ХАРАКТЕРИСТИКА НАПРЯМІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФОРМУВАННЯ ПРАВОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ІНЖЕНЕРІВ-ПЕДАГОГІВ ЕКОНОМІЧНОГО ПРОФІЛЮ

Г. В. Лазарчук

Анотація


У статті схарактеризовано особливості процесу формування правової компетентності майбутнього інженера-педагога. Визначено інтегративний характер професійної підготовки фахівця, що зумовлює пошук шляхів забезпечення ефективності формування його правової компетентності. Проаналізовано визначені дослідниками особливості правової підготовки інженера-педагога відповідно до його професійних функцій. Проведений аналіз змісту правової підготовки майбутнього інженера-педагога дозволив виявити правовий аспект підготовки представника економічної галузі з акцентуванням на забезпеченні змісту економіко-правової підготовки. Схарактеризовано проблеми правової підготовки, зумовлені особливостями професійної підготовки інженера-педагога. Виявлено потенціал змісту професійної підготовки для забезпечення формування правової компетентності інженера-педагога економічного профілю. Схарактеризовані прогалини у забезпеченні формування правової компетентності майбутніх інженерів-педагогів економічного профілю зумовили пошук шляхів подолання існуючих суперечностей.

 

Ключові слова: правова компетентність, інженер-педагог економічного профілю, формування правової компетентності фахівця, професійна підготовка, правова підготовка, економіко-правовий напрям підготовки.

 

 

В статье охарактеризованы особенности процесса формирования правовой компетентности будущего инженера-педагога. Выявленный интегративный характер профессиональной подготовки специалиста обусловливает поиск путей обеспечения эффективности формирования его правовой компетентности. Проанализированы определенные исследователями особенности правовой подготовки инженера-педагога в соответствии с его профессиональными функциями. Проведенный анализ содержания правовой подготовки будущего инженера-педагога позволил выявить правовой аспект подготовки представителя экономической отрасли с акцентом на обеспечении содержания экономико-правовой подготовки. Охарактеризованы проблемы правовой подготовки, обусловленные особенностями профессиональной подготовки инженера-педагога. Выявлен потенциал содержания профессиональной подготовки для обеспечения формирования правовой компетентности инженера-педагога экономического профиля. Охарактеризованные пробелы в обеспечении формирования правовой компетентности будущих инженеров-педагогов экономического профиля обусловили поиск путей преодоления существующих противоречий.

 

Ключевые слова: правовая компетентность, инженер-педагог экономического профиля, формирование правовой компетентности специалиста, профессиональная подготовка, правовая подготовка, экономико-правовое направление подготовки.

 

 

 

The article describes the features of the process of formation of legal competence of future engineer-teacher. Revealed the integrative nature of professional training leads to the search of ways to ensure the efficiency of formation of legal competence. Researchers analyzed specific features of the legal training of an engineer-pedagogue in accordance with its professional functions. The analysis of the content of legal training of the future engineer-teacher helped to identify the legal aspect of preparation of representative economic sectors with a focus on maintenance of economic and legal preparation. Describes the problems of legal training, due to the peculiarities of professional training of a teacher-engineer. Identified the potential content of professional training to ensure the development of the legal competence of a teacher-engineer in Economics. Characterized the gaps in provision of formation of legal competence of future engineers-teachers of economic profile have led to the search for ways to overcome the existing contradictions.

 

Keywords: legal competence, teacher-engineer economic profile, formation of legal competence of a specialist, professional training, legal training, Economics and law field of study.


Повний текст:

PDF

Посилання


Горбатюк Р. М. Теоретико-методичні засади професійної підготовки майбутніх інженерів-педагогів комп’ютерного профілю : автореф дис.. доктора пед. наук : 13.00.04 / Горбатюк Роман Михайлович. – Тернопіль, 2011. – 40 с.

Гриньова Я. Г. Формування правової культури майбутніх фахівців транспортної галузі у процесі вивчення правових дисциплін : дис. ... канд пед. наук : спец. 13.00.04 / Яна Генадіївна Гриньова. – Харків, 2010. – 284 с.

Коваленко Д.В. Проблеми професійно-правової підготовки інженерів-педагогів та шляхи їх вирішення / Д.В.Коваленко // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : зб. наук. праць. – Х.: Українська інженерно-педагогічна академія, 2009. – Вип. № 22-23. – С. 316-322.

Коваленко Д. В. Теоретико-методичні основи системи неперервної професійно-правової підготовки інженерів-педагогів : дис. докт. пед. наук : 13.00.04 / Коваленко Денис Володимирович – Харків, 2016. – 486 с.

Подберезський М. К. Формування правової культури студентів вищих педагогічних навчальних закладів : автореф. дис. на здобуття ступеня доктора пед. наук : спец 13.00.04 «Теорія та методика професійної освіти» / М. К. Подберезський. – Київ, 1997. – 37 с.

Хоменко В. Проблема проектування змісту професійної підготовки студентів інженерно-педагогічних спеціальностей комп’ютерного профілю в умовах компетентнісного підходу / В.Хоменко // Пробл. інж.-пед. освіти : зб. наук. праць. – 2014. – Ч.1. – С.387-394.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.