РОЗВИТОК НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ В УНІВЕРСИТЕТСЬКІЙ ОСВІТІ У ВЕЛИКІЙ БРИТАНІЇ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХХ СТ

О. Ю. Кузнецова

Анотація


Стаття присвячена вивченню розвитку навчання іноземних мов у змісті університетської освіти у Великій Британії у другій половині ХХ ст. Проаналізовано історико-педагогічний досвід Великої Британії щодо включення дисципліни «Іноземна мова» до змісту освіти в університетах країни.Встановлено, що академічна автономія вищих навчальних закладів зумовлювала відсутність єдиного підходу і уніфікації у включенні дисципліни «Іноземна мова» до навчального плану у вищій освіті. З’ясовано, що не дивлячись на дискусійність питання, впровадження вивчення сучасних іноземних мов в курсах університетської вищої освіти впродовж другої половини ХХ ст. активізувалось. Визначено, що суттєві зміни у формуванні навчальних програм з іноземних мов були зумовлені трансформаціями у визначенні цілей навчання й вивчення мов (від засобу інтелектуального розвитку до засобу спілкування), а змістове наповнення навчальної програми з іноземної мови в університетах Великої Британії формувалось в залежності від професійної спеціалізації чи профілю підготовки студентів.

 

Ключові слова: Велика Британія, університетська освіта, зміст освіти, розвиток, навчання іноземних мов.

 

 

Статья посвящена изучению развития обучения иностранным языкам в содержании университетского образования в Великобритании во второй половине ХХ ст. Проанализирован историко-педагогический опыт Великобритании относительно включения дисциплины «Иностранный язык» в содержание образования в университетах страны. Установлено, что академическая автономия высших учебных заведений обусловливала отсутствие единого подхода и унификацию относительно включения дисциплины «Иностранный язык» в учебные планы в системе высшего образования. Установлено, что, несмотря на дискуссионный характер вопроса, введение изучения современных иностранных языков в курсах университетского высшего образования в течение второй половины ХХ ст. существенно активизировалось. Определено, что существенные изменения в . формировании учебных программ по иностранным языкам были обусловлены трансформациями в определении целей обучения и изучения языков (от средства интеллектуального развития к средству общения), а содержательное наполнение учебной программы по иностранному языку в университетах Великобритании формировалось исходя из профессиональной специализации или профиля подготовки студентов.

 

Ключевые слова: Великобритания, университетское образование, содержание образования, развитие, обучение иностранным языкам.

 

 

The article deals with the study of foreign language learning within the university curriculum in Great Britain during the second half of XX century. The historical pedagogical experience and practice of “Foreign Language” learning as an element of university curriculum are analysed. The academic autonomy of higher educational establishments is determined as the major reason for the absence of a unified approach and viewing “Foreign Language” as a part of higher education curriculum. The data is offered proving that, being an issue of debates, foreign language learning acquired development in university degree courses and the number of those who took to learning foreign languages in higher education grew during the second half of XX century. The essential transformation in the definition of the goal and objectives of foreign language teaching and learning in higher education (from the means of intellectual development to the means of communication) has been found out. The aspects defining the nature of foreign language material content for teaching and learning in universities of Great Britain have been determined. The dependence in the selection of foreign language material for teaching and learning on students’ professional specialization is established.

 

Keywords: Great Britain, university education, curriculum, content of education, development, foreign language learning.


Повний текст:

PDF

Посилання


Закон України «Про вищу освіту», 2014. – Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1556-18

Глузман А.В. Университетское педагогическое образование: опыт системного исследования/А.В.Глузман. – К.: Просвіта, 1997. – 312 с.

Кузнецова О.Ю. Іноземні мови у змісті університетської освіти Великої Британії//Наук.записки кафедри педагогіки : Зб.наук.пр.- ХНУ ім.В.Н.Каразіна, Вип. ХХІІІ, Харків: ХНУ, 2010.- С. 109-119.

Федорова Н.В. Университетскоеобразование в Великобритании на современном этапе (на примере подготовки студентовгуманитарныхфакультетов): Дисс...канд.пед.наук: 13.00.01. – Москва, 1972. – 177 с.

Coleman J.A. Institution-Wide Language Programmes in British Higher Education: National Problems and Perspectives / Ed. by G.Parker, C. Reuben. – London: AFLS/CILT, 1994. – 68 p.

Coleman J.A. University Courses for Non-specialists / Ed. by E. Hawkins. – London: CILT, 1997. – P.71–78.

Hawkins E.W. Modern Languages in the Curriculum/ E.W.Hawkins. – Cambridge: Cambridge University Press, 1987. – 237 p.

Nott D. University Degree Courses / Ed. by Hawkins E. 30 Years of Language Teaching. – London: CILT, 1997. – P. 61–69.

Stern H.H.Fundamental Concepts of Language Teaching/ H.H.Stern. – Oxford, New York: Oxford University Press, 1997. – 582 p.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.