ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

C. М. Нікіфорова, Н. І. Пивоварова, О. І. Пивоварова

Анотація


Статтю присвячено питанням використання інформаційних технологій в процесі організації самостійної роботи студентів архітектурно-будівельних спеціальностей при вивченні англійської мови.

 Інтеграція української системи вищої освіти зі світовим освітнім простором, а також корінні зміни в самому характері освіти, його орієнтація на «вільний розвиток людини», на творчу ініціативу, самостійність, мобільність і конкурентоспроможність майбутніх фахівців, як на національному, так і на світовому ринках праці, викликають необхідність нового підходу до проектування цільового, змістовного, процесуального та результативного компонентів освітнього процесу.

Мета дослідження: визначити можливості сучасних інформаційних технологій, які можуть бути використані при вивченні англійської мови, виявити роль інформаційних технологій у самостійному вивченні англійської мови.

Для вирішення поставлених мети і завдань були використані наступні методи дослідження: когнітивно-узагальнюючі (вивчення та аналіз теоретичних і практичних робіт у галузі методики викладання іноземних мов, лінгвістики, педагогіки з теми дослідження; аналіз програм, підручників і навчальних посібників з іноземної мови для студентів технічних ЗВО) і емпіричні методи (педагогічне спостереження, бесіди, анкетування, експертна оцінка і самооцінка).

Результати дослідження дають підстави стверджувати, що сучасна система освіти в значній мірі характеризується тенденцією переходу від традиційного до інноваційного навчання. Інформаційні технології допомагають виробити лінгвістичні вміння і навички, організувати комунікативні ситуації, довести до автоматизму мовні й мовленнєві дії, а також гарантують реалізацію індивідуального підходу та інтенсифікацію самостійної роботи студента, крім того можуть допомогти в подоланні

психологічного бар'єру при практичному використанні мови як засобу спілкування.

У статті запропоновано і подальші перспективи дослідження щодо використання новітніх інформаційних технологій при викладанні іноземних мов.

Ключові слова: самостійна робота, студент, інформативні технології, SMART-технології, комунікативна компетентність, професійна комунікативна спрямованість,  навички говоріння.


Повний текст:

PDF

Посилання


Альошина О. М. Сучасні методи та технології викладання іноземних мов у ВНЗ. 2012. № 30.

Дмитриева Е. И. Основная методическая проблема дистанционного обучения иностранным языкам через компьютерные телекоммуникационные сети интернет. Иностранные языки в школе. 1998. № 1.

Енциклопедія педагогічних технологій та інновацій. Автор-укладач Н. П. Паволокова. Х.: Вид. група «Основа», 2009. 176 с.

Коваль Т. І., Сисоєва С. О., Сущенко Л. П. Підготовка викладачів вищої школи: інформаційні технології у педагогічній діяльності: навч.-метод. посіб. К.: Вид. центр НЛУ, 2009. 380 с.

Крамаренко С. Г. Інтерактивні техніки навчання, як засіб розвитку творчого потенціалу учнів. Відкритий урок. 2002. № 5-6. С. 7-10.

Кушниренко А. Г., Леонов А. Г., Кузьменко М. А. Что такое интернет? Информационные и коммуникационные технологии в образовании. Информатика и образование. 1998. № 5-7.

Майєр Н. Рeфлексивний підхід до формування методичної компетентності у майбутніх викладачів іноземних мов у процесі самостійної роботи. Педагогічний процес: теорія і практика. 2016. Вип. 4. С. 129-135. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pptp_2016_4_27

Методика навчання іноземних мов і культур: теорія і практика : підручник для студентів класичних, педагогічних і лінгвістичних університетів. За загальн. ред. С. Ю. Ніколаєвої. К.: Ленвіт, 2013. 590 с.

Полат Е. С. Интернет на уроках иностранного языка. Иностранные языки в школе. 2001. № 2, 3. C. 36.

Пометун О., Пироженко Л. Інтерактивні технології навчання: теорія, практика, досвід. К., 2002.

Пометун О., Пироженко Л. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання. К., 2004. 192 с.

Посібник для самостійної роботи студентів магістратури з вибіркових дисциплін «Сучасні технології навчання іноземних мов і культур» й «Інноваційні підходи до навчання іноземних мов і культур». К.: Вид. центр КНЛУ, 2018. 60 c.

Sergeevа, T. V. (Ed.) (2019). Rozvytok movlennyevoyi kompetentnosti na rivni В2 “Smart English for architects” [Manual. Development of speech competence at B2 level “Smart English for architects”. Textbook. Р.I. Kharkіv: Fedorko M.Yu. 218 p.

REFERENCES:

Aloshina, O. M. (2012). Suchasni metody ta tehnologiyi vykladannya inozemnyh mov u VNZ [Advanced Methods and Technological Foreign Languages at HEI]. No. 30 (in Ukrainian).

Dmitrieva, E. I. (1998). Osnovnaya metodicheskaya problema distantsionnogo obucheniya inostrannym yazykam cherez kompyuternyye telekommunikatsionnyye seti internet [The main methodological problem of distance learning foreign languages through computer telecommunication networks of the Internet]. Inostrannyye yazyki v shkole. No. 1 (in Russian).

Entsiklopediya pedagogichnyh tehnologiy ta innovatsiy [Encyclopedia of pedagogical technologies and innovations] / Author-bookkeepers N.P. Pavolokova. - Kh .: "Basis", 2009. 176 p. (in Ukrainian).

Koval, T. I., Sysoyeva, S. O. & Suschenko, L. P. (2009). Pidgotovka vykladachiv vyshchoyi shkoly: informatsiyni tehnologiyi u pedagogichniy diyalnosti [Training of Higher School Teachers: Information Technologies in Pedagogical Activity]. K.: NLU Center, 380 p. (in Ukrainian).

Kramarenko, S. G. (2002). Interactyvni tehniky navchannya yak zasib rozvytku tvorchogo potentsialu uchniv [Interactive technology to start, so as to develop creative potential of scientists]. Vidkritiy urok. No. 5-6. P. 7-10 (in Ukrainian).

Kushnirenko, A.G., Leonov, A. G. & Kuzmenko, M. A. (1998). Chto takoye internet? Informatsionnyye I kommunikatsionnyye tehnologiyi v obrazovaniyi [What is the Internet? Information and communication technologies in education]. Informatica i obrazovaniye. No. 5-7 (in Russian).

Mayer, N. (2016). Refleksyvnyy pidhid do formuvannya metodychnoyi kompetentnosti u maybutnih vukladachiv inozemnyh mov u protsesi samostiynoyi roboty [A reflexive approach to the formation of methodological competence in future foreign language teachers in the process of independent work] Pedagogichnyi protses: teoriya ta praktyka. V. 4. P. 129-135. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pptp_2016_4_27 (in Ukrainian).

Nikolaev, S. Yu. (Ed.) (2013). Metodyka navchannya inozemnyh mov i kultur: teoriya i praktyka. [Methods of teaching foreign languages and cultures: theory and practice]: textbook for students of classical, pedagogical and linguistic universities. K.: Lenwith. 590 p. (in Ukrainian).

Polat, E. S. (2001). Internet na urokah inostrannogo yazyka [Internet on foreign language lessons]. Inostrannyye yazyki v shkole. No. 2, 3. P. 36. (in Russian).

Pometun, O. & Pirozhenko, L. (2002). Іnteraktyvni tehnologiyi navchannya: teoriya, praktyka, dosvid [Interactive technology of study: theory, practice, experience]. K. (in Ukrainian).

Pometun, O. & Pirozhenko, L. (2004). Suchasnyi urok. Interactyvni tehnologiyi navchannya [A modern lesson. Interactive technology]. K., 192 p. (in Ukrainian).

Posibnyk dlya samostiynoyi roboty studentiv magistratury z vybirkovyh dystsyplin «Suchasni tehnologiyi navchannya inozemnyh mov i kultur» i «Іnnovatsiyni pidhody do navchannya inozemnyh mov i kultur» (2018). [Manual for independent work of students of the magistracy on selective disciplines "Modern technologies of teaching of foreign languages and cultures" and "Innovative approaches to teaching of foreign languages and cultures"]. K.: CNLU Center. 60 p. (in Ukrainian).

Sergeevа, T. V. (Ed.) (2019). Rozvytok movlennyevoyi kompetentnosti na rivni В2 “Smart English for architects” [Manual. Development of speech competence at B2 level “Smart English for architects”. Textbook. Р.I. Kharkіv: Fedorko M.Yu. 218 p.
DOI: https://doi.org/10.34142/23128046.2020.48.07

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.