основні віхи становлення музичної освіти студентів у досліджуваний період, висвітлено питання організації такої освіти у педагогічних вузах.

 

Ключові слова: музична освіта, студентська молодь, педагогічні вузи.

 

 

В статье рассмотрен процесс становления музыкального образования в педагогических вузах Украины. В контексте исторических реалий раскрыты вопросы нормирования и организации такого образования, проблемы в порске оптимальных форм музыкальных занятий со студентами. Определены системообразовательные факторы становления музыкального образования в исследуемый период. Исследование музыкального образования как общего педагогического процесса, интегрировался в подготовку учителей разных предметов школьного цикла. В связи с этим, сосредоточено внимание, в первую очередь, на развитии музыкального образования будущих учителей на факультетах педагогических институтов гуманитарной направленности; вопросам подготовки учителей на музыкально-педагогических факультетах, что отмечалась специальной профессионально-музыкальной направленностью и стала предметом отдельных специальных историко-педагогических исследований. Раскрыто нормативное основание и основные вехи становления музыкального образования студентов в исследуемый период, освещены вопросы организации такого образования в педагогических вузах.

 

Ключевые слова: образование, студенты, педагогические вузы.

 

 

The article deals with the process of establishing music education pedagogical universities of Ukraine. In the context of historical reality revealed regulated for this education Search form music lessons with students. Systemsdetermined utvoryuvalni factors of music education in the study period. The study music education as a general educational process, integrated training teachers in different school subjects cycle. In this regard, attention is focused, primarily, on the development of music education of future teachers at the faculties of pedagogical institutes humanitarian orientation; on teacher training in music and teaching faculties, which marked a special professional musical direction and was the subject of some special historical and pedagogical research. Reveals the regulatory framework and key milestones establishment of music education students in the study period, highlights the issue of such education in pedagogical universities.

 

Keywords: music education, students, pedagogical universities.


Повний текст:

PDF

Посилання


Про заходи до поліпшення стану музичного виховання в школах УРСР : наказ № 973 від 4 червня 1948 року // Збірник наказів та розпоряджень Міністерства освіти УРСР. – 1948. – №11. – С. 5-9.

Про організацію підготовки вчителів малювання, креслення, співів і музики : наказ № 605/83/389 від 13 квітня 1948 року // Збірник наказів та розпоряджень Міністерства освіти Української РСР. – 1948. – № 16. – С. 19-21.

Про розвиток музично-хорової самодіяльності в школах Української РСР : наказ № 784/414 від 3 вересня 1954 р. // Накази та директиви Міністерства освіти УРСР. – 1954. – № 7. – С. 5.

Равінов О. Г. Музика і співи в школі в світлі постанов партії про музичне мистецтво / О. Г. Равінов // Радянська школа. – 1948. – № 3. – С. 37-40.

Кузнецова Л. Українська класична музика в школі : посібник для вчителів співів і музики / Л. Кузнецова. – К. : Музична Україна, 1969. – 148 с.

Ф.166, оп.15, спр. 2234. – Приказ по министерству высшего образования №880 от 27 августа 1958 г. об утверждение специальности педагогических институтов.

Факультатив хорового співу як одна з форм естетичного виховання студентів / упор. В. Бахарев. – М., 1975. – 52 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.